Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů

Číslo patentu: 260434

Dátum: 15.12.1998

Autori: Karásek Viktor, Špirhanzl Jiří, Neubauerová Libuše, Rott Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘÁD PRO WNÄIHY H 5) Vydánü 15 04 89 . Á OBÍEVY75 ,Autor vynćlazu ROTT IIŘI ing., KARÄSEK VIKTOR ing., NEUBAUERDVÄ LIBUŠE ing.,ŠPIRHANZL IIŘÍ ing., PRAHAi 54 Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadůÚčelem řešení je výroba kvalitního cementářskěho slínku z organických chlór obsahujících odpadů s energetickým potenciá~ lem a jejich současnä likvidace ekologicky nezávadným a ekonomicky výhodným způsobem. Uvedeného účelu se dosáhneDávkováním kapalných organických odpadů obsahujicích chlór společně s primárním ušlechtilým Jalivem kapalným nebo plynnýin do hořáku rotační pece na výpal slínku, přičemž vznikající chlór obsahující plynné zplodiny hoření reagují s alkalickými podílý cementářské suroviny za tvorby alkalickochloridové taveniny vedoucí k nízkoteplotni soiné technologii výroby kvalitního alinitického slínku obsahujícího jako hlavní hydraulické minerály chlórsilikát a chlóraluminát vápenatý.Spalováním pevných organických odpadů obsahujícim chlór za redukčních podmínek v incinerätoru, přičemž je směs chlorovodíku a energeticky bohatého plynu vedena v proudu sekundárního vzduchu do rotační pece se stejným důsledkem na vzniku slinku jako V případě dávkování kapalných odpadů.Řešení se týkáz způsobua týmito cementářského, slínku z kepalných netio pevných chlorovených organických odpadů za současného snížení teploty/výpalu, pňičemž dochází k ekologicky nezávadné likvádací, využitých odpadů.Dosud- známé» způsoby bezpečné likvidace chlorovaných uhlovodíků, například zejména polychlorovaných biienylů, jsou investičně i provozně značné náročné. Kromě jiných způsobů je znam způsob přĺdáVänĺ výše uvedených sloučeniií do paliva dávkovaného do hcřáků cementářských rotačních pecí obvykle V malém množství řádoxwě cca 1 vztaženo na množství ciávkovaneho tekutého paliva přičemž hlavním limitujícím důvodem výše tohoto přídavku je zpravidlzi obsah rozpustných chloridů alkalických 01) ve slínku, jenž je obvykle veden strohými standardními požadavky vyplývajícími-z» obav z- nadmerné kor-oze ocelových armatur. Množství likvidovených chlorovaných uhlovodíků v tepelných agregátech jedne cementárny je tak nepříznivě nízke. Součas. ně je však znáin způsob tzv. nízk-oteplotní solné technologie cementářského slínku lze uvést například práce B. l. Nudelmaiía,které vyústily v AD č. 326152 a 301315 charakterizovaný relativně vysokými obsahy Cl v surovině komponovane s ohledem na tuto technologii výroby slínku tak, aby tvorba hydraulický aktivních slínkových mineràlů nového-typu puohíhalaí v.) tzv ohlcnidové tavenině. Tento proces je charakterizovan relativně nízkou teplotou slinování teplota ve slinovacím pásmo je cca 1100 °C) a tudíž podstatné nižšími nároky na spotřebu tepla a vyššími specifickýmí výkony technologického zařízení. Chlór je v případě této výroby strukturně vázán ve slínkoxiém minerálu tzv. ialinitu zásaditý chlórsilikát vápenatý C 2122 SiO 075 A 12 i-, 04/304012 a chlóraluminát vápenatý CA 12032 C 12 a není nebezpečí známé u cementů s vysokým obsahom alkalíckých Cl, Úkaz tvorby základního strukturního motívu v aliniiu je zaregistrován v SSSR jako objev 210 a na složení vsázky do rotační pece pro výroby alinitického slínku je v SSSR Liclěleno autorské Osvědčení.Nevýhodou tohoto procesu je nutnost přípravy suroviny speciálního složení s obsahem neběžných chlór obsahujících příměsí,což komplikuje skladbu a prípravu surovínové směsi.Nevýhody výše zmíněných procesů jsou odstraněny způsobem podle vynálezu, kterého podstatou je výroba cementářského slínku z kapalných nebo pevných ohlorovaných organických odpadů za současného snížení teploty výpalu, přičemž kapalné nebo pevné chlorované odpady jsou ekologicky nezávadným způsobem spalovány jako částečně náhrada ušlechtilého kapalného nebo plynnêho