Způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů polymerů a kopolymerů styrenu

Číslo patentu: 260552

Dátum: 15.12.1998

Autori: Jelínková Miroslava, Janout Václav, Kahovec Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

trsrrttzträz Po PIS VYNÁLEZ u 260552(u) Č m) (m) K AUTUHSKEMU USVED ENI .(22) Přihlášeno oe as as c 08 F 12/08(75) Aumrvynüezu KAHOVEC JAROSLAV ing. CSO., JELINKOVÁ MIROSLAVA ing. csc., JANOUT VÄCLAV RNDr. CSO. PRAHAPředmětem řešení je způsob výroby 12-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)derivátů polymerů a kopolymerů styrenu, spočívajíci v tom, že chlormethylovaný polymer nebo kopolymer atyrenu reaguje za podmínek mezifázového přenosu s 2-pyrrolidonem v přitomnoati alkalickáho hydroxidu a kvarterni nmoniové soli, která mezifázový přenos katalyzuje.vynález se týká způsobu výroby (2 ~oxo-1-pyrrolidinylmethyl)derívátů polymerd a kopolymerů styranu.(2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)deriváty polymerů a kopolymerú styrenu obecného vzorce Ipředstavují imobilizovanou formu známého dipolárního aprotického rozpouštědla N-mety 1 pyrro 1 idonu. N-methylpyrrolidon, poly(n-vinylpyrrolidon) i (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)deriváty polystyrenu a kopolymerů styrenu značně urychlují nukleofilní substituční reakce. Tatojejich katalytícká účinnost je zvláště zajímavé u nerozpustných zesítěných derivátů, kterése snadno z reakční směsi odstraňují filtrací a které lze užít opakované.(2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)deriváty polymerů a kopolymerů styrenu láe vyrobit reakcí polymerů a kopolymsru styrenů s N-Ihydroxymethyl)pyrrolidonem za přítomnosti kyselých katlyzátorů, jako je kyselina trifluoroctová čs. A 0 260 467. Nevýhodou tohoto způsobu výroby je nutnost přípravy N-(hydroxymethyl)pyrrolidonu ve zvláštním stupni a zvláště pak použití poměrně drahých a korozivních katalyzátorů.Předmětem vynálezu je způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)derivátů polymerů a kopolymerů styrenu, který spočívá v tom, že chlormethylovaný polymer a kopolymer reaguje za podmínek mezifázového přenosu s 2-pyrrolidonem v přítomnosti alkalického hydroxidu a kvarterní amoniové soli, která mezifázový přenos katalyzuje.Z alkalických hydroxidů jsou vhodné hydroxid sodný a hydroxid draselný.Reakceprobíhá podle následujícího schěmatu. chlormethylovaný polymer nebo kopolymer styrenu vzorce II se nechá reagovat 5 Zwpyrrolidonem vzorce III v přítomností alkalíckéhohydroxidu MOH, kde M Na, K a kvarterní amoniově soli za podmínek katalýzy mezifázového přenosu (PTC)GHz-CH O l l ALE-ř (D) M v Nam | CH co PTC /C 0 CHz cuzc / CHz-NCH ě NM z zReakce se s výhodou provádí v šystému dvou kapalných fází - V organické a vodné nebo v systému tuhé látka - kapalina. organické fáze tvořená chlorovanými nebo aromatíckými uhlovodíkyslouží jako prostředí pro polymerní chlormethylderivát, který je v něm bud rozpuštěný nebo zbotnán. Vodná fáze pak obsahuje pyrrolídon a alkalícký hydroxid. Může se však též pracovatV bezvodém prostředí, kde jsou všechny reakční složky kromě pyrrolidonu tuhé. Vzájemhýstyk reakčních kouponent v různých fázích vždy zprostředkují katalyzátory mezifázového přenosu, kvarterní amoniové soli.Jako kvarterní amoniové soli se s výhodou používají benzyltriethyląmoníumchloríd,tetrabutylamoniumbromid, methyltrialkylumoníumchlorid s slkyly CB až C 10.Výroba dle vynálezu má celou řadu výhod. Vychází ze snadno dostupných chlormethylderívátů polystyrenu, které jsou běžné průmyslové vyráběné mezíprodukty pro výrobu měničů aniontů. Produkty lze ziskat jednostupñovou uyntézou. Katalyzátory mezifázového přenosu se používají jen v malých množstvích a lze je užít opakované. konečně chemikálie použité při výrobě dle vynálezu nejsou toxické ani koroaívní.