Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem

Číslo patentu: 260597

Dátum: 15.12.1998

Autori: Lukeš Ivan, Bartoníček Robert, Němcová Jitka, Zelenka Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r. PO PIS VYNÁLEZU 260597(75) k Aumrvynihzu nnnmonicną nonnnr ing, csc., LUXEŠ IVAN nunr nnncová JITKA ing. csc., mum, známa »im ing., miss u Liberce(54) sinasný mmm korozo kovů pro numo mm obal-m systémy u ukwnnčnlm účlvnlmmJe řečeno složení inhibitoru horoukovů sa nekvestrąčnim účinkem, pracujiciho v rozmez teplot od 5 do 250 °c. Inhibitoz obuhuje od 10 do 60 t hmot. tostorečnnnových tento. ve formě terclámí soli kyselinyfosforečná s alkalickýn kovem, alkylaminem s 2 až 8 atomy uhlíka v řecězci nebo alkanolamlnem s 2 až 6 atomy uhliku v žctäzci, například trinatriumťoafátu, triizopropyl nmlnfostátu nebo triagnnolminfosfátu, od 1 do 4 D t hmot. hydroqenfonfotečnanových iontů ve formě sekundárnt 3011 kyseliny foatoreěné s alkullckým kovem případně alkyląminem s 2 až a tony uhlíka v řetězcà, například dlnatríumhydroqonfosťâtu, od 1 do 30 8 hmot. boritąnových iontñ, například ve formě tetraboricąnu zadného.od 1 do 25 i hmot. kłemičitnnových lontů ve formě soli kyseliny kremičité s alkalickýn kovem, například metakřemičitanu oodného. a od 0,1 do 15 hmot. derivltuvynález se týká směsného inhihitoru koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účínkem s přístupem i bez přístupu vzduchu, pracujícího v rozmezí teplot od 5 do 250 °C, určeného pro potlačování koroze kovů, ze kterých jsou konstruovány vodní temperační systémy a k omezení tvorby vrstev nerozpustných solí. Jde zejménsasnížení koroze oceli,litiny, mědi, hliníku, zinku a jejich slitin, která podláhají vprostředí temperaćního vodného média korozi, jejíž forma a intenzita je závislá zejména na složení vodního prostředí, jeho proudění, provzdušnění, teplotě, jakoä ina povaze kovu, jeho konstrukčním spojení s jiným materiálem a konstrukčním řešení systému. Koroze způsobuje netěsnost systému. snižuje pevnost součástí a tím zkracuje jejich životnost a provozní spolehlivost. Vznikající korozní produkty zhoršují součlnitele prestupu tepla teplosměnnou plochou a svyšují hydraulické odpory. U vod neupravených změkčováním, ale i u vod upravených, u vod s přirozeným obsahom vápenatýoh a hotečnatých ientů a u vod sa eníženými obsahy těchto iontů se spolu s korozními produkty vylučují nerozpustné solí, převážně uhličitan vápenatý, které zvyšují tlouščku úsad a dále zhoräují přestup tepla a prouděníPro snížení korozního působení temperačního prostředí oběhovýoh systémů - vody, případně změkčené, demineralizované, destilované nebo s płísadou nemrznoucích kapalin - jsou známy a paužívány různé jednoduché i směsná inhíbitory koroze. 2 jednosložkovýchinhibitorů jsou známy například chromany, dusitany, fosforečnany. křemičitany, boritany, benzoany různých,zejména alkalických kovů, dále etanolaminy, benztriazol, merkaptobenztriazol a jiná látky. Tyto látky se rovněž různé navzájom kombinují. Tyto známé ínhibítory mají některé nedostatky,zejména nejsou ve stejné míŕe účinné na všechny kovy u systémů zhotovených z několika kovů,nemají dostatečnou inhibiční účinnost proti štěrbinové kotozi, nejsou schopné omezovat korogi v parním prostoru systemu a příznivé ovlivňovat vylučování vrstev uhličitanu vápenatého z vodných roztoků. Tyto nedostatky sice podstatné odstraňuje známý směsný inhibitor koroze podle A 0 242 438, který však obsahuje složku - dusitsn sodný nebo draselný, které způsobují obtíže při výrobě inhibitoru vzhledem ke své toxicitě.známé inhibitory zdokonaluje směsný inhihitor korose pro uzavřené vodní oběhové systemy podle vynálezu, jehož podstata spoěívá v tom, že obsahuje od 10 do 60 Q hmot. fosforečnanových íontů ve formě terciální soli kyseliny fosforečné s alkalickým kovem, alkylaminem s 2 až 8 atomy uhlíku v řetězci nebo alkanolaminem s 2 až 6 atomy uhlíku v řetězcí. například trinatriumfoefátu, trilzopropylamínfosfátu nebo trietanolaminfosfatu, od 1 do 40 B hmot. hydrogenfosforečnanových iontů ve formě sekundární soli kyseliny fosforečné s alkaliokým kovem, alkylaminem s 2 až 8 atomy uhlíku v ŕetězci, například dinatriumhydrogenfostátu, diizobutylaminhydrogenfosfátu neho dietanolaminhydrogenfosfátu, od 1 do 30 | hmot. boritanových iontů,například ve formě tetraboritanu eodného, od 1 do 25 hmot. křemičitanových iontú ve formě solí kyseliny kremičité s alkalíckým kovem, například metakłemičitanu sodneho, a od 0,1 do 15 9 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové, například sodné soli kyseliny nitrilotri-methy 1 foefonové. Hodnota pH roztoku inhibitoru se má pohybovat v rozmezí pH 9 až 12.Směsný inhibitor podla vyndlesu má vysokou