Způsob kompenzace zákalu při měření absorbance vod v ultrafialové oblasti záření

Číslo patentu: 260576

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír, Bendík Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Přihltleno oz os ss c 01 J 1/04(4,0) veřejného 16 05 88 °u (45) Vydíno 15 os as AIIHIVY nnnnrx MICHAL ing., smerom Jmzosmv ingReäent se týká způsobu kompenzace zúkaln při měření absorbnnce ultrnfialového zářeni u vod obsahujiclch tnkové rozpuštěné organické látky, které toto záłení absorbuji. Podstata řešení spoěívá v tom,že do kyvety, kterou protéká měfený vzorek vody. se zavádi jednak ultrafinlově zćtení o vlnové délce 253,65 nm, A jednak ultraEialové záłení o vlnových délkách v pásnu 366 nm. Doplñujícim znakem postupu je to,že do kyvety se zavâdí další složka viditelného spektra nizkotlaké rtučové výhojky.vynález ae týka zpnsobu kompenzace sum pu nňłení absorbancsAnltranalovdho není u vod obaahujících takové roapuitěné organické látky. ktoré toto załení ahsorbují.U vod obsahujících jak ospuitěnć organické latky tvołící pravý roztok, tak neronpuitőnd latky tvołící suepenzi, měłí aa součet ebsorbance a extínkce (AW sw) v ultrafialovd oblasti sáłení.Pro zjištění samotné ahaorhance A, oharakterizující míru Inečištäní rozpuätěnýmí organíckýni látkami. je třeba od naměłené celkové hodnoty odočíst hodnotu oxtinkce BW zpúeobená rozptylen a ahaorpcí v čaaticíoh suspenze. tato hodnota není přímo ndfltelná a stanovuje se niŕenía extínkoo vm obvykle ve víditolné oblaetí sdłení, při ktoré ji absorbance hv ospuätěnými organickými látkami je zansdbatolná.lmêłenou hodnotu extinkce us je nutno naaobit esrpíricky jiitäným tak zvanýs aoučlnítele- sákalové kompensace k - Ew/Kvľs, takłe platí vztahHodnota k není konatantní a může se pohybovat v Iírokých nasich jednak podle poměru velikosti části. k vlnové délcs a jednak podla dalších fyzikalních parametrů index lom. absorpční index).Prístroje dne vyrabčné používají ke komponzaci vlivu zàkalu viditelnáho nútení o vlnovd déloe v pismo 500 a 550 nm. do to například přístroj irmy GUIISON-BINSLBY podle patentu UK Ko. 4 G 441/72. nebo či. přístroj W-ANALOX podla A 0 č. 165 814.Při. měření ahaorbanoe v ultratlalové oblasti. dianí na vodních tocích, kde zákal vyjàdłený axtínkcí EW je často někoukandaobně vyäií. ne vlastní abeorbance hw, je kom-r pensąoa vlivu añkalu měření extínkoe například při vlnavě délce A - 546 m hepostačující a vede k neaprlvným a většinou vyaokýn hodnotím ahsorbance AW. soudinitel akalovó kompenaaoe k. v tento případl poměr 3254/55, pohybuje sa v mních 1,7 až 21. płíčsmi horní as platí pro častice menu, na asi. 1/5 vlnové daky. krom toho číselná hodnota extínkco B 5 bývá, zejména u pousěznl čistých vod. mala a její měření je nepłesnć.Uvedená nevýhody odstraňuje způsob kompenaace tákalu. ktorý je předmětu. tohoto vynâleau.vlnova délka sałení olouiícího ke koapensaci zákal je volena co nejkratlí, avlak tak, aby abeorbanca rospultěnýsi. orgsnickýní dltkani byla jeätě unedbatelna. PH použití nískotlaké xtntove výbojky jako zdroja znení ja tato vlnová dílka v pdanu 366 nm.Součinítel sdkalovć kompenzaoe, v touto případě poměr k - 8254/83. pohybuje ae v mnohem nanlích mních 1.3 a 1.3. pričom horní as platí opět pro Edition nenií, na 1/5 vlnově daky. sond toho číselná hodnota B 3 je s Skrćt vylií, na odpovídající číselná hodnota B 5, a je tedy snadnlji uiłítelna.Avlak i. v touto płípadê musí se součlnitel zákalovó kompenlace nastavovat na płíetroji ručnú podle vhodného àakalového atandsrdo. nebo podle empíríckýoh zjutění.kromě vlnovâ délky v pásma 366 nm poułije se ke konpenaaoí sakalu dallích vyłlích vlnových délek čirovdho spektra nískotlakd rtutovd výbojky popłípadl vo spojení s vhodným optíckýn ultram upravujíoín anplitudovou charakteristiku tohoto opaktta o vlnově dálcs 253,65 na.Výshdnýn púnobnntm ukovdho uapottdání je automaticky promłnný oučinitel Aknlové kompcnuco do určitú mixy płizpůlohaný pzominnlmn průböhu upaktrćlní extinkční charaktatiatlky Iuspnnze.1. způsob korunu» zákal pri mien absorbance vody v ultrnfialovć oblasti. zárení. pri něm jako zdroja salon je poulito nízkotlaké tučové Výbojkľ» vyznačený tím, o do kyvety. kterou protćkl nměřený vzonk vody, so uvádí jednak ultutialovć thní o vlnovć délce 253.65 nn a jodnąk ultraťialové àłeni o vlnových délkàch v pásma 366 nm.2. způsob podle bodu 1. vynnaünný tim, že do kyvety. uvádí další složka viditelnáho spektra níakotlaká rtuťovć výbojky.

MPK / Značky

MPK: G01J 1/18, G01J 1/04

Značky: kompenzace, oblastí, ultrafialové, záření, absorbance, způsob, měření, zákalů

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260576-zpusob-kompenzace-zakalu-pri-mereni-absorbance-vod-v-ultrafialove-oblasti-zareni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob kompenzace zákalu při měření absorbance vod v ultrafialové oblasti záření</a>

Podobne patenty