Zařízení pro automatické uvolňování koníku

Číslo patentu: 260573

Dátum: 15.12.1998

Autori: Tůma Zdeněk, Holec Miroslav, Ott František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

tiché uvolňování koníku, upnutého na lože obrábäciho stroje pomoci pružin přes upínaci lištu. Účelem řešení je zjednodušení uvolñovacího zařízení bez použitípákou, otočné uspořádanou na koníku. v jehož otvoru je uložena pohyblivé pinola, tak, že jeden koneczpětněho pohybu pinóly a druhý konec jeV dotyku s koncem podélné lišty. Ta je uspoŕádána mezi koníkm a upínącí lištou nebo v tělese upínact lišty, opatřené klinovými plochami, na něž přiléhají dvojice válečků, umistěných protilehle. Jedna řada válečků se opírá o lištu,pojenou a konikem a protilehlá řadao upinaci lištu. Podle jlného provedení je dolni konec dvournmennć páky opatłen sef 1 ~(54) Zeman pro automatickú uvolňovúnl konlkuzařízení pro automa tvořeno dvouramennoupáky zasahuje do dráhy s u§ Ě - m š i hn § ~uIvynález se týká zařízení pro automatické uvolňováni koníku, upnutého na lože cbráběcího stroje pružinami, pomocí dvoutamenná páky.Upínání koniku na lože obráběciho stroje se provádí většinou ručné pomocí šroubových,klinových nebo excentrických zařízení nebo automaticky působenim předepjatých pružín a mechanických převodu. Uvolňcvâní se děje hydraulickýmí nebo elektrickými motory. jež přes mechanická převody působí proti přodepjatým pružinám.zařízením podle vynálezu se dosahuje zdokonalenl stávajicich systémů pomoci dvouramenné páky. otočné uspořádané na koníku, v jehož otvoru je uloženą pohyblivé pinola tak, že jeden konecpáky zasahuje do dráhy zpětného pohybu pinoly a druhý konec je v dotyku a koncem podělné lišty, uspořádané mezi konikem a upinaci lištou nebo v tělese upínací lišty, opatřené klinovými plcchami, na něž přiléhají dvojice váločků, umístěných protilehle, 2 nichž jedna řada se opirá 0 lištu, apojenou s konikem a protilehlá řada o upínací lištu. Podle jiného provedení je dolni konec dvcuramenné páky tvožen aeřizovacim šroubem.Výhodou řešení podle vynálezu je jednoduchost systému, kde uvolnění je doaaženc bez použití jakéhokoli motoru a dalších mechanických převodů.Přiklad provedení zařízení podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. 1 představuje podělný řez koníkem a obr. 2 příčný řez.Na tělese koníku łg je upevněna dvouramenná páka ł, otočně uložená na čepu 3. Konec horního ramena páky ł zasahuje do dráhy pohybu pinoly ii, která je na obr. 1 V přední poozê. Ke konci dolního ramena páky L je připojen seřizovací šroub łł, který je v-dotyku 3 koncom lišty-3. Lišta 3, uložená podélně v tělese upínaci lišty 1, je opatŕena z obou stran klínovými plochami 5, po nichž se odvalují dvojice válečků §, umístěných protílehle po obou stranách lišty 3. Horní řada yálečků Ž se opirá o lištu Q, pevně spojenou a těleaem koníku 3 a dolní řada 5 upínací lištu 1. Upínací lišta 1 je pŕitlačována pružinami Q, opírajioími se o hlavy äroubů g k vedení AQ lože. Je vedana na pouzdrech lg, která jsou pomoci šruubů g zpevněną na koníku gg.Koník łg je při přední, pracovní poloze pinoly 3, jak je znázorněna na obr. 1, vždy upnut na lože. Pružiny Q svým płedpětím pŕitlačují lištu 1 v tělese koníku 3 na vedení łg. K uvolněni konika 3 dojde při zpětném pohybu pinoly gg, která V zadní poloze najede na horní rameno ävouramanné páky Ä. Přitom dolni rameno prostřednictvím sežizovuciho šroubu g pŕesune doleva lištu 3. Po jejich klinových plochách A se odvaluji válečky §, jejichž horní řada se oplrá o lištu 3 koníku gg a dolnl rada odtlačuje upínací lištu 1 proti předepjatým pružinám §. Tím dochází k jejímu uvolnění od vedení łg lože. Jakmile pinola gg vyjede do přední, pracovní polohy, přestane půscbit dvouramenná páka ł svým dolnim ramenem na lištu Q a ta se vráti působenim neznážorněné pružiny do původní polohy dle obr. 1. Pružiny g přitľači upinaci lištu 1 na vedení łg lože a koník łg je upnut.1. Zařízení pro automatické uvolňování koníku, upnutého na ložo obrâběcího stroje pomocí pružin přes upinací lištu, vyznačené tim, že je tvořeno dvouramennou pákou (1),otočné uspořádanou na koniku (13). v jehož otvoru je uložeua pohyblivá pinola (14) a jeden konec páky (1) zasahuje do dráhy zpětného pohybu pinoly (141 a druhý konan je v dotyku s koncem padélné lišty (3) uspoŕàdané mezi koníkem (13) a upinaci lištou (7) nebo v těleso upinaci lišty (7), opntłená klínovými plochami (4), na něž přiláhnjí dvojice protilahlo umistěných válečků (5). z nichž jedna řada se opirâ o lištu (6), spojenou s koníkem (13)2. zařízení podle bodu l, vyznačené tim, že dolni konec dvouramenné páky (1) je opatřen seřizovncím šroubem (11).

MPK / Značky

MPK: B23B 23/00

Značky: automatické, uvolňování, koníku, zařízení

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260573-zarizeni-pro-automaticke-uvolnovani-koniku.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro automatické uvolňování koníku</a>

Podobne patenty