Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

spâsob získavania cnzýuov z fernentačnc pädy 1 výroby pcnłcilfnu ultrafiltriciou(57) Óčclon ricłnnła jo získavanie cnzýugv, prcdovłatkýl protcàz x fnruontačnoj pody z výroby pcnicilinu pomocou ultrafíltrócic. Ultrafiltràcłou je noinb ticto vo łínltnon v robku nczładace lltky z fcrnontačnej pody izolovnč I akoncnntrovat tak, ic dosiahnu koncentráciu , v kto~ rej sú príenyalovc vyułitcĺnł. Súčnnne na ultrnłłltràciou vyčłnti od nełiadúcich nakronolckulúrnych lttok łânllny výrobokVynaloz rieli ziakavanio priemyselne použiteĺných enzýaov 2 feraentačnej pâdy z výroby panicilinu poaocou ultrafiltricie.Fernontačna výroba benzýlponicilinu e fenoxýnetýlpenicilinu sa robi Iubuerznn poaocou knaňa Penicilliua chryaogenuu. Hlavným uhlikatýa zdrojoa faraentačnej pődy je aacharőze, olukőxa, alebo laktőza, zdroje duaika je kukuričný extrakt, bielkovinovb subatrůty, erałidovi núka a aojova núka. Okrem toho pôda obsahuje stopové prvky, biologic ky aktivnl latky, prekurzory, pufrujůce latky, odpeňovadlů.Kultivàcia prebieha pri teplote 25 °c, pH aa pohybuje v rozaedzi 6 - 7,5. Počaa feraentlcie aa p 3 da intenzivne nieša a vzdułni. Doba kultivicie je 5 - 8 dni. Po skončeni łoraentečniho procesu na faraentačnó atdiua filtruje na kololisoch, alebo rotačných vłkuových filtroch za účaloa odatrinenia nerozpustných látok.Počas kultivlcie produkłný kaeñ vytvlra vedĺa penicilinu ešte ůallie latky medzi nini aj axtracelulirne anzýay, ktorých pritonnoař vo finllnon výrobku ja nežiadúce,nekoĺko aâžu nepriaznivo pâaobiř na obzvlašĺ citlivých pacientov.Tieto lbtky je možno z ieràentačnej p 3 dy po akončani kultivacie oddeliř ultraiiltróciou ca ultrafiltračnú neabrbnu a deliacou hranicou S 000 - 50 000 nolakulovej hnutnoati, ktoré zadrłiavo výaokouolekularne latky a naopak prepůiía nizkoaolekularne lot ky feraentačnaj pâdy.Z koncentràtu vyaokonolekulàrnych látok ziakaněho pomocou ultrafiltrácie je nožnt ziekavač viaceré prieayeelne významnú enzýay, hlavne proteazy. Tieto anzýay, ktoré sa stanú takto vedĺajiia produktu výroby penicilinu sa doteraz nijako nevyulivajú a naopak ako cudzoroda látky Ipglobujů alergiu niektorých pacientov, sú vo iinllnon výrobku1 000 000 dielov foraentačnej pody z výroby benzýl penicilinu obsahujúcej 1 diel enzýaov ultrafiltrujeue cez ultrafiltračnú mcubrànu s deliacou hranicou 10 000 molekulovaj haotnouti pri teplote 25 °c a tlaku 0,3 HPI. Pritom aa cez nelbranu oddeli 995 000 dielov perneatu obeahujúceho nizkoaulekularne latky a nad aeubranou zostane 5 000 dielov koncentratu obaahujúcich 1 diel enzýmov. vyčistený per-eat zbavoný vysoko-olekularných látok aa poułije na výrobu benzylpenicilinu. Koncentrút z ultrafiltraciesa použije na výrobu enzýmov.1 000 000 dielov faraentačnej pôdy 2 výroby fenoxynetylpenicilinu obsahujúcej S dielov enzýaov ultrafiltrujene cez ultraiiltračnú nembrłnu a deliecou hranicou 20 000 Iolokulovej hnotnoati pri teplote 15 °C a tlaku 0,4 MPa. Pritoa aa cez nenbrânu oddeli 990 000 dielov parlaàtu obaahujúcoho nizkoaolekulárne latky a nad ueubrůnou zostane 10 000 dielov koncentràtu obsahujúcich 5 dielov enzýnov. Yyčiatený peraeàt zbavený vyaokoaolekullrnych látok sa poulija na výrobu fenoxynetylpenicilinu. Koncentrat na pou žije na výrobu enzýmov.Spőnob získavaní enzýmov ultrafiltrbcłou fcrncntnčnoj p 3 dy z výroby ponícilinov vyznačujúci na týn, zo 1 000 000 dłnlov farlcntnčnoj p 3 dy 2 výroby pcnłcfllnov obsahujúcich 1 al S 0 dielov enzýaov na ultrafiltrujc cez poloprłcpuutnú ultrafíltročnů nenbrůnu 1 dclincou hran 1 cou 5 000 až 50 000 uolckulovej hnotdonti pri teplote 5 12 30 °c I tlaku 0,1 0 0,5 HP pričon na coz nelbrlnu oddeli 800 000 ai 995 000 diotov perneútu obsahujaceho ten nłzkonulekullrnc látky a nad neubrbnuu zostane 5 000 až 200 000 díetov

MPK / Značky

MPK: C12N 9/58

Značky: enzýmov, výroby, pôdy, spôsob, penicilinů, ultrafiltráciou, fermentačnej, získavania

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-268591-sposob-ziskavania-enzymov-z-fermentacnej-pody-z-vyroby-penicilinu-ultrafiltraciou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob získavania enzýmov z fermentačnej pôdy z výroby penicilínu ultrafiltráciou</a>

Podobne patenty