Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova

Číslo patentu: 277681

Dátum: 08.12.1993

Autori: Šašek Ladislav, Rada Miroslav, Rybaříková Ludmila

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova, vhodné pre ručnú a strojovú výrobu úžitkového skla, najmä luxusného charakteru, s vyšším indexom lomu obsahuje v % hmot. 50 až 60 oxidu kremičitého, 24 až 27 oxidu olovnatého, 0,1 až 3,5 oxidu hlinitého, 0,1 až 2 oxidu boritého, 1,5 až 7 oxidu vápenatého, 6,5 až 11,5 oxidu draselného a 0,5 až 4,5 oxidu sodného, obsah oxidu železitého je v rozmedzí 0,01 až 0,02 % hmot., pričom suma mol. % oxidu olovnatého a alkalických oxidov je menšia než 21. Jeho vlastnosti môžu byť ďalej modifikované aspoň jedným oxidom zo skupiny zahrňujúcej oxid zinočnatý, bárnatý a horečnatý v množstve 0,1 až 7 % hmot. Ďalšími modifikátormi sú jednotlivo alebo v kombinácii oxid antimonitý a arzenitý v množstve 0,1 až 0,7 % hmot.

Text

Pozerať všetko

(l 9) Číslo prihlášky 1248-92 Dátum podania 23.04.92 Číslo priorimei prihlášky Dátum priority Krajina priority ÚRAD Dátum zverejnenia 08.12.93 PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(73) Majiteľ patentu Vysoká škola chemicko-technologická, Praha, CZ(72) Pôvodca vyrnàlezu ŠAŠEK Ladislav Ing. Prof. DrSc., Praha, CZ(54) Názov vynálezu Kiištáľové olovnatć sklo s nízkym výluhom olovaKrištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova, vhodné pre ručnú a strojovú výrobu úžitkového skla, najmä luxusného charakteru, s vyšším indexom lomu obsahuje v hmot. 50 až 60 oxidu kremičitého, 24 až 27 oxidu olovnatého, 0,1 až 3,5 oxidu hlinitého, 0,1 až 2 oxidu boritého,1,5 až 7 oxidu vápenatého, 6,5 až 11,5 oxidu draselného a 0,5 až 4,5 oxidu sodného, obsah oxidu žielezitého je v rozmedzí 0,01 až 0,02 łunot., pričom Z mol. oxidu olovnatého a alkalických oxidov je menšia než 21. Jeho vlastnosti môžu byť ďalej modifikované aspoň jedným oxidom zo skupiny zahrňujúcej oxid zinočnatý, bárnatý a horečnatý v nmožstve 0,1 až 7 hmot Ďalšími modi~ fikátonni sú jednotlivo ale-bo v kombinácii oxid antimonity a arLenitý V množstve 0,1 až 0,7 hmotDátum oznámenia udelenia vo Vestníku 08.12.93Vynález sa týka krištáľového olovnatého skla, ktoré je určené najma na ručnú a strojovú výrobu úžitkového skla, s indexom lomu vyšším ako 1,545. Sklo obsahuje oxid lcremičitý, olovnatý, hlinitý, boritý, vápenatý, draselný a sodný.Klasifikácia krištáľových úžitkových skiel podľa ČSN 70 001 je nasledovná-krištáľovć sklo sodnodraselné, pri ktorom E oxidu draselného a vápenatého je z 10 hmot. , hodnota indexu lomu u týchto skiel nie je vyžadovaná,-lcrištáľové sklo, pri ktorom Z oxidu draselného, bárnatého a olovnatého je z 10 hmot. , s indexom lomu cca 1,5 l,-olovnatý krištáľ, pri ktorom obsah oxidu olovnatého je z 24 hmot. , s indexom lomu z 1,545,-vysoko olovnatý krištáľ, pri ktorom obsah oxidu olovnatćho je 30 hmot. a index lomu je » 1,545.Krištáľové sklo sodnodraselné je českou špecialíton. Zvyšné typy krištáľových skiel zodpovedajú smemiciam EHS. Prvé dve vyššie uvedené lcrištáľové sklá sa využívajú pre výrobky z tzv. lacného krištáľového skla, pri ktorých je zdôraäiovaná predovšetkým nízka cena a index lomu sa pohybuje okolo hodnoty 1,5 l.Oxid bàmatý a olovnatý používajú len niektorí výrobcovia a v menších množstvách, ako uvádza napr. A. Smrček v časopise Sklár a keramik 38 (1988), s. 286294. Skupina špeciálneho krištáľového skla predstavuje už výrobky ušľachtilej šie, v ktorých sa sleduje index lomu, pohybujúci sa okolo hodnoty 1,52, ktorý sa dosahuje dávkovanim oxidu bámatého, zinočnatého, prípadne