Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Voskovaná zubná niť pozostávajúca zo zväzku polypropylénových jemných fibríl, pričom jednotlivé hladké fibrily z polypropylénu majú nekruhový priečny rez, jednotkovú dĺžkovú hmotnosť od 5 do 8 dtex, celkovú dĺžkovú hmotnosť od 400 do 1200 dtex a povrch nite je upravený 15 až 35 % hm. parafínového vosku, napríklad s obsahom 5 až 20 % hm. včelieho vosku a 0,5 až 5,0 % hm. mentolu, resp. inej liečivej a/alebo aromatizujúcej látky, s teplotou mäknutia 55 až 65 st.C.

Text

Pozerať všetko

(13) Dátum podania 17.09.92 v (Sl) Cislo prioritnej prihlášky Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 PREMYSELNÉHO VIASTMCTVA Dátum oznámenia o udelení vo Vestníku 08.12.93 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Číslo PCT(73) Majiteľ patentu Výskumný ústav chemických vlákien, š. p., Svit, SK(72) Pôvodca vynálezu ĎURČOVÁ Oľga Ing. CSc., Poprad, SK ŠTEFANH( Pavel RNDr., Kehnarok, SK ALEXAJ Ondrej Ing., Mengusovce, SK(54) Názov vynálezu Voskované zubná níťVoskovaná zubná niť pozostávajúca zo zväzku polypropylénových jemných ñbríl, pričom jednotlivé hladké fibrily z polypropylénu majú nekruhový priečny rez, jednotkovú dĺžkovú hmotnosť od s do s dtex, celkovú dĺžkovú hmotnosť od 400 do 1200 dtex a povrch nite je upravený 15 až 35 hm. paraünoveho vosku, napríklad s obsahom 5 až 20 hm. včelieho vosku a 0,5 až 5,0 hm. mentolu, resp. inej liečivej a/alebo aromatizujúcej látky, s teplotou mäknutia 55 až 65 °C.Vynález sa týka voskovanej zubnej nite z polypropylénu, pozostávajúcej z jemných protilovaných frbríl, ktoré sú držané v kompaktnom zväzku vrstvou upraveného parafmového vosku. Spadá do oblasti zdravotníctva prezubolekárske alebo hygienické účely.Zubná niť je určená špeciálne na čistenie medzizubných priestorov, okrajov zubných komniek a môstikov. Čistenim zubov v medzizubných priestoroch a pod okrajom ďasna (tam, kde nie je prístup zubnou ketkou) zubná niť pomáha predchádzať usadzovaniu a rozmnožovaniu substancií, ktoré tvoria zubné bakteriálne povlaky. Tieto sú mimoriadne nebezpečné a v skutočnosti sú hlavnou príčinou vzniku zubného kazu, lcrvácania a zápalov ďasien. Počase infekcia poškodi aj kostné lôžko, v ktorom je zub uložený a dochádza ku kývaniu, až vypadávaniu zubov. Zubná niť sa používa najmenej l-krát denne. Bakteriálny povlak sa vytvára za 24-36 hodín. Použitie zubnej nite s dôkladnýrn vyčistením zubov kefkou a pastou sa doporučuje najmä večer pred spaním,pretože bakteriálny povlak je najaktívnejší práve počas spánku.Na výrobu zubných nití sa používajú prírodné i syntetické materiály (US č. 4, 033.365) a tieto sa ďalej líšia druhom použitého povlaku. EP č. 172.671 chráni zubnú niť, pozostàvajúcu z libríl nylonu 6, nylonu 66, viskózy,acetátového polyméru, polyesteru, polyetylénu alebo polypropylénu. Ochranu tu predstavuje stavba zubnej nite v počte od 25 do l 000 ñbril v zväzku priadze, ktoré obsahujú bud voskový povlak alebo nevoskový povlak. Tento nevoskovaný povlak je vybraný zo skupiny obsahujúcej