Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNÁLEZV 45 vydane 15 04 39 A OBJEVYAutor vynálezu GLASER VpADIMÍR doc. mg. CSc., VÍDENSKÝ AN ing. CS 0.,MOSTECKY IŘÍ akademik, ERAHA, LOHNISKÝ JAROSLAV,NOVOTNY MILOSLAV mg., USTÍ nad Labem54 způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustnosüUvedoýu se do reakce roztok vznikající při regenerací aunoníaktl ze sroadárenských louhů, který obsahuje převážně chlorid vápenatý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhličítanu sodnéhvo. Vznilklá sraženina tvořeno převážně Lihlíčítanem vápenatým se.převede reakcí s kyselinou, obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli na tuto vápenatvímu sůl s malou rozpustností nebo směs takových solí, která se ze suspenze oddělí a zpracuje na produkt. Produkt je vhodný k .použití tam, kde se požaduje jeho vysoká čistota.vynález se týká způsobu výroby vápenatých solí s malou rozpustností nebo jejich směsi.Rozšířenými způsoby výroby výše uvedených vysoce čistých produktů jsou pro svoji jcdnoduchost srážecí postupy. ako výchovzí lâtlíy se povužívaji většinou vysoce čisté chemikálie, které jsou za tímto üčelem speciálně prújravoxläny.jak je tedy zřejmo, spočívá nedostatek dosud používaných srážecích postupů především v tom, že výroba vysoce čistých výchozích surovín značně zatěžuje ekonomiku výroby. Tuto nevýhodu odstraňuje podle vynáezu způsob výrovy vápenatých 9041 i s malou rozpustností nebo jejich směsi, jehož podstata spočívá V tom, že se uvedou do reakce roztok vznikající při regeneraci aimoniaku ze sodáreziských louhů, který obsahuje převážně chlorid vápenatý, a ma-tečný louh z výroby čistého hydrorgenuhlvičitanu sodného,vzniklé sraženina, tvořená převážně uhličitanem vápenatým se převede reakcí s kySGIÍÚÚH, obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli, nebo/a touto kyselinou částečně zneutraliz-ovanou surovinou »obsahující kaiion sodný a anion hydrogenuhličitanový nebo/a uhličitanový nebo/a hydroxylový, na,požadocvanou vápenabou sůl s malou rozpustností nebo směs takových solí, která se ze suspenze oddělí a zpracuje na produkt..Místo části nebo veškerého roztoku chloridu vápenatého, který vzniká při regeneraci amoniakíi ze sodárenských louhů, obsahujícílio rovněž chlorid sodný, se použije tohoto roztoku po zahuštění nebo/a po zahuřítění a snížení obsahu chloridu sodného..Bři použití přebytku kyseliny, obsahující onion příslušný k výrobě požadované soli IIíJÉJO/El této kyseliny částečně zneutralizovune, sc r-oztok zbylý po oddělení produktu částečně nebo úplně vrací do výrobního proCBSžJ.Při použití přebytku kyseliny, obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli,nebo/a této kyseliny částečně zneutralizovane, se část nebo Veškerý zbylý roztok po oddělení produktu převede pomocí vodorozpustné alkalicky reagujicí suroviny a případně odpadního sodárenského roztoku, obsahujícího převážně chlorid vápenatý, na požadovanou vápenatou sůl s malou rozpustností nebo směs takových solí.S výhodou se přidávají stabilizáto-ry, zpomalujcí dehydrataci hydrátů, případně hydrolýzu bezvodých vápenatých solí s malou rozpustností.Základní účinek zzpüsobu výroby podle vynálezu spočíva v ton), že se využívá odpariních roztoků k produkci vysoce čistých vápenatých solí s malou rozpustností. Dále dochází při výrobě sody ke snížení produkce nežádoucího roztoku chloridu vápeuatého. Tírn se způsob výroby podle vynálezu stává oproti dosud známým výrobním postupüm výrazně ekonomiclłgy výhodnějším.Výroba může být kontinuální, diskontinuální nebo kombinací obou těchto postupů. Postupuje se například tak, že se do reakce uvedou při výrobě sody vzníkající odpadní roztok po regenerací amoniaku ze sodárenských louhů, obsahující převážně chlorid