Číslo patentu: 278093

Dátum: 06.12.1995

Autor: Valárik Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Hokejová palica pozostávajúca zo žrde a čepele má aspoň na jednej strane čepele vytvorenú adhéznu vrstvu v hrúbke 0,01 až 8 mm, ktorú tvoria zrná veľkosti 0,01 až 8 mm.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. C 115 Číslo prioritnej prihlášky A 63 B 59/14 Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 06.12.95 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA Dállun oznámenia o udelení vo Vestníku 06.12.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(76) Majiteľ a pôvodca patentu VALÁRIK Kamil, (ialantn, SK(54) Názov vynálezu Hokejová palicaHokejová palica pozostávajúca zo žrde a čepele má aspoň na jednej strane čepele vytvorenú adliéznu vrstvu v lu-úbke 0,0 l až 8 mm, ktorú tvoria zmá veľkosti 0,0 l až 8 imn.Vynález sa týka úpravy čepele hokejovej palice adhćznou vrstvou. zasahuje do oblasti športových hier a zábavy, najma pri kolektívnych hrách s pukom alebo loptičkon.Doposiaľ zname riešenia čepeli hokejových palíc sú z rôznych druhov materiálov, pričom v dôsledku konštrukčných a materiálových vlastností, ako i vplyvom povrchových úprav je povrch čepele hokejovej palice nežiaduco hladký. Doposiaľ zname riešenia, týkajúce sa hokejových palíc, sa zaoberajú ich konštrukciou, tvarom,zlepšovaním ich pevnosti alebo zlepšeniami spojenia žrde s čepeľou. Odstránenim nežiaducej klzkosti povrchu čepele sa zaoberajú iba okrajovo, pričom, pokial sa aj týmto problémom zaoberajú, ide o riešenia čiastkové,málo účirnié a v prevažnej miere dodatočnon úpravou pri veľmi nízkej životnosti použitej úpravy napr. omotávanie čepele hokejovej palice textilnými páskami, pripadne rebrovanie čepele. Nevýhodou týchto riešení je, že napr. pri riešení rebrovaním sa klzkost znižuje iba čiastkovo, a to za cenu zníženia pevnosti čepele, a pritom táto teclmológia vyžaduje náročné strojové vybavenie a preto jej účinnosť v porovnaní s nákladmi je veľmi nízka a ďalším negatívnym znakom úpravy rebrovaním je zhoršenie ovládateľnosti vedenia puku a zníženie životnosti hokejovej palice. Najčastejšie sa na miženie klzkosti čepele hokejovej palice používa jej dodatočné bandažovaníe rôznymi druhmi textilných pások. Tieto pásky čiastočne znižujú sklz puku alebo loptičky po čepeli hokejovej palice, pričom ich účinok je obmedzený nízkou životnosťou, najmä v miestach dotyku hrany čepele hokejovej palice s hracím povrchom sa rýchlo opotrebovávajíi, trhajú a oddeľujú sa od povrchu čepele. Ďalším nedostatkom je, že pri použití takto obandážova 11 ej čepele hokejovej palice na ľadovej ploche sa na páske zachytávajú čiastočky ľadu a vytvára sa námraza, ktorá potom klzkosť povrchu ešte zvyšuje a jej nerovnomernost znižuje presnosť ovládania puku alebo loptičky.Odlišrlým spôsobom rieši problém klzkosti čepele hokejovej palice a lvedené nedostatky doposiaľ známych riešení odstraňuje riešenie podľa vyuálezu a to nenáročným spôsobom s vysokou životnosťou povrchu čepele, Podstata riešenia podľa vynálezu spočíva v tom,že povrch čepele hokejovej palice je vybavený aspoň na jednej strane čepele adhéznou vrstvou v hrúbke 0,0 l až 8 nun, ktorá je vytvorená zo dn s veľkosťou 0,0 l až 8 rmn z vhodného materiálu ako napr. z korundu, keramiky, vápenca, skla, gumy, textilu a plastických hmôt. Adhézna vrstva môže byt nanesená po celej ploche alebo iba na časti plochy čepele. Adhezna vrstva vytvorená vyššie uvedeným spôsobom odstraňuje uvedené nedostatky doposiaľ mamych riešení, pri odstránení klzkosti povrchu čepele hokejovej palice, čím odstraňuje nekontrolovateľný sklz puku alebo loptičky po čepelí hokejovej palice, zlepšuje a spresňuje ovládanie puku alebo loptičky v hemých situáciách, zvyšuje presnosť prihravok alebo streľby na bránku, urnoàiuje väčšiu variabilnosť hry a jej príťažlivosť v dôsledku vyššej efektívnosti a hernej aktivity hráčov, pričom zlepšuje psychiku hráčov. Ďalšou výhodou riešenia je, že adhéznu vrstvu čepele hokejovej palice je možné aplikovať v rôznych farebných kombiuáciàch s možnosťou vytvárania obrazcov a reklamných nápisov. Adhézna vrstva sa na čepeľ hokejovej palice nanáša tak, že adhezna vrstva je z jednej strane vybavená samolepiacim materiálom, a takto upravená vrstva sa na povrch čepele nalisuje, pričom adhézna vrstva môže byť nanesená aj spôsobom zapustenia do povrchu čepele, ako i vytvorenia vrstvy striekaním.Hokejová palica, ktorá má žrď aj čepeľ zhotovenú z dreva, s rozmermi čepele s dĺžkou 25 cm a šírkou 7 cm, má po celej forehandovej strane čepele nanesenú adhéznu vrstvu v hrúbke 0,05 mn zo sklenených dn s veľkosťou dn 0,05 mm, Príklad 2Hokejová palica vyhotovená z lisovaného laminátu má na oboch stranách čepele nanesenú adhéznu vrstvu zo sklenených zŕn veľkosti 1,5 mm a hrúbkou vrstvy l,5 mm, ktorá je zapustené do povrchu čepele v hĺbke l mm.Hokejová drevená palica má na oboch stranách čepele smerom od zaobleuého konca do dvoch tretín nanesenú adhćznu vrstvu zo dn priemenl 0,7 mm z novoduru v hrúbke 0,7 mm lisovaním.Príklad 4 Hokejová palica, ktorá má žrď aj čepeľ zhotovenú z dreva, má na oboch stranách čepele aplikovanúsamonalepovaciu adhéznu vrstvu tvorenú zo sklenných dn s veľkosťou dn 0,25 mm v hrúbke 0,25 mm.Uplatnenie vynálezu je použiteľné v celom rozsahu športových hier, pri ktorých sa používajú hokejové či iné druhy šponových palic. Predmet vynálezu je dobre aplikovateľný v kusovej i sériovej výrobe. Nanášanie a spôsob nanášania môže byt súčasťou technológie výrobného procesu.l. Hokejová palica pozostávajúca zo žrde a čepele,vyznačujú sa týmjeaspoňnajednej strane čepele je vytvorená adhéma vrstva zo dn veľkosti 0,0 l až 8 mm v lunbke 0,0 l až 8 mm.2. Hokejová palica podľa nároku l, v y z n a čuj úca sa týmjeatlhćmavrstvajevytvorená na kompaktnej medzivrstve Luniestuenej na čepeli hokejovej palice.3. Hokejová palica podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c a s a tý m ,že kompakmá medzivrstva je vybavená samolepiacou vrstvou.

MPK / Značky

MPK: A63B 59/14

Značky: palica, hokejová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278093-hokejova-palica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hokejová palica</a>

Podobne patenty