Způsob výroby polokoksu s usměrněnou strukturou

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) , . MW Vynâlm MOSTECKY .HM akademlk, 5250 x susu-av ing. csc., . MITERA JIŘI ing. asc., mmm, nouałćnx VÁCLAV ing. csc., osmuxv(54) Způsob výroby polokoknu s uupümlnou sirukturouzpůsob výroby polokoksu s uaměrněnou atrukturou, vhodného k dalšímu tepelnému zpracování až na qrafitované elektrody,za podmínek pozdržného koksovlní pečiva v tom, že setepe 1 né úpravě v rozmezi.teplot 420 až 500 °C podrobí olej vznikajicí při pyrolýze uhlovodiků. popłípadě ropných ťrakcí, charakterizovaný hustotou v rczmezi 0.9 až 3,2, viskozitou v rozmezi(0 až so.1 o° 5 m 2/s pž 100 °c obaahem pevných látek maximálně 0,01 I hmot., a . pcčttkem deatilące nad 180 °c.vynález se týká způsobu výroby polokoksu s usměrněnou strukturou, označovaného jako jehličkový koks.Jehličkový koke je nezbytnou komponentou pro výrobu grafitovaných elektrod zejména tzv. yysoce výkonných elektrod. souěasnd světová výroba jehličkověho koksu je založena převážně na surovině ropného původu a 5 S tvoří suroviny uhleneho původu. Jehličkový koks je vyráběn technologií pozdrženeho koksovćní s následnou úpravou kalcinací a grafitízací.- U surovín pro výrobu jehlíčkováho koksu se požaduje aromatický charakter, který lze obecněcharnkterizovat koeficientom aromaticity, prípadné índexem Bureau of Mine IBMĽI. C/H/. nízky obsah síry a vhodné destilační roznezí. Tyto suroviny musí být dále rozpustné v organických rozpouštědlech, jejichž výběr se řídí tím, zda jde o uhelnou neho ropnou surovinu. Použití uhelné suroviny pro výrobu jehličkového koksu vyžaduje speciální úpravu této suroviny.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob výroby polokoksu s usměrněnou strukturou za podmínekpozdržnáho koksování, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že se tepelné úpravěv rozmezí teplot 420 až 500 °C podrobí olej vznikající při pyrolýze uhlovodíků, popřípadě ropných frakci, charakterizovaný hustotou v rozmezí 0,9 až 1,2, viskoaitou v rozmezí 40 až 60.106 m 2/s při 100 °C, B obsahom pevných látek maximálně 0,05 t hmot., obsahom popela maximálně 0,01 B hmot. a počátkem deetilace nad 180 °C. ~výhodou působu podle vynálezu, je že pyrolyzni olej je snadno dostupnou surovinou. která dosud byla využlvána pouze pro výrobu sazí nebo byla dokonce spalována. Pyrolýzní olej není třeba předem nijak upravovat. Surovina ná vhodné reoloqické vlastnosti, které jsou nutné pro manípulaoí a její dávkováni. Postup podle vynálezu tedy podstatné lépe zhodnocuje pyrolyzni olej než je tomu doposud. Polokoksu vzniklého při pozdržném koksování pyrolyzního oleje lze kromě toho s výhodou použít také pro výrobu anodová hmoty.s obsahempevnych látek 0,042 I hmot. a počátksm destilace 180 °c, bylo płedehłáto na teplotu 400 °c a při této teplote nastłikováno do reaktoru předehřátého na teplotu 440 °C po dobu 1,5 h. vlastní proces pozdrženého koksování probíhal po dobu 13 h bez další dodávky tepelné energie z vnějšího zdroje. vzniklo 35 0 hmot. polokoksu, 63 0 hmot. kondenzátu, 2 I hmot. činí ztráty. Struktura polokoksu byla hodnocena miktoskopicky u nábrusovych vzorku v polarizovaném světle. Byla zjištěna přítomnost usměrněné, anizotropní struktury,která je nezbytným předpokladem pro další zpracování koksu kalcinací a grafitlzací.Polokoks s usměrněnou strukturou byl získán stejně jako v płíkladě 1, pouze teplota pŕodehłevu byla 430 °c a počúteční teplota reaktoru byla 490 °C. Struktura polokoksu byla »hodnocena mikroskopicky u nábtusových vzorka v polarizovenem světle. Byla zjištěna přítomnostJ usněrněná anízotropní struktury, která je nezbytným predpokladom pro další zpracování polokoksu kaloinncí a grafitizací. Usměrněné anizotropní struktury jsou charekterizovány vyšším scupněm kondenzace armatických jadsr v jednotlivých vrstvdch ve srovnání s produktom podle příkladu I.Polokoks s usměrněnou strukturou byl získán jąko v příkladu 1. pouze teplota płedehfovu byla 440 °c a poüáteční teplote reaktoru bylo 500 °C. Struktura polokoksu byla hodnocsna mikroskopicky u nábrusových vzorků v polsrizovaném světle. Byla zjiätěna přítomnost usměrnšně anlzotropní struktury, ktori je nezbytným predpokladom pro dallí zpracování polokoksu kalcinací a grafltizací. Urměrněné snizotropní struktury jsou oharakterizovíny vyläím stupněm kondenzace eronatickych jader v jednotlivých vrstvách ve srovnání s produkty podle ptíkladu 1 a 2.zpüaob výroby polokokau s usměrněnou atrukturou vhodného k dalším tepelnému zpracování až na grafitované elektrody za podmínek pozdrženého koksováni, vyznačený tim, že se tepelné úpravě v rozmezi teplot 420 až 500 °C podrobí olej vznikajicí při pyrolýze uhlovodíků. popřipadě ropných trakci, charakterizovaný hustotou v rozmezí 0,9 až 1,2, viskozitou v rozmezí 40 až 60.10 s m 2/s při 100 °C, s obsahem pevných látek maximálně 0,05 S hmot., obsahem popela maximálně 0.01 8 hmot. a počátkem destilace nad 180 °C.

MPK / Značky

MPK: C10B 55/00

Značky: strukturou, polokoksu, výroby, usměrněnou, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260587-zpusob-vyroby-polokoksu-s-usmernenou-strukturou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby polokoksu s usměrněnou strukturou</a>

Podobne patenty