vápenotý a matečný louh z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodného. Vzniklá sraženina obsahující převážně uhličitan vápenatý se převedo realkcí s kyselinou, obsahující anion přislušný k výrobě požadované soli,na požadovanou vápenatou sůl s malou rozpustností nebo směs těchto solí. Ta se ze suspenze oddělí, například filtrací nebo odstředěním, promyje a zpracuje na požadovaný pro-dukt. Promývací vody je možno začlenit do výrobního cyklu. Přídavné látky,zpomalující dehydrataci hydrátů vápenatých solí, případně hydrolýzu bezvodých solí, je výhodné dávkovat do roztoků vedených na srážení nebo/a přímo do srážecího zařízení nebo/a do suchého či vlhkého produktu nebo/a při eventuální úpravě velikosti částic mletím.Způsob výroby podle vynálezu je dále bliže popsán na konkrétnim příkladu provedeni.1 litr odpadního roztoku, který vznikl při regeneraci tamoniaku ze sodárenských Louhů, obsahující 10 hm. chloridu vápenatého, byl uveden ve vsádkověm míchaném reaktoru při teplotě 80 °C do reakce se stechiometrickým množstvím inatečného louhu z výroby čistého hydrogenuhlíčitanu sodněho. Vzniklá sraženina byla odfiltrována a převedena při teplotě nepřesahujícl 30 °C kyselinou trihydrogenfosforečnou o koncentraci 30 0/0 hm. na dihydrát hydrogenfosforečnanu váipenatého, který byl oddělen iiltrací, promyt a vysušen při teplotě 45 °C.získaný produkt je vhodný k použití v kosmetickém, potnavinářském, farmaceutickěm, elektrotechnickém průmyslu a jako obohacující přísada krmných směsi v živočišně výrobě.1. Způsob výroby vápenvatých solí s malou rorzpustností nebo jejich směsi vyznačujicí se tím, že se uvedou do reakce roztok Vznikajĺci při regeneraci amonia-ku ze so dárenských louhů, který obsahuje převážněchlorid vápenaty o matečný louh z výroby čistého hydrowgenuhličitanu sodného, vzniklá sraženina tvořená převážně uhličitanem vápenatým se převede reakcí s kyselinou,obsahující anion príslušný k výrobě požadované soli, nebo/a touto kyselinou částečně zneutralizovanou surovinou obsahující kation sodný a anion hydrogenuhličitanovy nebo/a uhličitanový nebo/a hydroxylový, na požadovanom väpenatou sůl s malou rozpustností nebo směs takových soli, která se ze suspenze odděli a zpracuje na produkt.2. Způsob podle bodu 1 vyznačující se tím,že jako části nebo veškerého roztoku chloridu vápenatého, který vzniká při regeneraci amoniaku ze sodârenských louhů, obsahujiciho rovněž chlorid sodny, se použije tohoto roztoku po zahuštění nebo/a po zahuštění a snížení obsahu chloridu sodného.3. Způsob podle bodů 1 a 2 vyznačujíci se tím, že při použití přebyt-ku kyseliny, obsahující anion příslušný k výrobě požadované soli nebo/a této kyseliny částečně zneutnalizované, se roztok zbyly po oddělení produktu částečně nebo úplně vraci do vyrobniho procesu.4. Způsob podle bodů 1 až 3 vyznačující se tím, že při použití přebytku kyseliny, ovbsahující anion príslušný k výrobě požadované soli nebo/a této kyseliny částečně zneutralizované, se část neho Veškerý roztok zbylý po oddělení produktu převede pomocí vodorozpustne alkalicky reagujíci suroviny a případně odpadnĺho sodárenského roztoku obsahujícího převážně chlorid vápenatý, na požadovanou váipenatou sůl s malou rozpustnostĺ nebo směs takových solí.5. Způsob podle bodů 1 až 4 Vyznačujíci se tím, že se přidávají stabilizátory, zpomalujíci dehydratací hydrátů, případně hydrolyzu bezvodých vápenatých soli s malou rozpustnosti.

MPK / Značky

MPK: C01F 11/00

Značky: vápenatých, malou, solí, rozpustností, výroby, způsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260456-zpusob-vyroby-vapenatych-soli-s-malou-rozpustnosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby vápenatých solí s malou rozpustností</a>

Podobne patenty