v menších množstvách tiež oxidu olovnatého, ako je uvedené napr. v patente SRN z roku 1987 č. 2839645, podľa ktorého také sklo obsahuje v hmot. oxid kremičitý 65 až 75, hlinitý 0,1 až 2, vàpenatý 2 až 12, horečnatý 0 až 8, sodný 7 až 15, draselný 0 až 10, litný 0 až 3, bárnatý l až 6, zinočnatý 0,2 až 3, olovnatý 0 až 10 a titaničitý 0,2 až 5. Tento vynález svojim chemickým zložením, okrem obsahu oxidu titaničitého, pokrýva väčšinu vyrábaných loištáľových skiel, okrem olovnatého a vysokoolovnatého krištáľového skla s obsahom oxidu olovnatého 3 24 hmot. .Na výrobky luxusného charakteru zdobené prevažne bnisom sa používa olovnatý a vysokoolovnatý krištáľ,pri ktorom sa vyžaduje index lomu z 1,545. V súčasnej dobe je preferovaná hygienická nezávadnosť skiel, najmä čo sa týka olova a bária vo výluhu. Vzhľadom k tomu, že pri týchto špeciálnych lcrištáľových sklách sa dosahuje zvýšenie indexu lomu na požadovanú hodnotu prevažne zvýšeným obsahom oxidu bárnatého a olovnatého, vyvoláva táto požiadavka problémy predovšetkým pri vlastnom použití týchto olovnatých skiel, najmä pri kalíškoch a všetkých nápojových súpravách, v ktorých pri dlhšom uchovávani nápojov dochádza k vyluhovaniu olova nad medzu, o ktorej sa v súčasnej dobe značne diskutuje.Uvedené nevýhody odstraňuje, alebo podstatne obmedzuje krištáľové olovnatć sklo so zníženým obsahom alkalických oxidov, podľa tohto vynálezu,ktorého podstata spočíva v tom, že obsahuje 50 až 60 hmot. oxidu krerničitého, 24 až 27 hmot. oxidu olovnatého, 0,1 až 3,5 oxidu hlinitého, 0,1 až 2 hmot. oxidu bóritého, 1,5 až 7 hmot oxidu vápenatěho, 6,5 až 11,5 hmot. oxidu drasclného, 0,5 až 4,5 hmot. oxidu sodného, celkový obsah železa vyjadrený ako oxid železitý je v rozmedzí 0,01 až 0,02 hmot. , pričom E mol. oxidu olovnatého a alkalických oxidov je menšia ako 21.S výhodou krištáľové olovnaté sklo ďalej obsahuje jednotlivo, alebo v kombinácii 0,1 až 7 lunot. oxidu zinočnatćho, bámatého a horečnatého.Je výhodné, keď krištáľové olovnaté sklo ďalej obsahuje jednotlivo alebo v kombinácii 0,1 až 0,7 hmot. oxidu antímonitého a arzenítého.Výhodou tohoto optimálneho zloženia skla je mačne znížená vyluhovateľnosť olova aj v kyslých roztokoch, pri nezmenenej brúsiteľnosti, ryti a leštiteľnosti výrobkov. Pretože z tohoto skla sa vyrábajú z velkej časti výrobky úžitkové, napriklad nápojové súpravy a sklo pre domácnosť, prakticky do nápojov neprichádza nežiadúci oxid olovnatý, v dôsledku spevnenia mriežky tohoto typu skla.optimálny obsah oxidu zinočnatého, bámatého a horečnatćho priaznivo ovplyvňuje kryštalizačné vlastnosti a viskozitu skloviny.Prípravok oxidu antimónitého a arzenitého uľahčuje čerenie skloviny.K čereniu a k odfarbovaniu týchto skiel sa používajú bežné prostriedky a technologické postupy.Vynález je bližšie vysvetlený v nasledujúcich príkladoch realizácie.Priklad č. l 2 3 210 g skla obsah v hmotnosti oxid kremičitý 56,89 57,29 57,09 oxid olovnatý 24,2 24,2 24,2 oxid zinočnatý 0,0 1,25 0,5 oxid vápenatý 5,0 5,0 4,5 oxid horečnatý 0,0 0,0 0,5 oxid bámatý 0,0 0,25 0,0 oxid boritý 0,9 0,5 0,5 oxid draselný 9,3 7,8 8,8 oxid sodný 2,0 2,0 2,0 oxid hlinitý 1,5 1,5 1,5 oxid antimonitý 0,0 0,0 0,4 oxid arzenitý 0,2 0,2 0,0 obsah železa vyjadrenýobsahom oxidu železitého 0,0 l 0,0 l 0,01Zlo skla obsah v hmotnostiE oxidov 100,0 100,0 100,0 tlog ETA 2 °C 1496 1522 1544 t 10 gETA 3 °C 1216 1244 1250 tlog ETA 13 °C 527 552 S 30 tu uidus °C in ex lomu pri 589,3 mm 1,563 1,564 1,563V uvedených príkladoch realizácie zodpovedá flog ETA 2 približne teplote tavenia SkÍOVÍIIy 11 ° ETA 3 teplote