Polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu) a způsob jeho přípravy

Číslo patentu: 260467

Dátum: 15.12.1998

Autori: Čefelín Pavel, Janout Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

OIAD no WNALIIV 45 Vydäno 15 04 se I cum75 Autor vynálezu ANOUT VÁCLAV RNDr. CSc., ČEFELÍN PAVEL mg. DrSc., PRAHA(54) Polymerní N-suhstituovàný pyrrulidon na bázi polystyrenu a polystyren-cn-divmylbenzenu a způsob jeho přípravy1 2 Řešení se týká polymerního N-substítuovaného pyrrolídonu na bázi polystyrenu a ,po 1 ystyren-co-dlvínylbenzenuJ a způsobu 4 ,N jeho přípravy. Podstatou řešení je polymer- i mi ní N-substituovaný pyrrolidon na bázi poly- J styrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu K i obsahující opakující se jednotky obecného .,. N. 3 vzorce, kde x y 0,8 až 1,0 a z 0,0 » C 5 U až 0,2. Podstata způsobu připravy rozpust- - ného i zesítěného polymerního N-substitu- V r ,,,. ovaného pyrrolidonu na bázi polystyrenu a polystyren-co-dívínyłbenzenu podle řešení X 7. spočívá V tom, že se polystyren nebo poly~ mi styren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v přítomnosti acetanhydridu a kyseliny trlfluoroctové. Po- ŠK, ý lymery s vázanými pyrrolidonovými jednot~ kami se používají jako katalyzátory orga- w nlckýoh reakcí, při zachycování kationtůvynález se týká polýníçrnĺño suŤJstítuovaného N-pyrrolidonu nambàzi polygsfvymnu a polystyren-co-divinylbenzenu a způsobu jeho přípravy. vN-methylpyrroliclon je používán jako vhodné rozpouštědlo, ve kterém jsou chemické reakce často významné urychlovány. Nevýhodou, která omezuje jeho užití je jeho poměrně vysoká cena a obtížná a často zdraví škodlivá práce při izolaci reakčních produktů (A. F. Sowinski I. Org. Chem. 44.,2369 1979. Je známo, že polymery s vázanými jednotkami modelující strukturu N-methylpyrrolidonu katalyzují nukleofllněsubstituční reakce Yanazakfť Polymer j. 7,402 1975 G. Nee Tetrahedron 38, 3485(1982. Polymery s touto strukturou jsou odvozeny od polym-vinylpyrrolidonu a jejich katalytická aktivita je nízká. To může být způsobeno tím, že polyN-vinylpyrrolidon ,není vhodný strukturní model pro na podobení vlastností N-methylpyrrolidonu. jeho příprava vychází z poměrně draheho N-vinylpyrrolidonu, Předmětem vynálezu je polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a polystyren-co-divinylbenzenú obsahující opakující se jednotky obecného vzorceZpůsob přípravy polymerního substituovaného N-pyrrolldonu na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu spočíva v tom, že se polystyren a polystyren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v prostředí trichlormethanu a v přítomnosti acetanhydridu a kyseiny trifluoroctové při teplotě 20 °C až 60 °C. způsobem podle vynálezu lze připravit polymery s různým obsahem jednotek N-methylpyrrolidonových, které jsou k polystyrenové matrici vázány pomocí methylenových můstků. Zastoupení těchto jednotek lze měnit v širokém rozmezí poměrem a koncentrací všech reakčních komponent, pořadím jejich mísení, reakční teplotou a časem.Výhodou způsobu přípravy podle vynálezu je snadná dostupnost a dobrá strukturní definovanost vých.ozího polymeru a dále samotná jeho povaha, umožňující v- porovnání s polymerním analogem N-methylpyrrolidonu na bázi polyN-vinylpyrrolidonu oddálení pyrrolidonových jednotek od hlavního řetězce.Polymery s vázanými pyrrolidonovými jednotkami se používaj jako katalyzátory organických reakcí, při zachycování kationtů kovů z roztoků a jako membrány. Uvedenépříklady charakterizují předmět vynálezu v plném rozsahu aniž by se tim jeho rozsah nějakým způsobem omezoval.I( roztoku 0,500 g polystyrenu v 5,0 ml trichlormethanu CHCI 3 J se přidá 1,000 g N-hydroxymethylpyrrolidonu, 1,0 m acetanhydridtl, 10 m kyseliny trifhíoroctové. Reakční směs se míchä při teplotě 60 °C po dobu 24 hodin. Polymer se vysráží do diethyletheru, přesráží z CHCI 3 do pentanu a vysuší. Obsah N 5,18 odpovídá 60 stupně substituce polystyrenové matrice.K 0,500 g polystyren QG-co-divlnylbenzenu 4 předbotnalémtt v 2,00 ml CHCl 3 při 58 °C po dobu 30 min. se přídá 1,000 g N-hydroxymethylpyrrolldonu, 1,000 ml 0,B 87 gramu acetanhydridu, 8 ml kyseliny trifluoroctové. Reakční směs se míchá při teplotě 58 °C po dobu 72 hodin. Polymer se poté oddělí filtrací, promyje trichlormethanem a extrahuje tetrahydrofuranem. Po vysušení obsahuje 3,43 N, což odpovídá 33 stupně substituce zesítěné polýstyrenově matrlce.A 1. Polymerní N~substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a polwstyren-co-divinylbenzenuL obsahujlcí opakující se jednotky obecného vzorcekde x, y a z jsou molární zlomky příslušných jednotek, přičemž plati, že x y z 0,8 až 1,0 a z 0,0 až 0,2.2. Způsob přípravy polymerního N-substituovaného pyrrolldonu na bázi polystyrenu nebo polystyren-co-divinyłbenzenu 1 podle(H GHZ-ž bodu 1 vyznačený tím, že se polystyren nebo polystyren-co-divinylbenzen nechá reagovat s N-hydroxymethylpyrrolidonem v prostředí trlchlormethanu a V přítomnosti acetanhydridu a kyseliny trifluoroctové při teplotě 20 °C až 60 °C.

MPK / Značky

MPK: C08F 12/08, C08F 12/26

Značky: poly(styren-co-divinylbenzenu, pyrrolidon, bázi, přípravy, způsob, n-substituovaný, polystyrenu, polymerní

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260467-polymerni-n-substituovany-pyrrolidon-na-bazi-polystyrenu-a-polystyren-co-divinylbenzenu-a-zpusob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymerní N-substituovaný pyrrolidon na bázi polystyrenu a poly(styren-co-divinylbenzenu) a způsob jeho přípravy</a>

Podobne patenty