Uhlíkové klzné kontakty s termosetickým spojivom a spôsob ich výroby

Číslo patentu: 262783

Dátum: 11.04.1989

Autori: Lobotka František, Petrík Emil, Hodál Emil, Ondro Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

šiê.°~-iš~~ii Popis VYNÁLEZU žšwêž i KAUTORSKÉMU OSVEDČENIUÚIAD PIO WNÁIIIV 45 Vydané 15 06 89 A WINAutor vynálezu ONDRO PETER ing, HODÁT. EMIL ing.,LoBqtrKA FRANTIŠEK ing., TOPOĽČANY,PETRIK EMIL, NITRIANSKA STREDAi 54 Uhlíkové klzné kontakty s termosetickým spojivom a spôsob ich výrobyÚčelom riešenia je zabezpečiť dobré komutačné vlastnosti klzných kontaktov h 1 av~ ne pre trojfáz-ové komutátorové motory typu Schrage. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím termosetického spojiva kombináciou. s východzími surovinami a uvedeného technologického postupu. Uhlíkové klzné kontakty s termosetickým spojivom sa môžu využívať vv elektrotechnlckom a strojárskom priemysle.Vynälez sa týka uhlíkových klzných kontaktov s termosetickým spojivom a spôsobu ich výroby, pre elektrické stroje točivé s vysokými nárokmi na ich komutačné vlastnosti, hlavne trojíázove komutátorové mnotory typu Schrage s prívodom prúdu do rotora a plynulou reguláciou otáčok.Zo skúseností je známe, že mot-ory typu Schrage sú osadzované klznými kontaktami z elektrografitových, uhľografituových a špociálnych uhlíkových materiálov spájaných termosetickými živicami. Pri výrobe uhlografitových klzných kontaktov sa rozomleté uhlíkové suroviny zmiešajú s roztopenou kameňouholnou smolou. Výlisky zo zmesi sa vypaľujú v peci pri teplote 1 273 K. Elektrografitové materiály sa po vypalovaní podrobujú ďalšiemu tepelnému spracovaniu grafitáciou pri teplotách nad 2 273 K. Klzné kontakty pripravené zo zmesi s termosetickým spojivom sa isujú V lisovacích formách pri teplote 32.3 až 353 K s vydržou na tlaku 5 až 30 minút. Týmto postupom sa obdržia kompaktné telesá s veľmi nízkou porovitostou.Klzné kontakty vyrobené z týchto známych materiálov vykazujú na trojfázových komutátorových motor-ach prevádzkové p 0 ruchy prejavujúce sa najčastejšie v nízkej životnosti kontaktov. V dôsledku nadmerného iskrenia pod klznými kontaktami dochádza často k neúmerne vysokémuopotrebeniu komutátora alebo k jeho poškodeniu ryhovaním a opaľovaním lamiel.Uvedené nedostatky sú z velkej časti odstränené uhlikovými klznými kontaktami s termosetickým spo-jivom podľa vynálezu ktorého podstata spočíva v tom, že obsahujú 40 až 65 hm-ot. 0/0 prírodného grafitu s minimálnym obsahom uhlíka 99,5 0/0 a veľkosťou častíc menších než 0,16 mm, 5 až 15 hmot. knompozitovej zmesi petrolejového a smolného koksu tepelne spracovaného pri teplote nad 2 273 K a veľkosťou častíc menších ako 0,1 mm, 1 až 3 hmot. retortových sadzí, 1 až 3 hmot. montánneho vosku a 25 až 35 hmot. Ú/o fenolformaldehydovej živice. Spôsob výroby uhlíkových klzných kontaktov s termosetickým spojivom spočíva v tom, že sa zmes lisuje za normálnej teploty a tieto výlisky sa vytvrdzujú v sušiarni pod tlakom 2 až 3 MPa pri teplote nad 433 K.Uhlíkové klzné kontakty zložené z komponentov a vyrobené spôsobom podľa tohto vynalezu sa vyznačujú v porovnaní s dosiaľ používanými kontaktami na motoroch typuSchrage zlepšenou funkciou, ktorá sa preja vuje v bezporuchnovom zvládnuti komutačného procesu. Pod kontaktami sa