(2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)deriváty polymerů a kopolymerů styrenu jsou velmi účinné polymerni katalyzátory mezífázového přenosu, které se mohou uplatnit v různých reakcích organických látek s anorganickou reakčni složkou, napr. alkylacích anorganických i organických solí za vzniku esterů, etherů, thiokyanátů, nitrilů 1 jiných produktů.Směs 0,5 g chlormethylovaného kopolymeru styren-2 divinylbenzenu (obsah C 1 19,8 S) zbotnalého v 10 ml toluenu, 0,5 g 2-pyrrolidonu, 1,5 ml 50 hydroxidu sodného a 0,25 g směsi methyltrialkylamoniumchloridů (alkyly C 8 až C 10 Adogen 464, Ashland Chemical Co) byla za micháni zahřivána na teplotu 100 °C po dobu 100 hodin. Potom byl polymer odfiltrován a promyt vodou a methanolem. Charakteristika produktu obsah dusíku 2,04 tj. 1,46 mmolpyrrolidonových skupin/g silně absorbuje v infračervené oblasti při 1 690 cm 1.Při stejných navážkách 1 postupu jako V příkl. 1, jen s tim rozdílem, že místo směsi methyltrialkylamoniumchloridů lalkyly C 8 až C 10 Adogen 464, Ashland Chemical Co.) byl použit benzyltriethylamoniumchlorid, bylo ziskáno 0,58 9 produktu o obsahu N 2,00 .se směsi 0,5 g kopolymeru z příkladu 1 nabotnalého v toluenu (15 ml), 0,5 g pyrrolidonu,0,7 g jsmně rozetřeného hydroxidu sodného, 1,4 g jemné rozetřeného uhličitanu draselného(K 2 CO 3) a 0,15 g směsi methyltrialkylamoniumchloridů (alkyly C 8 až C 10 Adogen 464, Ashland Chemical Co.) bylo poatupovâno stejným způsobem jako v přikladě 1. Bylo získáno 0,66 g produktu ohsahujíciho 1,99 3 dusíku.se směsi 0,5 g chlormethylovaného kopolymeru styren-divinylbenzen (Amberlite XE 305,RnhmHaas) obsahující 12,5 8 Cl, 0,5 g 2-pyrrolidonu, 1,5 ml 50 hydroxidu sodného (NaOH),0,25 g triethylbenzylamoniumchloridu bylo postupováno stejným způsobem jako v přikladě 1. výtěžek produktu 0,69 g, obsah dusiku 1,68 B.se směsi 0,5 g chlozmethyíovaného kopolymeru styren-2 divinylbenzenu (obsah C 1 16,9 3),0,5 q 2-pyrrolidonu, 2 ml 50 hydroxidu sodného (Nach) a 0,25 g směsi methyltrialkylamoniumchloridů (alkyly Ce až C 101 Adogen 464, Ashland Chemical Co.) bylo postupováno stejným způsobem jako V přikladě 1. Bylo ziskáno 0,61 g produktu o obsahu dusiku 1,62 .1. způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)derivátů polymerů a kopolymerů styrenu vyznačený tim, že chlormethylovaný polymer nebo kopolymer styrenu reaguje za podmínek mezifázového přenosu a 2-pyrrolidonem V přítomnosti alkalického hydroxidu a kvarterni amoniové soli.2. způsob podle bodu 1, vyznačený tim, že jako alkalický hydroxid se používá hydroxid sodný nebo draselný.

MPK / Značky

MPK: C08F 12/08

Značky: způsob, kopolymerů, výroby, styrenu, polymerů, 2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů, a

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260552-zpusob-vyroby-2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl-derivatu-polymeru-bra-kopolymeru-styrenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby (2-oxo-1-pyrrolidinylmethyl)-derivátů polymerů a kopolymerů styrenu</a>

Podobne patenty