Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu a spôsob ich prípravy

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu všeobecného vzorca I, kde R1 znamená NO2 a R2 znamená H, alebo R1 znamená NO2 a R2 znamená Cl, alebo R1 znamená H a R2 znamená Cl. Syntéza uvedených zlúčenín sa uskutočňuje reakciou príslušne substituovaného 2-benzotiazolinónu s príslušným benzoylchloridom v acetóne za prítomnosti trietylamínu pri teplote miestnosti.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. 01.5 Číslo prioritnej prihlášky C 07 D 277/68 Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 06.12.95 PRIEMYSELNÉHO VIASTNÍCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 06.12.95 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Člslo PCT(73) Majitel patentu Univerzita Komenského, Bratislava, SK(72) Pôvodca vymilezu MIKULÁŠEK Slavoj doc. Ing. CSc., Bratislava, SK SUTORIS Viktor prof. RNDr. CSc., Bratislava, SK,KRAĽOVA Katarina RNDr. CSc., Bratislava, SK MITFERHAUSZEROVÁ Ľudmila Ing. CSc., Bratislava, SK(54) Názov vynúlezu Deriváty 3-bcnzoyl-2-benzotiazolínónu a spôsob ich prípravy(57) Anotácia Deriváty íš-bexizoyl-Z-benzotiazolinónu všeobecného vzorca I, kde R mamená N 01 a R 2 mamená H, alebo 5 R znamená N 0 a R 2 znamená Cl, alebo R znamená u 0 i H a R 1 mamená C 1. Syntćza uvedených zlúčenin sa co g (I) uskutočňuje reakciou prislušne substituovmiého 2- ,-benzotiazolinónu s príslušným benzoylclrloridom Rv acetóne za prítomnosti trietylamínu pri teplote miestnosti.vynález sa týka derivátov Lbenzoyl-Z-benzotiamlinónu a spôsobu ich prípravy.Doteraz boli máme Cš-substituovanć deriváty 6-X-2-benzoliazolinóiru ako regulátory rastu rastlín (US pot. 4 282 029). Uvedené zlúčeniny obsahuú v polohe 3 substituent s duslkatým heterocyklom. lej sú mame íł-substituovarté ó-nitro-Z-beitzotiaznlinóny ako herbictdy, tieto látky obsahujú v substituente v polohe 3 amido skupinu (US pat. 4 185 990). Z a-acyl-Z-benzotiazolinónov sú známe íl-acyl-Z-benzotiaziolinón a 3-benmyl-2-benzotiazolinón (J. Prakt. Chem., 14, 1961, H. Zinner,W. Nimmiclt, str. 139 až 149), ktoré sa používajú ako prísady do detergenlov (US pat. 3 775 333). Z 3-acy 1-2-benzotiazolinóirov substituovmiých v polohe 4 benzćnového jadra bol mámy 3-acetyl-4-chlór-Z-benzotiazolinón, ktorý takisto ako aj 3-acy 1-2-benzotiazolinón a 3-benzyl-Z-benzotiazolinón inhibirie biosyntézu melnninuPredmetom vynálezu sú deriváty 3-benzy 1-2-benzotiazolinónu všeobecného vzorca 1, 5 ° AI-CO R u). KlĎalej je uvedený spôsob prípravy zlúčením všeober,ného vzorca 1, ktorý spočíva v reakcii Z-benziotiuzolínónu všeobecného vzorca 11kde R 2 má hore uvedený význam s benzoylchloridom všeobecného vzorca Illkde R má hore uvedený význam v acetóxie za prítomnosti trietylzunínu pri teplote miestnosti.(15 cm) trietylamínu a zn inlenzjvneho miešania pri laboratómej teplote sa prikvapkal roztok 0,053 mol(10 g) 4-nitrobenzoylcltloridu v 10 cm bezvodého acetónu. Reakcia bola exolermickà a ihned sa vytvárala zrazenina trietylamhthydrocltloridu, ako vedľajšieho produktu. Reakčnà zmes sa po l hodinovom státi pri loboratómej teplote vyliala na drvený ľad. Surový produkt sa prekryštalizoval zo zmesi acetón-dimetylfonnamid v pomere 5 1, t. j. 164 až 165 °C. Výťažnk 9 g (60,8 ) M 300,29Artalýza pre C| 4 HaN 104 SÍ4-Ch 1 ór-2-benzotiazo 1 inón 0,049 mol (9,2 g) sa rozpustil v 50 cms bezvodćho dimetylfonnamidu, pridalo sa 0,105 mol (15 cm 3) trietylamínu a za intenzívneho miešania sa pri laboratómej teplote prikvapkal roztok 0,049 mol (9,2 g) tt-nitrobenzoylchloridu v 40 cm bezvodćho dimetylfonnamidu. Reakcia bola exotermická a ihneď