alkylmonoestery, polyvinylćter maleinovej kyseliny, polyvinylpyrolidóny a mnohé ďalšie. Zubná niť má tiež chránený počet zákrutov priadze.Konvenčné zubné nite pozostávajú z nylonového mirltifibrilámeho zväzku. Ich výhodou býva nizka jemnosť v ťahu alebo nízka pevnosť, v dôsledku čoho sa pri použití trhajú a nie sú vhodné pre čistenie medzizubných priestorov. Samomazné vlastnosti nití sú slabé, čim sú náchylné uviamuť medzi zubami a vyvolávať nepríjemný pocit pri pouätí. Komfort použitia ďalej znižujú vlákna s vysokým koeficientom trenia, lebo uživateľ musi pouäť značnú silu na pretiahnutie nite do medzizubných priestorov.cs AO č. 270.866 chráni niť o dlžkovej hmotnosti jednotlivých ŕibril od 5 do 8 dtex z nematovanćho polynmidu na báze polykaproamidu s obsahom 0,0 l až 0,95 hm. aromatických a/alebo liečivých látok. Polýarnidový hodváb má priemer 12 oblúčikov a/alebo slučiek na 1 cm dĺžky. cs A 0 č. 267.480 chráni fyzikálne a/alebo chemicky modifrkovanú niť, ktorá je na svojom povrchu a medzi elementámymi vláknarni za účelom zvýšenia zmáčavosti napustená dezinfekčnýrni, adstringentnými alebo antikariesnými látkami.Polyolefmové polyméry využité pre výrobu zubných nití chránia ďalšie patenty. EP č. 335.466 chráni zubnú niť z modifrkovaného polyetylénu a to polytetratluoretylćnu, pokrytú priľnavým mikrokryštalickým voskom s teplotou tavenia 76 až 80 °C. Naviac niť spája v jedno aspoň jeden aktívny materiál, vybraný zo skupiny látok proti mbnému kameňu, kostižzru a plaketovaniu a pritomné je tiež koagulačné činidlo.EF c. 339.935 chráni zubnú niť zloženú z predĺže 10ného multitibrilámeho ultravysokomolekulového polyoletinu s vnútomou viskozitou aspoň 5 dl/g a spôsob jej výroby. Polyolefín je ultravysokomolekulový hmot. polyetylén, definovaný etylén/alfaolefmovy kopolymér,kde oL-olefm je aspoň l propylén, butén-l, 4-metylpentérr-l, hexén-l, oktén-l a decen-l.Bolo ústené, že požiadavky kladené na zubné nite spĺňajú aj syntetické vlákna z polypropylénu. K tomuto účelu môžu byť použité rôzne typy polyméru izotaktického polypropylénu, ktoré spĺňajú platné hygienické normy. Podobne hygienickým normám musia vyhovovat všetky ďašie prísady použité v technológii prípravy zubných nití. Dobrý čistiaci účinok majú hladké vlákna s kruhovým profilom v skanej fonne, pričom počet zákrutov je rôzny a nie je roz-hodujúci.Podstatou vynálezu je Voskovaná zubná niť, pozostávajúca zo zväzku polypropylénových jemných iibríl,pričom jednotlivé hladké tibrily z pol ropylćnu majú nekruhový priečny rez, jednotkovú d žkovú hmotnosť od 5 do 8 dtex, celkovú dĺžkovú jemnosť od 400 do 1200 dtex a povrch nite je upravený 15 až 35 hm. parañnového vosku s obsahom 5 až 20 včelieho vosku a 0,5 až 5,0 hm. mentolu, resp. inej liečivej a/alebo aromatizujúcej látky a jeho teplota mäknutia je 55 až 65 °C.Podstata tohto vynálezu spočíva v tom, že hladké vlákna sú priečne protilované a k čistiacemu efektu na povrchu zubov prispieva väčšia využiteľná plocha povrchu vlákien. Samotná príprava zubných nití pozostáva z dvoch operácií príprava prolilovaného hladkého skaného multifrbrilámeho vlákna a voskovanie vlákna.Pre rôzne typy hygienicky nezávadných polypropylénov musia byť zvolené rôme technologické režimy prípravy orientovaných vlákien. Výsledná profilovane hladké skané vlákna vhodné pre prípravu zubných nití musia mať pevnosť nad 3 cN/dtex. Na povrch zväzku vlákien sa nanáša upravený parafínový vosk. Popri základnom komponente, parafínovom vosku, je prítomný aj včeli vosk a rôzne liečivá, resp. aromatizujúce prisady. Voskovaná zubná niť dobre klže po povrchu zubov v niedzizubných priestoroch.Výhodou voskovanej zubnej nite z polypropylénu je, že v styku s vodným prostredim-slinami nedochádza k uvoľňovaniu žiadnych látok na rozdiel napr. polyami-du 6, z ktorého sa uvoľňujú monomćry a oligoméry horkej chuti.Z polymćru TATREN TI 902 lP s indexom toku od 25 do 31 g/10 min. sa zvlákňovanim pripravili nedlžené polypropylénové vlákna s trojuholnikovým profilom za použitia zdravotne nezávadnej zvlákñovacej preparácie BK 2083. Nedlž/ené vlákna sa vydĺžili, pričom sa dosiahla jednotková dĺžková hmotnosť 6,2 dtex. Vlakna boli zdmžené do zväzku s výslednou dlžkovou hmotnosťou 620 dtex. Vláknam bol daný zákrut, a to 70 na 1 meter. Skané vlákna bolí zañxované. Celková pevnosť zväzku vláken bola 3,5 cN/dtex a ťažnosť 45. V jednom zväzku sa nachádzalo 100 protilovaných elementàmych tibríl. Takto pripravené dĺžené vlákna boli Voskované. K tomuto účelu sa pripravil paralinovývosk s obsahom 10 hm. včelieho vosku a 5 hm. mentolu. Metódou diferenciálnej terrnickej analýzy bola stanovená teplota mäknutia upraveného vosku 57 °C. Na povrch vláken sa nanieslo 21 hm. upraveného parafmového vosku na špeciálnom laboratómom zariadení.Tým bola získaná voskovaná niť určená k používaniu. Pre účely expedovania voskovaná zubná niť sa previja na malé námotky, ktoré potepelnej ñxácii v sušiarni sa vkladajú do vhodných hygienických obalov.Z polymeru TATREN HPF 321 s indexom toku llg/IO min. sa zvlálcñovanim pripravili predorientované polypropylěnové vlákna s trilobalovým profilom za použitia zdravotne nezávadnej zvlákňovacej preparácie BK 2083. Predorientované vlákna boli ďalej dodĺžene na výslednú dlžkovú hmotnosť 750 dtex/96 ñbril. Vláknam boli dané zákruty, a to 100 zákrutov na jeden meter. Vlákna boli zañxované pri teplote 120 °C. Výsledná mechanické vlastnosti vlákien sú pevnosť 3,40 cN/dtex a ťažnosť 36 .K voskovaniu vlákien sa pripravil upravený parafínový vosk s obsahom 20 hm. včelieho vosku s 5 hm. mentolu. Teplota mälcnutia upraveného vosku stanovená metódou diferenciálnej termickej analýzy bola 62 °C. Na špeciálnom laboratómom zariadeni bolo na povrch profilovaných vlákien nanesené 35 hm. vosku. Takto bola pripravená voskovaná zubná niť k ďalšiemu použitiu. Pre účely expedovania bola vhodne hygienicky mbalená ako v príklade 1.Z polyméru TATREN HPP 321 s indexom toku 11 g/ 10 min. sa zvlákfiovaním pripravili predorientovane vlákna s priečnym štvorcovým profilom za použitia zdravotne nezávadnej zvlákňovacej