Způsob výroby anionizovaného škrobu

Číslo patentu: 260555

Dátum: 15.12.1998

Autori: Kulič Jiří, Skalický Čestmír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Autorvynłlezu SKALICKY casmm doc. ing. csc KULIČ mu doc. ing. csc pnnnvnxcs(54) Způsob vývoby Inionlzwanćho ikrobuŘašeni se týká přípravy poocného ptostředku - unionizovaného škrobu - pro úpravu vlastnosti suspenzt s cílem ovlivnit flokulaci, sedimentaci, případně mechanické vlastnosti papíru, připraveného s přisadou anionizovaněho škrobu. Prepnrát je výhodné aplikovat jako přidavek ke kationizovanému škrobu. Jde o reakci kondenzačnich produktů fornąldehydu l slřičitanu sodněho se äkrohm za zvýšené teploty.vynález se týká způsobu výroby anionizovaného šktobu spočívajícího v tom, že se na nativní škrob působí formaldehydem v přítomnosti siřičitanu sodněho a produkt se vysuší při 80 až 120 °C. Takto vyrobený škrob je použitelný jako koagulant.Koagulanty ovlivñují chování suspenzí a umožňují některé technologické operace při čištění odpadních vod, pxnäní papíru anorganickými plnídly, při úpravě podmínek při sadnážních praceoh V rámci qeoloqického průzkumu a podobné.V Československu je k dispozici málo druhu koagulantů. většinou je nutné tyto materiály dovážet. Jako doshąmý produkt kationtováho charakteru byl navržen kationizovaný škrob.Předložený postup doplňuje sortiment dostupných koagulantů o anionizovaný produkt - rovněž na bázi škrobu.Podstata vynálezu je v reakoi kundenzátu formaldehydu se sižičitanem sodným ss äkrobem,čímž vzniká sloučenina mající anionickou funkční skupinu, která se váže se škrobem za vzniku anionizovaného produktu.Anionizovaný škrob lze rovněž používat v kombinaci s kationickými prostředky, napž. s kationizovaným ěkrobem pro modifikaci procesu zachycování částic plnidla v papírovině při odvodñování, na sítě papírenského stroje a k potlačení nepříznivých důsledků plnění na jeho mechanické vlastnosti. Pokles pevnosti papíru při novém množství plnidla lze snižit až o 25 obvyklých hodnot.Produkt se připravuje z kondenzátu formaldehydu se siŕičitanem sodným. Při reakoi kyselého siřičitanu s Eormaldehyden se získa kondenzát, mající neutrální rsakoi. Při roakci siřičitanu sodného s formaldehydem se uvolňuje ekvivalent hydroxidu sodněho a kondenzační produkt je alkalioký. V obou případech je možno kondenzát použít pro anionizaci škrobu vo druhém případě bude produkt rovněž alkalický, pokud se ovšem neprovede neutralizaci.Anionizovaný škrob lze vysušit nebo před vysušením zmazovatět a tak získat přímo vodorozpustný produkt. Při přípravě u uživatele lze sušení vypuatit a zmazovatělývanionizovaný škrob používat přímo.K 1.dí 1 u hmot. siřičitanu sodného, rozpuštěnému ve 30 až 60 díleoh hmot. vody, se přidá při 20 až 30 °C 0,64 dílů hmot. formaldehydu o konoentraci 37 S hmot. a 0,64 dílu hmot. kyseliny ohlorovodíkuvé. K reakční směsi se přidá 100 dílů hmot. suchého pšeničného škrobu a po promíchání a homogenizaci se směs vysuší při 80 až 100 °C. Po vyprání rozpustných podílú obsahuje produkt 0,20 E hmot. síry.Postup stejný jako v příkladě 1, místo pšeničného škrobu se použije škrob bramborový. P ř í k 1 a d 3Postup stejný jako v pžíkiadě 1, místo pšeničného škrobu se použije škrob kukuřiěný. P ř í k l a d 4K 1 dílu hmot. siŕičitanu sodného, rozpouštěnému ve 30 až 40 dílech hmot. vody se pridá 0,52 dílu hmot. formaldehydu o koncentraoi 37 hmot. při teplotě 20 až 30 °C. Po 0,5 až 1 hodině se směs okyselí 0,52 díly hmot. kyseliny chlorovodíkově V koncentraci37 hmot. a přidá 100 dílů hmot. suchého pšeničného škrohu. Produkt se suší při B 0 až 100 OC. Po vyprání rozpustných podílů vodou obsahuje produkt 0,22 8 hmot. síry.K ,6 dilům hmot. siřičitanu, rozpuštěného ve 30 až 60 dilech hmot. vody se přidá při 20 až 30 °C 0,88 dilu hmot. 37 formaldehydu. Po 0,5 až 1 hodině se k reakćni směsi přidá 100 dílů hmot. suchého pšeničného škrobu. Po homogenizaci se produkt suší při 80 až 100 °C. vodou vypraný produkt obsahuje 0,22 S hmot. siry na sušinu.100 dílů hmot. škrobu se suspenduje ve 400 dílech hmot. vody. Přidá se 1 díl hmot. siřičitanu sodného a 0,52 dílů hmot. formaldehydu v koncentraci 37 E hmot. Směs se zahřeje na teplotu zmazovatěni a produkt se zpracuje na sušicím válci. Produkt je rozpustný ve vodě a tím přímo použitelný.Postup stejný jako V příkladě 6 5 tim, že se zmazovatělý škrob nesuší, ale přímo používá pro dané účely.Způsob výroby anionizovaného škrobu vyznačený tím, že se na nativni škrob působí formaldahydem o koncentraci 37 8 hmotnostních v přitomnoatí aiřičitanu sodného ve vzájemném poměru 100 dilú škrobu 0,64 hmotnostních dilů Eorma 1 dehydu 1 hmotnostnímu dilu siřičitanu sodného a produkt se vysuši pri 80 až 100 °c.

MPK / Značky

MPK: C09J 3/06, C08L 3/04

Značky: výroby, anionizovaného, škrobu, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260555-zpusob-vyroby-anionizovaneho-skrobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby anionizovaného škrobu</a>

Podobne patenty