vytvára rov 4nomerný hnedý lilm, nedochádza ku šk-odlivému iskroniu a poškodzovaniu komutátora opaľmi a tvorbou rýh, čím sa životnost motorov predlžuje. Ďalšia ekonomická výhoda uhlíkových klzných kontaktov vyrobených podľa vynâlezu spočíva v jednoduchom spôsobe lisovanie za normálnej teploty a hromadného vytvrdzovania v sušiarni, čím sa doba potrebná na výrobu zníži 5 až lů-krát V porovnaní s výrobou vo vyhrievacej lisovacej forme.Základné suroviny sa zmiešajú v nasledujúcom pomere 58 hmot. dielov grafitu s m 1 nimálnym obsahom uhlíka 99,5 0/0 a veľkosťou častíc menších ako 0,16 mm, 10 hmot. dielov kompozitnej zmesi petrolejového a smolného koksu tepelne spracovaného pri teplote nad 2 273 K s veľkosťou častíc menších ako 0,10 mm, 2 hmot. diely retortových sudzí, 2 hmot. diely montanneho vosku a 28 hmot. dielov zmesi fenolformaldehydovej živice novolakového typu s hexametylentetraamínom. Zmes sa hnetie 2 minúty na kalandrí pri teplote valcov 363 až 373 K. Vychladnutá hmota sa rozomelie na lisovací prášok s veľkosťou častíc menších ako 0,315 milimetra, z ktoreho sa vyllsujú za normálnej teploty polotovary doskového tvaru tlakom 100 až 150 MPa. Surové výlisky sa naukladajú do stĺpca v počte 25 až 3 U ks. Pre zabránenie spekania medzi sebou sa medzi výlisky vloží papier.Na stĺpec výliskov sa v sušiarni pôsobí tlakom 2 až 3 MPa, čím sa zabráni vzniku prasklín počas vytvrdz-ovania pri teplote 523 K. Stúpanie teploty je v rozsahu 293 až 523 K plynule po 10 K/hod. Z vytvrdených doskových kontaktov sa môžu mechanickým opracovaním vyrobit podľa potreby kontakty ľubovoľných rozmerov. objemová hmotnost vyrobených kontaktov je 1,50 až 1,65 g .. cm, merný elektrický odpor 200 až 450 52 mm. cm. sledovaním chodu klzných kontaktov počas jedného roka na viacerých motoroch typu Schrage s výkonom 0,65 až 24 kW a otáčkami 115 až 2 300 ot . min, nedošlo k žiadnej poruche. Chod klzných kontaktov bol bez škodlivého» iskrenia a na obehových dráhach sa vytvoril rovnomerný film bez opaľov a rýhovania.Uhlíkové klzné kontakty podľa vynálezu nachádzajú použitie na motonoch typu Schrage vyrábaných výkonov a na ďalších komutátorových inotoroch s ťažkou komutáciou.a ich prúdová zaťažiteľnost S A .1. Uhiík-ové klzué kontakty s termostatickým .spnjivom pre elektrické stroje s vyslokými Hłĺľükľllĺ na komutačné vlastnosti vyZnačujúce sa tým, že obsahujú 40 až 65 hnrotnostných 0/0 prírodného grafitu s minimálnym obsahom uhlíka 99,5 0/0 a veľkosťou častíc menších ako 0,16 mm, 5 až 15 hnlotnostných 0/0 kompozitnej zmesi petrnolejového a smolnéhoł koksu tepelne spraLovanéino pri teplote nad 2273 K a s Velkosťou častíc menších ako 0,10 mm, 1 až 32. Spôsob výroby uhliknových klzných kontaktov s termosetickým spojivom podľa bodu 1 vyznačujúce sa tým, že sa lisujú za normálnej teploty tlakom 100 až 150 MPa a vytvrdzujú v» sušiarni za pôsobenia tlaku 2 až 3 MPa pri teplote nad 433 K.

MPK / Značky

MPK: H01R 39/26

Značky: uhlíkové, výroby, spôsob, kontakty, spojivom, klzné, termosetickým

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-262783-uhlikove-klzne-kontakty-s-termosetickym-spojivom-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uhlíkové klzné kontakty s termosetickým spojivom a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty