Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO JVNÁLEEVA 05 m 45 Vyoano» 15 O 4 89 75 Autor vynálezu GLASER VLADIMÍR doc. ing. CSc., VÍDENSKÝ AN ing. CSc., MOSTECKÝ IIŘÍ ajk-ademick, PRAHA, LOHNISKÝ JAROSLAV,NOVOTNY MILOSLAV ing., ÚSTÍ nad Labem54 Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustnostíUvedou se do retłkce roztok vzntkající při regeneraci amoníaku ze sodárenských louhů, ktorý obsahuje převážně chlorid vápenatý, a surovína, V níž je kation sodný a anion hydvogenuhličitanový a uhličitanový,vznikla sraženma tvořená převážně uhličitanem vápenatým, se převede reakcí s kyselinou, obsahující anion příslušný k výrobě požadované solí na vápenatou sůl s malou rozpustností nebo směs takových solí. Ta se ze suspenze oddělí a zpracuje na produkt,přičemž se zbylý produkt po oddělení uhličitantl vápenatého nebo/a málorozpustné vápenaté soli, který obsahuje převážně chlorld sodný, nebo/a vznikajíoí oxid uhličitý částečně nebo úplně vrací do výroby sody. Produkt je vhodný k použití tam, kde se požaduje jeho vysoká Čistota.Vynález se týká způsobu výroby vápenatých solí s malou rozpustností nebo jejich směsi.Rozšířenými způsoby výroby výše uvedených vysoce čistých produktů jsou pro svoji jednoduchost sražecí postupy. ako výchozí látky se použivají většinou vysoce čistá Chemikálie, které jsou za timto účelem speciálně pripravované.jak je tedy zřejmo, spočíva nedostatok dosud používaných srážecich postupů především v tom, že výroba vysoce čistých výchoziclí surovín značně zatěžuje ekonomiku výroby. Kromě toho často vznikají velmi obtižně zpracovatelné vedlejši produkty. Tuto nevýhodu odstraňuje podle vynálezu způsob výroby vápenatýclí solí s malou rozpustností nebo jejich směsi, jehož podstata spočivá v tom, že se uvedou do reakce roztok vznikajíci při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhü, který obsahuje převážně chlorid vápenatý, a surovina obsahující kation sodný a anion líydrogenuhličitanový auhličitanový, vznikla sraženina tvořená prevážně uhličitanem vápenatým se převede reakcí s kyselinou obsahující anion příslušný k výrobě požadovaná soli, nebo/a touto kyselinou částečně zneutralizovanou surovinou obsahující kation sodný a anion hydrogenuhličitanový nebo/a tthličitanový nebo/a hydroxylový, na požadovanou vápenatou sül s malou rozpustností nebo směs takových soli, která se ze suspenze odděli a zpracuje na produkt, přičemž se zbylý roztok po oddělení uhličitanu vápenatého nebo/a málo rozpustné vápenaté soli, který obsahuje převážně chloríd sodný, nebo/a vznlkajicí oxid uhli-čitý částečně nebo úplně vrací do výroby sody.Místo části nebo veškerěho roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahujiciho rovněž chlorid sodný, použije tohoto roztoku po zahuštěni nebo/a po zahuštění a snížení obsahu chloridu sodného.Při použití přebytku kyseliny, obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli,nebo/a této kyseliny částečně zneutralizované, se roztok po oddělení produktu částečně nebo úplně vraci zpět do výrobního procesu.Při použití přebytku kyseliny, obsahující anion přislušný k výrobě požadované soli,nebo/a této kyseliny částečně zneutralizované, se část nebo Veškerý roztok po oddělení produktu převede pomocí vodorozpustné alkalicky reagujíci suroviny a případně odpadniho sodárenského roztoku, obsahujíciho převážně chlorid vápenatý, na požadovanou vápenatou sůl s malou rozpustnosti nebo směs takových soli.Místo suroviny obsahující kation sodný a anion hydrogenuhličitanový a uhllčltanový nebo/a hydroxylový se použije roztok vznikající při výrobě čistého uhličitanu sodného nebo/a kterehokolív z jeho hydrátů nebo/a hydrogenuhličitanu sodného, případně jejich vzájemné směsi.S výhodou se přidávüjĺ stabilizátory, zpomalujcí dehydrataci hydrátů väpenaiých solí s malou rozpustnosti, případně hydrolýzou bezvodých solí.Základní účinek způsobu výroby podle vynálezu spočíva v tom, že spojením výroby vápenatých solí s malou rozpustností s výrobou sody se dosahuje bezodpadové technologie, umožňující zužitkovat veškeré vstupní suroviny na výrobu žádaného produktu. Dále dochází při výrobě sody ke snižení produkce nežádouciho roztoku chloridu vápenatého a k úsporám chloridu sowdného. Tím se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postucpům výrazně ekonomicky výhodnějšim.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. P-ostupuje se íapříklad tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody amoniakálním postupom vznikajíci odpadmi roztok po regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chl-orid vápenatý a surovina obsahující ketion sodný a anion hydrogenuhličitanový a uhličitanový, vzniklá sraželíisía, obsahující převážně uhličitan vápenatý, se převede reakcí s kyselinou, obsahujici anion příslušný k výrobě požadované soli na tuto väpenatou sůl s malou rozpustností nebo směs takových solí. Ta se ze suspenze oddělí, například tlltrací nebo odstreděnim, promyje a zpracuje na požadovaný produkt. Zbylý roztok, obsahující převážně Chlorid sodný nebo/a vznikajicí oxid uhličitý, se částečně nebo úplně vrací do výroby sody. Promývaci vody je možno začlenit do výrobního cyklu. Přídavné latky, zpomalujicí dehydrataci hydrátů vápenatých soli, připadně hydrolýzu bezvodých solí, je výhodné dávkovat do roztoků vedených na sražení nebo/a přímo do srážecího zařízení nebola do suchého či vlhkého produktu nebo/a při eventuálni úpravě velikosti častíc mletím.Způsob výroby podle vynálezu je dále bliže popsán na konkrétním přikladu provedení.1 litr odpadniho roztoku, který vznikl při rege-neraci amoniaku ze sodárenských louhů, ovbsahujiciho 10 9/0 hm. chloridu vápenatého, byl uveden ve vsádkovém míchaném reaktoru při teplotě 80 °C do reakce se stechiometrickým množstvím roztoku obsahujícího 5 0/0 hm. uhličítanu sodného a 5 0/0 hm. hydrogenuhličitanu sodného. Vznikla sraženina, po oddělení, promyti a rozplaveni, byla převedena při teplotě nepřesahující 30 °C kyselinou trihydrogentosforečnou o koncentraci 30 hm. na dihydrát hydrogenfosforečnanu vápenatêho, který byl oddělen filtraci, promyt a vysušen při teplotě 45 °C.získaný produkt je vhodný k použití vkosmetlckém, potravínářském, farmaceutickém, elektrotechnlckem průmyslu a jako o bohacující přísada krmných směsi V živočišné výrobě.1. Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností nebo jejích směsi vyznačující se tím, že se uvedou do reakce roztok vznikající při regeneraci amoniaku ze sodárenských louhů, který obsahuje převážně chlorid vápenatý, a surovína obsahují kation sodný a anio-n hydrogenuhličitanový a uhličitanový, vznilklá sraženina tvorená převáž~ ně uhličitanem vápenatým se převede reakci s kyselinou obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli, nebo/a touto kyselinou částečně zneutralizovanotł surovinou obsahující kation sodný a anion hydrogenuhličítanový nebo/a uhličitanový nebo/a hydroxylový, na požadovanou vápenatou sůl s malou rozpustností nebo směs takových solí, která se ze suspenze oddělí a zpracuje na produkt, přičemž se zbylý roztok po oddělení uhličitanu vápenateho nebo/a málo rozpustné vápenaté soli, který obsahuje převážně chlorid sodný, nebo/a vznikající oxid uhličitý částečně nebo úplně vrací do výroby sody. ~2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím,že jako části nebo veškerého roztoku chloridu vápenatého, vznikajícího při regeneraci amoniakit ze sodárenských louhů, obsa« hujícího rovněž Chl-orid sodný, se použije tohoto roztoku po zahuštění, nebola »po zahuštěnl a snížení obsahu chloridu sodného.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačující se tím, že při použití přebytku kyseliny, obsahující vanion príslušný k výrobě požadované soli, nebo/a této kyseliny částečně zneutralizované, se roztok po oddělení produktu částečně nebo úplně vraci zpět do výrobního procesu.4. Způsob podle bodů 1 až 3 vyznačující se tím, že při použití přebyiku kyseliny, obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli, nebo/a této kyseliny částečně zneutralizované, se část nebo Veškerý roztok po oddělení produktu převede pomocí vodorozpustné alkalioky reagující suroviny a případně odpadiaího sodárenslçeho~ roztoku, obsahujícíh-o převážně chluorid vápenatý, na p-ožadovanou vápenatou sůl s malou rozpustností nebo směs takových solí.5. Způsob podle bodů 1 až 4 vyznačující se tim, že jako suroviny, obsahující kation soduý a anion hydrogenuhličitanový a uhličitanový nebo/a hydroxyluový, se použije rozto-k vznikajíoí při výrobě čistého uhličitanu sodného nebo/a kteréhokoliv z jeho hydratů nebo/a hydnogenuhličitanu sodného, případně jejich vzájemné směsi.6. Způsob podle bodů 1 až 5 v-yznačující se tím, že se -přidávají stabilizätory, zpomalující dehydrataci hydrátů vápenatých solí s malou rowzpustností, případně hydrolýzu bezvodých solí.

MPK / Značky

MPK: C01F 11/00

Značky: malou, výroby, solí, způsob, vápenatých, rozpustností

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260457-zpusob-vyroby-vapenatych-soli-s-malou-rozpustnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností</a>

Podobne patenty