spracovania skloviny, tlog ETA 13 iromej chladiacej teplote. Obrusnosť je vyjadrená úbytkom worky skla v m.min 1 na diamantovom kotůči s veľkosťou zŕn 120 m pri zaťažení 1,71 gmm-Ž.Výluh olova v 4 kyseline octovej po 24 hodinách sa pri bežných olovnatých sklách s 24 lunotnosti oxidu olovnatého pohybuje v rozmedzí 0,25 až 0,40 mgl 1. Pri sklách podľa vynálezu sú hodnoty výluhu olova zhruba o rád nižšie, pričom sú teploty tavenia a spracovania zmvnateľné.Všetky teploty liquiclus sú nižšie ako príslušné teploty spracovania zodpovedajúce teplote viskozity skloviny log ETA 3, takže pri týchto sklovinach je potlačený sklon k nežiadúcej kryštalizácii.Pri olovnatom krištáli je index lomu cca 1,545 pri sklách podľa tohoto vynálezu je podstatne vyšší napr. 1,563, čo sa veľmi priaznivo prejaví na optických vlastnostiach uvedených skiel, najmä pri výrobkoch zdobených brůsením a rytím.Stredný súčiniteľ dĺžkovej teplotnej rozťažnosti skla v rozmedzí 20 až 300 °C je zrovnateľný s hodnotami väčšiny vyrábaných olovnatých skiel s 24 hmot. oxidu olovnatého.Obmsnosť pri olovnatom lcrištáli je podľa zvolenej metódy 0,350 nLmin-1 a pri príkladných realizáciách č. 1 až 3 je vyššia, čo sa priaznivo prejaví na rýchlosti opracovania týchto skiel brúsením a rytím.Na čerenie uvedených typov sklovín je možné použiť bežne oxidačné čeridlá na báze oxidu alzenitého, alebo antimonitého v kombinácii s dusičnanom draselným alebo sodným.Na odfarbovanie týchto sklovín je možné použiť bežné odfarbovače pridávané do kmeňa, napríklad oxid ni~ lcelnatý, kobaltnatý, zlúčeniny selénu, oxidy vzácnych zemín, zlúčeniny mangànu a ich vzájomné kombinácie.Olovnaté krištáľové sklo, podľa vynálezu, je Lrčené na ručnú aj strojovú výrobu úžitkového skla s vyšším indexom lomu, je vhodné najmä na zdobenie brúsením,rytím a ďalšími dekoračnými technikami pre výrobky luxusného charakteru. Toto sklo je hygienicky neävadné,čo do obsahu škodlivín vo výluhu a svojou brilanciou predstihuje výrobky z doteraz vyrábanćho, nezpevneného olovnatého krištálu.Tento typ skla je určený na výrobu sklenených predmetov používaných v domácnostiach a v pohostinstvo,napr. kalíšky, odlievky, karaíý, bowle, tak aj nádoby rôznych tvarov a veľkostí používaných na dekoráciu napr. vázy, misy atď.l. Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova,vhodne najmä pre ručnú a strojovú výrobu úžitkového skla s indexom lomu vyšším ako 1,545 obsahujúce oxid lmemičitý, olovnatý, hlinitý, boritý, vápenatý,draselnýasodnýmyznačujúce sa tým,že obsahuje 50 až 60 hmot. oxidu kreruičitého, 24 až 27 hmot. oxidu olovnatého, 0,1 až 3,5 hmot. oxidu hlinitého, 0,1 až 2 hmot. oxidu boritého, 1,5 až 7 hmot. oxi-du vápenatého, 6,5 až 11,5 hmot. oxidu draselnćho a 0,5 až 4,5 hmot. oxidu sodného,obsah oxidu železité-ho je v rozmedzí 0,01 až 0,02 hmot., pričom E mol. oxidu olovnatého a alkalických oxidov je menšia ako 21.2. Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova podľaboduhvyznačujúce s a tým,ž.e obsahuje jednotlivo alebo v kombinácii 0,1 až 7 hmot. oxidu zinočnatého, bamateho a horečnatćho.3. Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova podľa bodu 1 až 2, vyznačujúce sa t ý m ,že obsahuje jednotlivo, alebo v kombinácii 0,1 až 0,7 hmot. oxidu antimonitého a arzenitého.

MPK / Značky

MPK: C03C 3/087, C03C 3/083

Značky: výluhom, krištáľové, olovnaté, olova, nízkým

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-277681-kristalove-olovnate-sklo-s-nizkym-vyluhom-olova.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Krištáľové olovnaté sklo s nízkym výluhom olova</a>

Podobne patenty