vznikla mzenina vedľajšieho reakčuého produktu, trietylaznínhydrochloridu. Reakčná zmes stála 2 hodiny pn laboratómej teplote a vyliala sa na drvený ľad. Surový produkt sa prekryštalizoval zo zmesi acetón-díemtylfonnamid v pomere 5 1, t. j. 220 až 222 °C. výťažok 10,5 g (63,6 ) M 334,74rt-Cltlór-Z-berxzotiazolinón 0,024 mol (4,5 g) sa rozpustil za tepla v 100 až 120 cm 3 bezvodého butylesteru kyseliny octovej alebo bezvodého acetónu, po miernom ochladení sa pridalo 0,052 mol (7 cm 3) trietylainínu a za intenzívneho ntiešania sa prikvapkal 0,051 mol (6 cm) benzoylchlorid. Reakcia bola exotermická a v priebehu prikvapkávania vznikla zrazenina vedľajšieho produktu, trietylamínhydrochloridu. Reakčnà zmes stála 24 hodín, vedľajší produkt sa odliltroval a tillrát zahustil na rotačnej vákuovej odparke. V prípade acctónovćho prostredia sa ñltrát vylial na drvený ľad. Surový produkt sa prekryštalizoval z etylalkoholu, t. j. 138 až 140 °C.Test fytotoxicity zlúčenín podľa vynàlezu.Fytotoxicita zlírčeitln podľa vynálezu sa hodnotila meraním prolongačrtého rastu koreňa a stonky kukurice (Zea mays L.)(Murín A., Koleková A., Váchová M.,Bagnla Š., Biologia (Bratislava), 35, 9,37 (1980), Sekerka V. a Sutoris V., Poľnohospodárstvo 31, 872 (1985). Semená kukurice sa napnčiavali v 0 vodných roztokoch zlúěenín podľa vynálczu s koncentráciou 1.10 až 1.10 mol.dm 3 24 hodin, potom sa uložili na ľiltračný papier navlhčený príslušnými roztokmi testovaných koncentrácii a predkličovali sa v tme počas 72 hodín pri izbovej teplote, pričom stočenć valce ñltračného papiera boli umiestnené v perforovaných polyetylénových vreckách(ČSN 46 0610). Po uplynutí tejto doby sa memla dlžka koreňov a nadzemnej časti rastliny. Výsledky sa vyhodnocovali v percentách kontrolnej vzorky. Vzhľadom na nízku rozpustnosť zlúčenín podľa vynálezu vo vode,testované koncentrácie sa pripravili riadením vodou z ich roztoku v N,N-dimetylfonnamide s koncentráciou 1.104 mol.d 1 n 3. Jednotlivé kontrolné vzorky k testovaným koncentxaciám zlúčenín podľa vynálezu obsahovali odpovedajúce množstvo čistého rozpúšťadla. Pri testovaných koncentráciách zlúčením sa nezaznamenal žiadny fylotoxický účinok v koncentračnoni rozmedzí 1.104 až 1.103 1 no 1.d 1 n 3. zlúčeniny podľa vynálezu stimulujú rast stoniek kukurice najma v koncentračnom rozmedzí LwäuiwmnmíVplyv Ilúčenín podľa vynálezu na prolongučný rast koreňov a stoniek kukurice (Zea n 1 ays L.) po 72 hodinovej inkubácii v tme, vyjadreny v percentách kontrolnej vzor kyZlilčeníny podľa vynálczu sú účinné ako stiinulatory rastu a syntézy chlorofylu rastlín. Zvlášť význmmíý je fakt, že zlúčeniny podľa vynálczu prejavujú stimulačttít účinnost v nízkej koncentrácii 1.10 až l.10 ° mol.d 1 n 3.Uvedené zlúčeniny možno pottžívat ako stimulátory rastu rastlín samostatne alebo v kombinácii s inými látkami preemergentne alebo postemergeiítne. Okrem toho ich možno používat ako medziprodukty na prípravu ďalších zlílčenín.2. Spôsob prípravy zlúčenii 1 podľa nároku l, v y značujúci sa tým, žesanecháreagovať 2-benzotiazolinón všeobecného vmrca Hkde R má v nároku l uvedený význam s benzoylchloridom všeobecného vzorca IIkde R má v Itaroku l uvedený význam v aoetóne za prítoimtosti trietylamínu pri teplote miestnosti.

MPK / Značky

MPK: C07D 277/68

Značky: spôsob, 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu, přípravy, deriváty

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-278061-derivaty-3-benzoyl-2-benzotiazolinonu-a-sposob-ich-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Deriváty 3-benzoyl-2-benzotiazolinónu a spôsob ich prípravy</a>

Podobne patenty