Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autorvynúleuu KALÁB JIŘI ing., TICHY JOSEF ing. CSc., rnnnuszcn, MARTINEC ALEXANDR ing. Csc., SOKOLOV. MACHEK JAROSLAV ing. csc.,MORÁVEK JOSEF ing., PARDUBICE(54) Způsob přlpravy směcných oxidových kntnlyzútorúzpůsob připravy aměsných oxidových katalyzátorü na bázi oxidů mnlybdenu,vizmutu, kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších přechodových kovů a alkalických kovů pro oxidaci olefinů z regenerovaných aktivních složek získaných zpracovânim desaktivovaného železa a popřipadě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě dusičnanového výluhu vyznačený tím, že se dusičnanový výluh smial s chybějicími solemi rozpušténými v kyselíně Vinné, načež se obohacený výluh smisí a amoniakálnim molybdenovým výluhem. pH se upraví na hodnotu 7,5 až B vodným roztokem 26 čpavku, směs se vysuäi, ztabletuje a vyžihá.vynález se týká zpúsobu přípravý směsných oxidových katalýzátorů.Pro průmyslovou výrobu nenasycených aldehydů případně jejich směsi s nenasýcenými karboxylovýml kyselinami byly v ČSSR vyvinutý oxidační beznosičové katalýzátory, jejichž katalyticky účinná složka je tvořena polykomponentním systémem kyslíkatých sloučenin kovů typuMOaBibCDCNidFEBXÍYQOZ ,kde X je jeden nebo několik dalších pŕechodových kovů V. anebo VI. skupiny Mendělejevova periodického systému, Y . . . . je Na, K, nebo Lia atomové hodnoty jednotlivých komponenet se pohýbují v rozmezí a 6 až 16, b 0,5 až 7. c 2 až 8, d 0 až 4, e 0,3 až 4, E 0 až 1, g 0,04 až 0,4, a z 10 až 60.Příprava těchto katalyzátotů vychází z vodných roztoků solí jednotlivých aktivních komponent, které se spolu smisí a vznikla suspenze či roztok se výsuší, obsažené soli se termicky rozloží a takto získaná hmota po přídavku tahletačních přísad se ztabletuje a vyžíhá, čímž se získají požadované katalýtické vlastnosti.Cena těchto katalyzátorü je s ohledem na vysoký obsah deficitníoh kovů značné vysoká, a proto je žádoucí snížit především devízové nároky na dovoz čistých komponent ze zahraničí. Při hledání ekonomický výhodného využití vyřazených katalýzatorů, převážně zahraničníchfirem, které představují průmyslový odpad, bylo zjištěno, že regenerací získané aktivní složky lze použít pro příprava čsl. beznosičových katalyzátorů, jejichž katalytické vlastností při oxidaci olefínů jsou sxovnatelné s katalýzátory stejného složení, které však byly připraveny z čistých solí jednotlivých aktivních komponent.způsob přípravy směsných oxldových katalyzátorů na bázi oxidů molybdenu, vizmutu,kobaltu, nikln železa a popřípadě dalších přechodových kovů a alkalických kovů pro oxidaci olefinů z rsgenerovaných aktivních složek získaných zpracováním desaktivovaného nosičového katalyzátoru na bázi oxidú molybdenu, vizmutu, kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě duslčnanového výluhu a amoniakálního molybdenového výluhu spočívající v tom, že se dusíčnanový výluh smísí s chyhějícími kovovými solemi rozpuštěnými v kýselině Vinné. načež se obohacený výluh smísí 5 amoniakálním molýbdenovým výluhem, pH se upraví na hodnotu 7,5 až B vodným roztokem 25 ěpavku, směs se výsuší,ztabletuje a vyžíhá.Reqenerace aktivních složek z desaktivovaného katalyzatoru je předmětem samostatného vynálezu A 0 260 562 Způsob regenerace aktivních složek z desaktivovaného nosičového katalyzátoruPři přípravě čsl. beznosičového katalýzátoru z regenerovaných komponent je vždy brán obsah Bi(resp. dusičnanu vízmutitěho) za základ. tj. 100 saturace jeho spotřebý,spotřeba Mo z Mo-koncentrátu může být saturovana v rozmezí 40 až 100 G. Vsádky ostatních regenerovaných kovových složek (Ni, Co, Fe jsou pevně vázány na jednicové množství si předkládaného v již uváděném dusičnanovém výluhu.níže uvedený příklad ilustruje provedení vynalezu. P ř í k 1 a dDo kotle č. 1 ae předložĺ ca 28,3 1 dusičnanového výluhu z regenerace katalyzátoru(viz. A 0 260 562) takové množství dusičnanového výluhu, které by odpovídalo obsahu ca 1,376 kg dusičnanu vizmutitého. V předloženém výluhu se pak rozpusti postupně při normální teplotě 0,184 kg dusičnanu nikelnatého, 2,254 kg dusičnanu kobaltnatého, 1,259 kg dusičnanu železitého a nakonec se přidá 2,47 kg kyseliny vinné a vzniklý roztok se dokonale promĺchá.Do kotle č. 2 se předloži ca 58,7 1 amoniakálniho Mo-výluhu, popřípadě takový objem Mo-výluhu, který by odpovidal po přičtení Mo z dusičnanového výluhu celkovému požadovnnému množství heptamolybdenanu a pak se předložĺ přesně 14,2 g KOH a roztok se dokonale promichá.Röztok A se za micháni přepusti do roztoku B a po vymicháni se zkontroluje hodnota pH, která by měla činit 7,5 až 8. V případě potřeby se hodnota pH upraví vodným roztokom 26 čpavku.vzniklý homogenni roztok se zahustí, vysuši, obsažené soli se termicky rozloží,vzniklá hmota se po přidavku 2 hmot. kaoiinu a 3 8 hmot. grafitu ztabletuje a tablety se vyžihaji při teplotě 350 °C po dobu 5 hodin a při teplotě 420 °C po dobu 6 hodin.Ziská se tak katalyzátor s atomárním poměrem kovůZpůsob připravy směsných oxidových katalyzátorů na bázi oxidů molybdenu, vizmutu,kobaltu, niklu, železa a popřipadě dalších přeohodových kovů a alkąlických kovů pro oxídaci olefinü z ragenerovaných aktivních složek získaných zpracováním desaktivovaného nosičového kokatalyzátoru na bázi oxidů molybdenu, vizmutu. kobaltu, železa a popřípndě dalších kovů na silice jako nosiči ve formě dusičnanového výluhu a amoniakálního molybdenového výluhu vyznačený tim, že se dusičnanový výluh smisi 5 chybějicimi kovovými solemi rozpuštěnými v kyaelině Vinné, načež se obohaoený výluh smísi s amoniakálním molybdenovým výluhem,pH ae upraví na hodnotu 7,5 až 8 vodným roztokem 26 čpavku, směa se vysuši, ztabletuje a vyžihá.

MPK / Značky

MPK: B01J 38/66, B01J 38/60, B01J 23/90

Značky: oxidových, způsob, katalyzátoru, směsných, přípravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260553-zpusob-pripravy-smesnych-oxidovych-katalyzatoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy směsných oxidových katalyzátorů</a>

Podobne patenty