preparácie BK 2083 za podmienok prípravy a úpravy vlákna podľa prikladu 2. Výsledná mechanické vlastnosti vlákna sú pevnosť 3,2 cN/dtex, ťažnosť 42 .Z polyméru TATREN TI 902/P s indexom toku od 25 do 31 g/10 min. sa zvlákňovanírn pripravili nedlžene polypropylénové vlákna s trojuholníkovým profilom za použitia zdravotne nezávadnej zvlákňovacej preparácie BK 2083. Nedĺžené vlákna sa za tepla vydĺžili, ich jednotková dlžková hmotnosť bola 5,8 dtex.Vlákna boli združené do zväzku s celkovou dlžkovou hmotnosťou 580 dtex. Vláknam bol daný zákrut, a to 70 na 1 meter. Zväzok skaných vláken sa vyanačoval celkovou pevnosťou 3,5 cN/dtex a ťaàiosťou 65 .Dlžené skané vlákna boli podrobené voskovaniu. K tomuto účelu sa pripravil parafmový vosk s obsahom 5 hm. včelieho vosku a 5 hm. mentolu. Metódou diferencíálnej termickej analýzy bola stanovená teplota mäknutia upraveného vosku 57 °C.Na vlákno sa nanieslo 15 hm. upraveného parañnového vosku na špeciálnom poloprevádzkovom zariadení. Tým bola pripravená Voskované. zubná niť určená k používaniu. Pre účely expedovariia sa voskovaná zubná niť napr. prevlja na malé nárnotky, ktoré po tepelnej ñxácii v sušiarni sa vkladajú do vhodných hygienických obalov.Z polyméru TATREN HPF 321 s indexom toku ll g/l 0 min sa zvlákňovanim pripravili predorientovane polypropylénovć vlákna s trilobalovým profilom za po 10užitia zdravotne nezàvadnej zvlákňovacej preparácie BK 2083. Predorientované vlákna boli ďalej dodlženć a celková dĺžková hmotnosť bola 616 dtexll 00 fihril. Vlálmam boli dané zákruty, a to 87 zškrutov na 1 meter. Vlákna boli zañxované pri teplote 120 °C. Výsledná mechanické vlastnosti vlákien sú pevnosť 3,0 l cN/dtex a 49,4 ťamosti.K voskovaniu vlákien sa pripravil upravený parañnový vosk s obsahom 20 hm. včelieho vosku a 2 hm. mentolu. Teplota mäknutia upraveného vosku stanovená metódou diferenciálnej teimickej analýzy bola 57 °C. Na špeciálnom poloprevádzkovom zariadeni bolo nanesených 26 hm. vosku na povrch zväzku skaných fixovaných vlákien. Takto bola pripravená voskovaná zubná niť k ďalšiemu používaniu. Pre účely expedovania bola vhodne hygienícky zabalená ako v príklade l.Voskovaná zubná niť podľa vynálezu je použitelná ako vhodná pomôcka na čistenie medzizubných priestorov pri prevencii ochorenia ústnej dutiny.Voskovana zubná niť pozostávajúca zo zväzku polypropylénových jemných ñbríl, vyznačujúca sa tým, že jednotlivé hladké ñbrily z polypropylénu majú nekruhový priečny rez, jednotkovů dĺžkovú hmotnosť od 5 do s dtex a celkovú dlžkovú hmotnosť od 400 do 1200 dtex, pričom povrch nite je upravený l 5 až 35 hm. parafmového vosku s obsahom 5 až 20 Vo hm. včelieho vosku a 0,5 až 5,0 hm. mentolu, resp. inej liečivej a/alebo aromatizujúcej látky, s teplotou mäknutia 55 až 65 °C.

MPK / Značky

MPK: D01F 6/06, A61C 15/00, A61C 15/04

Značky: voskovaná, zubná

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-277682-voskovana-zubna-nit.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Voskovaná zubná niť</a>

Podobne patenty