účinnost, zejména ve vodách s nízkým obsahom solí anebo se sníženým, ale určitým obsahem vápenatých a hořečnatých solí. zvlaätě významný je jeho účinek na potlsčování štěrbinové koroze, přičemž ve vodách obsahujících vapenaté ionty zabraňuje tvorbě vrstev nerozpustných solí. Při výrobě a dávkovaní nevyžaduje zvlaštní hygienické opatření. Hlavní oblastí jeho použití jsou vodní temperační okruhy v průmyslu kaučuku a plastů, kde v jednotlivých fâsích výroby jsou zařízení vodním okruhem nejprve vyhřívans a v náeledujícízfázi chlalena. Dále se uplatní v hutnictví, strojírenství a chemii pil odparném chlazení. Je možno jej používat i V jiných oblastech, například v chladicích okruzích motorových vozidel.Inhibitor se dávkuje do vody nebo do vodných roztoků v množství 0,5 až 10 g.l 1 ve formě prášku nebo koncentrovanáho vodného roztoku. Hodnota pH upraveného prostředí je 9,0 až 12 a kontroluje le běžným způsobem. Obsah inhibitoru v prostředí sa kontroluje podle obsahu ťosťorečnanových iontů a množství organicky vázaného fosforu.vynález, jeho aplikace a účinky jsou bliže vysvětleny na následujících přikladech jeho možného konkrétního provedení.Do modelového ohřivaciho okruhu s teplotami 120 až 150 °C nsplněného deminernlizovanou vodou o objemu 400 1 byl płidán směsný inhibitor v množství l 000 9. Inhibitor obsahoval 50 hmot. trinatriumfosforečnanu, 35 B hmot. dietanolaminhydrogenfosforečnanu, 5 3 hmot. metakřemičitanu sodnáho, 9,9 I hmot. tetraboritanu sodného a 0,1 0 hmot. sodné soli kyseliny methyliminodimethylfosfonové. Upravená voda měla pH 11.0. Inhibični korozni účinnost byla pro ocel 90 8, pro korozivzdornou chromniklovou ocel 100 a pro měä 98 3.Do vodnino chladiciho okruhu s nepřímým chlazenim o objemu 1 D 00 1, naplněného vodou se sniženým obsahom vápenatých a hydrogenuhličitanových iontů s teplotami 30 až 50 °C bylo přidáno 2 000 g směaného inhibitoru, obsahujiciho 35 S hmot. triizopropylaminfosforečnanu,40 8 hmot. dinatriumhydrogenfosforečnanu, 5 0 hmot. tetraboritanu sodného, 1 0 sodné soli kyseliny nitrilotri~methylŕosfonové a 19 hmot. metakřemičitanu sodného. Inhibični účinnost směsného inhibitoru byla 98 S u oceli, 96 8 u litiny, 901 hlinikua 95 s u mosązi. v úgądách byly obsaženy jen stopy vápníku.Ve zkušebním okruhu o objemu 50 1 s teplotami 50 až 70 °C naplněněm vodou se uniženým obsahem vápniku a s měrnou elektrickou vodivosti 20 s bylo přidáno 30 g směsného inhibitoru koroze, obsahujiciho 50 1 hmot. trinatriumfosfátu, 27 8 hmot. dinatrlumhydroqenfosfâtu, 15 8 hmot. metakłemičitanu Bodněhnn 5 hmot. tetraboritanu sodného a 3 8 hot. sodné soli kyseliny nitrilotri-methylfosfonové. Upravená voda měla pH 10,5. Inhíbični účinnost byla u oceli 93 S,u slitiny A 1 Mg 2 97 , u mosazi 97 3. V úsadách byly jen stopy uhličitanu vápenatěho.vynález je určen pro zajištění protikorozni ochrany a požadované životnosti a provozníspolehlivosti v uzavtených oběhových temperačnich okruzich, v chladicich nebo ohřivacich okruzich, jejichž součástí jsou vyrobeny z různých kovových materiálů. Předevšim najde uplatněni pro temperačni okruhy V chemickém, gumárenském, plastikůřském a potravinářskén průmyslu,pro chladící okruhy hutnictvi a strojírenství, dále v chladicich okruzich motorových vozidel a všude tam. kde je voda použivána jako teplosměnné médium.Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkom,pracující v rozmezi teplot od 5 do 250 OC. vyznačujíci se tim. že obsahuje od 10 do G 0 S hmot. fosforečnanových iontñ ve formě terciálni soli kyseliny fosforečné s alkalickým kovem,alkylaminem s 2 až 8 atomy uhlíku v řetězci nebo alkanolaminem s 2 až 6 atomy uhliku v řetězci,například trinatriumfoafátu, triizopropylaminfosfátu neho trietanolaminíosfátu, od 1 do 40 S hmot. hydrogenfosforečnanových iontů ve formě sekunäární soli kyseliny fosforečné s alkalickým kovem, případně alkylaminem s 2 až 8 atomy uhliku v řetäzcí, například dinatríumhydroqenfosfátu, od l do 30 0 hmot. boritanových iontů, například ve formě tetraboritanu sodného,od 1 do 25 8 hmot. křemičitanových iontů ve formě soli kyseliny křemičité s alkalickym kovem,například metakřemiöitanu sodného, a od 0.1 do 15 8 hmot. derivátu kyseliny organofosfonové,napřiklad sodnâ soli kyseliny nitrilotri-methylfosfonové.

MPK / Značky

MPK: C23F 11/10

Značky: kovů, se, inhibitor, sekvestračním, vodní, koroze, oběhové, uzavřené, systémy, směsný, účinkem

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260597-smesny-inhibitor-koroze-kovu-pro-uzavrene-vodni-obehove-systemy-brse-sekvestracnim-ucinkem.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Směsný inhibitor koroze kovů pro uzavřené vodní oběhové systémy se sekvestračním účinkem</a>

Podobne patenty