Způsob přípravy 1-(4-bromfenyl)-1-(N,N-dimethylaminoethoxy) ethanu

Číslo patentu: 260442

Dátum: 15.12.1998

Autor: Kvis František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úlAn mo vwmazv M 53 vydá 15 04 59 A omvvŘešení se týká způsobu přípravy 1-4-bromfenyl -1-feny 1-1- NN-dimethylaminoethoxyethanu dále jen báze 1, připravevaněho úpravou reakčních a izolačních podmínek současného výrobního postupu. Báze I se připraví O-alkylací sodné solí 1-4-bromfenyn-l-fenylethan-l-olu N,N~dímethylaminoethylchlorídem v prostředí benzenu. Hydrochlorid báze I je používaným antlhístaminlíkem. Přídavkem látek s redukčními účinky, a to hydrogensiřičitanem či pyroslřičitallenl sodným se získá nezharvený produkt reakce-báze I. Dávkováním hydroxidu sodného a odstraňováním reakční vody azeotropně se zvýši výtěžek reakce. Použitím a 1 ífatickýcl 1 či alicyklických uhlovodíků pro izolací a čištění surové látky - báze I ~ se získá produkt takové kvalíty, že jej není nutno destilovat a hydrochlorid z něj připravený vyhovuje kvalitou analytické podmínce dané Čsl. 3.Vynález se týká způsobu prípravy 1-(4-bromfenylj-l-fenyl-l-NN-dimethylamínoethoxylethanu dále jen báze I vzorcejejíž hydrochiorid je používané antihistaininikum. Látku popsal Protiva a spol. 0011.24,3966 - 3977 1959, syntéza je chráněna čs. pat. 93 860 1961). V současné době se báze I pripravuje podle modifikované původní technologie O-alkylací sodné soli 1-4-bromieny 1--fenylethan-l-olu, dále jen bromkarbinolu vznikající in situ působením hydroxidu sodného na bromkarbinol v prostředí benzenu. Alkylačním činidlem je dimethylaminoethylchlorid, vznikající rovněž v reakční směsi, působenĺm hydroxidu sodného na príslušný hydrochlorid.Při dlouhodobém zahřívání reakčních komponent dochází k zanášení povrchu hydroxidu sodného suspenzí chloridu sodněho v reakční vodě, Chlorid sodný vzniká dílem neutralizací hydrochloridu dimethylaminoethylchloridu hydroxidem sodnýrn a dílem jako produkt reakce mezi sodnou solí bromkarbinolu s alkylačním činidlem dimethylaminoethylchloridem. V obou uvedených reakcích vzniká voda. Dále jsou v reakční směsi vždy prítomné sloučeniny prechodových kovů napřt železal, které během reakce způsobtují oxidační změny ve směsném původním surovém bromkarbinolu. Ten je totiž ltapalným produktem reakce fenylmagneziumbromidu se /l-bromacetotenonem, a proto není před použitím podrohen čistícím operacím. Obsahuje vždy určité množství 4-bromacetofenonu, difenyl, 4-bromdifenyl, 1-(Il-bromtenylłfenvlethylcn a zbytky rozpouštědel. V důsledku oxidačnich změn vznikají silně zbarvcué produkty vedlejších reakcí, znehodnocujíci požadovaný finální produkt.Izolace báze I se provádí převodem bazických podílů reakční směsi do okyselené vodné vrstvy, zatímco nebazické komponenty mají zůstat rozpuštěny v původním reakčním benzenu. Po alkalizaci vodné části se bazioké podíly opět převedou do čistého benzenu, ten se odpaří a surová báze I se podrobí vakuové destilaci. Ze ,surové báze I, silně hnědočerveně zbarvené, není možno připravit hydrochlorid vyhovující analytické podmínce dané ČsL 3.Při uvedeném postupu tedy dochází v důsledku snížené reaktivity hydroxidu sodného ke snížení výtěžků reakce a silně zbarKoně produkty vcdlejších reakcí zhoršují ltvaiitu takto pripravené ldtlçjr. Aromatický uhlovodík beuzen tvoří při kyselých výtřepech adukť V kyselé vodné vrstvě, který způsobuje převod nebazických nečistot do vodné fáze. Při Zpěillěm převodu báze do čistého rozpouštědla tak dochází k zásadnímu znečištění Surového produktu reakce před destilaoí.Nevýhody tlvedeného postupu odstraňuje postup podle vynálczu spočívajicí v tom, že se reakce sodné soli 1-4-bron 1 fenyl-1-fenylothan-l-olu s dimethylaminoethylchloridem provede v prítomnosti redukujících látek, s výhodou jayrosiřičiitanu nebo hydrogensiřičítanu sodného, což umožňuje vznik světlého, neznečištěuého produktu hydroxid sodný se pridáva během reakce, a tak se jeho povrch udržuje nezanešený, což zvyšuje výtěželt báze I azeotropním oddělováním vody během reakce, se posunuje reakční rovnováha a zvyšuje výtěžek báze I další výhoda způsobu podle vynálezu spočíva v tom, že se reakční rozpouštědlo benzen po skončení reakce oddestiluje a další zpracování reakční směsi se provede ve směsi alifatických a alicyklických uhlovodiků s bodem varu 40 ~ 120 °C a Surový produkt reakce ~ báze l ~ se v roztoku uhlovodiků přečistí filtrací přes aktivní uhlí.Tato technologie byla zavedena do provozního měrítka a báze I, takto pripravená,vyhovuje svoji kvalitou pro prípravu hydrochloridu bez předchozí destilace. Přípravu objasňuje následující príklad.Do íreakěíií nádoby se vnese 80,0 kg 100 1- d-bromfen yl ł-ľenylethan-l-olu 2880 molu), 200 l benzonu, 30,0 kg hydroxidu sodného 750 molů), 50,0 kg dimethylaminoethylchloridu hvdrochloridu 347,2 molu a 4 kg hydrogensiřičitanu nebo 3 kg pyrosiřičitanu sodneho. Reakční směs se vyhřeje k refluxu, za kterého se odděluje v azeotropním nástavci voda. Po 6 hodinách varu se pridá 30,0 kg hydroxidu sodného č. 750 molů a 10 kg (liniethyianiinoethylchloridu hydroohloritlíi 69,11 1 nolu. Po dalších 6 hodinách ještě 20 kg hydroxidu sodněho č. 500 molů, Rcflux se udržuje celkem 40 hodin. Po ochlazezní se benzenová vrstva odtáhne a protřepe vodou. Voda se oddělí a roztok se zalwstí ve vakuovê odparce. Záhustek se rozpustí ve 200 l petroléteru nebo extrakčního benzínu, podvrství 200 l vody a okyselí kyselinou ohlorovodíkovou do pH 3. Po protřepání se vrstvy oddělí a vodná převrství 350 l výše použitého, čistého rozpouštědla. Směs se vodným čpavkem zalkalizuje, voda se oddělí a organické vrstva vysuší 15 kg potaše a zfiltruje přes 15 kg aktivního uhlí. Vrstva uhlí se na závěr promyje 50 l čistého rozpouštědla. Rozpouštědlo se ve vakuové odparce oddestiluje.Záhustok představuje surovou bázi I světle žluté barvy, o hmotnosti 88 - 93 kg a obsahu cca 9 D 0/0 požadovaného produktu. ToZpůsob přípľavy 1-Il-bronlfenyll-l-fenyl-1 ~(N,N-climethylamlnoethoxyethanu O-alkylací sodné soli l-(Ił-bromfenyll-l-íenylethau-l -olu dimethylaminoethylchloridem za přítmnnostl hydroxidü alkalických kovů v benzenu, vyznačující se tím, že se reakce provede v přítomnosti redukujících látek,jako je pyrosiřičltan nebo hydrogensiříčitan sodný, hydroxid sodný se přldává po čás tech, za varu reakční směsi se azeotropně oddestilovává voda a po skončení reakce se reakčzuí rozpouštědlo benzen oddestiluje a další zpracování reakční směsi se provede v roztoku aliľatických a alicyklických uhlovodíků s teplotou varu 40 až 120 °C a roztok surového 1-4-bromfenyU-1-Íenyl-1-NN-dimethylaminoethoxyethanu se pře« čistí fíltrací přes aktivní uhlí.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/075, C07C 41/01

Značky: přípravy, způsob, 1-(4-bromfenyl)-1-(n,n-dimethylaminoethoxy, ethanu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260442-zpusob-pripravy-1-4-bromfenyl-1-nn-dimethylaminoethoxy-ethanu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob přípravy 1-(4-bromfenyl)-1-(N,N-dimethylaminoethoxy) ethanu</a>

Podobne patenty