Způsob vnášení práškovitých materiálů do kapalin

Číslo patentu: 260528

Dátum: 15.12.1998

Autori: Wein Ondřej, Wichterle Kamil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

fžfäťítfššľêii Po PIS VYNÁLEZU 260528(40) zveřejněno 16 os sa úłmmowunszv (45) A Vydáno 14 04 89 AOIJIW 17 s) 2 Aulur vynĺlczu WICHTERLE KAMIL ing. CSC., WEIN ONDŘEJ ing. CSc., PRAHA(54) Způsob» vnášoní práškovitých materiálů do lupaiinZpůsob vnášení práškovítých materiálů do kapalin apočĺvajicí v tom, že práškovitý materiál se před vnesenim promísí s n-krát větším objaem nosných částic o k-krát větším charakterístickám lineárním rozměru, přičemž k je větší než 20 a n je větší než k/4. Nóahé čáatice představuji rozpustnou nebo nerozpustnou složku utvářené kapalné směsi a jsou z inertniho materiálu, který se po razpouštěni práškovitého materiálu,který se po rozpuětění práškovitého materiálu,odděli ze vzniklé kapalné směsi běžnými separačními matodami. Použití lze očekávat především ve výrobách suspenzí stab 111 zova~ ných malým množetvím koloidních příměsi,například suapenznich hnojiv. Dále lze očekávat aplikaci při přípravě vicesložkových past, což jsou například meziprodukty při výrobě kampozitních materiálů, v práškové matalurgii, při přípravě katalyzátorů a při přípravě materiálů vaazovaných do reaktorů a tuhou fázi.vynález se týká způsobu vnàšeni práškovitých materiálů do knpalin.Součástí řady technologických procesů je dispergace částic v kapalině až už za účelem jejích ľ°PŠělJneb 0 vytvoření rovnomerné suspenze. Existuji připady, kdy žádoucí dispsrqaci dosáhnems bez potiži běžným míchánim. Avšak některé práškovité materiály při styku s kapalínami utváŕeji poměrně stabilní agregáty napŕikšad žmolky. které züstávají na hladině kapaliny nebo ulpivaji na stěnách či na dně zařízeni To způsobuje kolisáni obsahu práškovitého materiálu ve směsi, které je zvlášť nápadnč přidává-li se práškovitýmnteriál jen v malém množství - v procentech nebo jejich zlomcính vztaženo na hmotnost kapaliny. Řešením může být pomalé dávkováni prášku do intenzivně oromíchávané oblasti, nebo dvojstupñové vedení procesu, při němž se v první etapě vytvoří koncentrovaná pasta, která se ve druhém stupni mícháni již spolehlivěji rozptyluje po většim objemu kapaliny.Způsob podle vynálezu je rovněž dvojstupňovým způsobem vnášeni práškovitého materiálu do kapaliny. Podstata řešení spoěivá V tom, že se v prvni etapě jemný práškovitý materiál smisi s poastatně většim objemem nosných částic tak, aby se nabalil v tenké vsrtvičce na jejich povrch. Pro kulové částice práškovitého materiálu o průměru d a kulové částice O průměru k-krát většim je k vytvoření jednovrstveného obalu požadavkem, aby objem všech nosných částic byl n-násobkem objemu všeho práškového materiálu, přičemž nk/4. Pro velmi malé čistice, do desítek mikrometrů, se může práškovitý materiál udržet na povrchu nosných částic např. elektrostatickými silami. K zachyceni částic většiho rozmětu můžeme využít např. povrchových sil na zvlhčených nosných čâsticích. Z praktického hlediska je zajímavé, řídí-li mechanické chování směsi částic předevšim nosné částice, což je tehdy je~ 1 i k)2 o.Ve druhé etapě procesu se nosné částice s ulpělým práškovitým materiálem směšují v běžnám míchacim zařízení s kapalínou podle okolnosti spojitě nebo vsádkově, přičemž může být předsazena bučto knpalina,nebo sypká fáze.Nnvržený postup je zvláště výhodný tehdy, kdy nosné částice jsou požadovanou složkou vytvářené kapalné směsi. Při tom nezáleží na tom, zda tyto částioe jsou vůči kapalině inertní nebo zda dojde k jejich rozpuštěni či reakci s kapalinou. Rovněž práškovitý materiál může být bučto rozpustný nebo nerozpustný navržený způsob je však zvlášť výhodný pro práškové materiály vytvářejici s kupalinou koloidní disperze, například pro rozpustné polymery nebo pro jilovitć silikáty. Někdy je tvorba koloidnich disperzi tak obtižná,že se vyplatí vnášet práškovitý materiál do kapaliny na inertnich nosných částicích i tehdy,kdy přítomnost těchto částic vo směsi neni požądována a musime nosné částice po vytvoření diaperze zpětně odstranit některou běžnou separační metodou.Přednosti navrleněho zpúsohu je možnost realizovat rychle a za pomoci šetrného micháni tvorbu nizkokoncentrovaných disperzi s vysoce rovnoměrnou koncentrncí.X tekutému koncentrátu radioaktivniho odpadu se pŕidává skleněné balotina o středním průměru části 0,1 mm v množství 1,5 až 2,5 kg na litr tekutiny. Vzniklá pasta se dávkuje do pece ke slinuti. Pro zábranu sedimentaoe skleněných částic je účelné přidávat jako stabiłizačni činidlo vodorozpustný polymer např. sodnou súl karboxymetylcelulôzy v množství 0,5 až 2 q na litr tekutiny. Toto malé množství přidáno přímo do koncentrátu vytvoři hrudky a následná homogenizaco je náročná na čas i na micháni vloženou mechanickou energií..Podle navrženého způsobu lze snadno připravit za sucha směs práškovítého polymeru seskleněnou balotinou. Ta vsypána dc konoentrátu vytváří ihned po smočcníj ke kterému stači nenáročné micháni, su.enzi, ve které je stabilízačni činidlo rovnomàxně rozloženo po celém objemu.Použití lze očekávat především ve výrnhách susçenzi stabilizovaných malým mnažstvímstabilizovaných malým množatvim kolodiních přiměst, například suspenzních hnojiv. Dále lze očekávat aplikaci při přípravě vícesložkových past, což jsou například meziprçdukty při výrobě kompozítních materiálů, v práškové metalurgii, při přípraůě katalyzátorů a při přípravě materiálů vaazovaných do reaktorů s tuhou fázi.1. způsob vnášeni práškovítých materiálů do kapalin, vyznačený tím. že práškoviěý materiál se před vnesením promísí s n-krát větším objemem nosných částic o k-krát větším charakteristickém lineárnim rozměru, přičemž k je větší než 2 D a n je větší než k/4.2. způsob podle bodu 1, vyznačený tim,že nosné částice představují rozpustnou neho nerozpustnou složku utvářené kapalně směsi.3. způsob podle bodu 1, vyznačený tim, že nosné částice jsou z inertního materiálu,který se po rozpuštění práškovitáho materiálu oddělí ze vzniklé kapalné směsi běžnýmí separačnimi metodami.

MPK / Značky

MPK: B01F 3/12

Značky: vnášení, práškovitých, materiálů, způsob, kapalin

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260528-zpusob-vnaseni-praskovitych-materialu-do-kapalin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob vnášení práškovitých materiálů do kapalin</a>

Podobne patenty