Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr

Číslo patentu: 260575

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šantora Jaroslav, Šenk Jaromír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m» KAUTDBSKÉMU osvEncEnI(75) Aumrvynüuu ŠANTORA JAROSLAV ing., SEN JARDMIR ing., PRAHA(54) Průtokovl kyvm pm provozní ahomćnl hmmmPrñtoková kyveta podle řešení je určena hlavně pro provozní absorpční fotonetry k měření absorbance a extlnkce různých ty ů vod. Podstata řešení spočíva V tom, e její vnitřní povrch je válcový a její vnější vstupní povrch a výstupní povrch je plnnparalelní. Prútoková kyveta poskytuje dlouhodobou spolehlivost při Btabllitě měření, dává definovątelný průtočný rychlostnĺ a koncentrační profil zákelová složky měŕené kapaliny a umožňuje snadné čistěni celého vnitfniho prostoru.Pro měření absorbance a extlnkce kspalin. zejména přírodních a prumyslovych vod které obsahují také nerozpuštěná látky tvoříci tak zvaný zákal, používají se známé typy kyvet s planparalelními deskamí s optickou propustností ultrsfialového, viditelného s infračervené ho záŕení.Z fotometrického hlediska jsou tyto kyvety nsjvýhodnější, poněvadž mají geometricky přesně definavsnou optickou dráhu mezi planparalelními vnitřními stěnami a používají se proto pro laboratorní spektrofotometry, při kterých se jejich čištění a vyprazdñování provádí ručné.Pre průtokové sbsorpčni fotometry provozního charakteru, u kterých se požaduje dlouhodobá spolehlivost u stabilita měření bez obsluhy, jsou zmíněné kyvety svým konstrukčním uspořádáním již méně vhodne, zejména pro nedetinovatelný průtočný rychlostní A koncentrační profil zákalové složky měřené kapaliny, a pro obtížné čištění nejen průsoru, ale l celého vnitřního kyvetového prostoru s přilehlou vtokovou a výtokovou částí.Proto pro funkčné méně náročné provozní absorpční fotometry používají se prútokové válcové kyvety s optickou drahou kolmou na jejich podálnou geometrickou osu. Taková kyvety jsou obvykle umístěny mezi vtokovou a výtokovou část opatřenou válcovými otvory souosými s vnitřním válcovým prostorem kyvety.Tyto kyvety s vnitřní i vnější válcovou plochou opticky působí jako spojky v rovině kolmé na jejich geometrickou osu. Výstupní svszek paprsků je vždy konvergentní při paralelním vstupním svazku.Kyveta podle vynálezu má vnitřní plochu válcovou a vnější vstupní a výstupní plochu planparalelní s jsou kolmé na její optickou osu.To má ten účinek, že při vstupním paralelním svazku paprsků kolmých na vstupní rovinnou plochu kyvety vytvoří se na výstupní straně kyvety diverqentní svazek paprsků za předpokladu,že index lomu měřené kapaliny je menší, než index lomu materiálu kyvety.Táto vlastnosti se s výhodou využije pro snímání zářivého toku, například vakuovou fotonkou, a to při poměrně malé vestavné vzdálenosti. Jak je znáno 1 tak zvsné ministurní f°t°nkY mají poměrně velkou činnou plochu. například 250 m 2. a Jejich funkce je tím spolehlivější s stsbilnějäí, čím větší část jejich činná plochy je ozářena.Prütoková kyveta pro provozní absorpční fotometr je vytvořena z válcového tělesa, které má vnitšní povrch ł přesně válcový. vnější vstupní povrch 2 a a výstupní povrch zhjsou vzájemné planparalelní, zatímco mczilehlý povrch resp. boky jsou vâlcově a souosé s vnitřním pcvrchem ł.Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr, vyznačená tím, že její vnitřní povrch(1) je vâlcový a její vnější vstupní povrch (Za) a výstupní povrch (2 bI je p 1 anpara 1 e 1 n 1

MPK / Značky

MPK: G01J 1/04, G01N 21/03, G01J 1/22

Značky: absorpční, průtoková, kyveta, fotometr, provozní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260575-prutokova-kyveta-pro-provozni-absorpcni-fotometr.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Průtoková kyveta pro provozní absorpční fotometr</a>

Podobne patenty