paliva. Způsob spalování výše uvedených odpadů lze volit bud v hořáku rotační pece, nebo za redukčních pod 4Inínck v inciuerätoru ze vzniku směsi chloľovodíku a ctíerçgetíclçy lzohatého plynu ve deneho v piroudil scltnndzlrníivn- vzduchu dorotační pece, V obou igopsanýclí případech dávkovziní se chlór obsahující organické sloučeniaiy lcvsntiíativně tepelne rozkládají na chlorovodík a další obvyklé zplodiny hoření. Chlorovorlíl okamžitě reaguje v prostoru rotační pecezáseditými podíly- cementářskć suroviny a dochází ke vzniku chloridové taveniny, V níž se tvoří. alinit »již zmíněné minerály chlórsíllkát a chlóraluminát vápenaté jako účinné hydraulícky aktivní slínkové složky.Svýnii vlastnostmi jsou cementy nízkoteplotnílio solnélío výpalu stejné nebo blízké známým druhům porilandských cementů a podle řady Likazatelů jejich jakost převyšují.Navrhovaný způsob likvidace chlorovaných uhlovodíků a jiných organických- odpadů obsahujícíclí chlór se vyznačuje celou radou dalších nesporných výhod, z nichž twádĺníe- ekologické výhody tohoto zpüsobu likvidace obiížnýcli chlör obsahujicích odpadů,zejména polychlorovaných bifenylů s vysoce příznivými ekonomický/mi účinky- náhrada části ušlechtilého paliva ekologicky obtížným odpadom~ Inožnost likvidace i tuhých chlor obsalIujících odpadů V přídavném incinerátorua sniženíměrne spotreby tepla na výpal slínku opnoti současným hodnotäm~ snížení teploty výpalu s následným vlivem na snížení tepelných ztrát agregátu a na úsporu vyzdivky- zvýšení. výkonu pecního agregátu včetně roštových chladičůslínku amlýnice-slínku. úspora elektrické energie na. mletí vdůsiedku vyšší schopnosti a-linitických. slín,ků k zdrobňování- snadná. aplikovsvtelnost vo všech typech.cementäron s rotační. pecí vytápěných kapalnýmia plynnými palivy.slínku suchýmzpůsobem vytápěnáx mazutem. s průměrným výkonenm 62,5 tuny, slínku za.A. Prüměroêzakiadní. vstupní a výstupní hodnoty. pocního, agrcgätu při. běžné výrobě klasického slínkn. portlandsltého cementuvylířevnost mazutu- 39. MJ . kgfľ dávkoväní do pece cementářská surovina 103,1 t.hod 1 mazut 5,51 Lhod-ľ produkce slinku 62,5 t.hod 1 teplota výpalu 1 430 °CB. Průměrné vstupní a výstupní hodnoty při dávkování polychlorovaných bíťcłlylf do paliva a při výrobě zílinitického slínku V téže uocíz požadwaríý obsah chlóru.ve .slínku 2,4 9/0 výhřevnost mazutu 39 M . kg výhřevnost polychiórbifenylu 19 M.kg 1transformovaný olej obsah Chlóru v polychlörbíľenyltl 45 dávkoväní do pececementářsłíá surovína 128,7 Lhod palivo mazut 2,65 t.h 0 d 1teplota ve slíuovacízn pásmo 1 J 60 °COproti prüměrnýní Výküľlůlľl ssv případě B zvyšuje výkon pecního agregátu asi o 1/5 při snížení teploty výpalu o 250 °C. Vzníklý slínek má následující chemíCko-Iyzíkáíílí vlastností při semletí na zněrný povrch 3700 01112.34 dosahuje pevnost po 28 dnoch 5,9 MPa v ohybu a 49,0 MPa V tlakuObsah hlavních slínkovýclí mlnerálü,B-dikalciumsilíkát 33 0/0 chlórsílíkát vápenatý 10 0/0 chlóralumínát vápenatý 5 0/0 chlóralílmoferit vápenatý 2 obsah chlóru ve slínku 2,35 0/0Způsob výroby (remeníářskéluo slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných orgíaHÍCkýCh odpadů za současnéhr) snížení toploty výpalu, vyznačující se tínl, že kapalmâ nebo pevné chlorovoné organické odpady jsou dávkovány jako částečná náhrada ušlechtílého paliva a spalovány buď přímov hořáku rotační pece společně s hlavním palivom, nebo v íncinerátoru za vzniku chlorovodĺku a energeticky bohatého plynu vedcucího V proudu sekundárního vzduchu ke spálení do rotační pece při maxímälním dávkování odpadu do lhnímĺ hodnoty max. 15 proc. chlóru v surovíně.

MPK / Značky

MPK: C04B 7/36

Značky: cementářského, organických, výroby, chlorovaných, způsob, kapalných, odpadů, slínku, pevných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-260434-zpusob-vyroby-cementarskeho-slinku-z-kapalnych-nebo-pevnych-chlorovanych-organickych-odpadu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Způsob výroby cementářského slínku z kapalných nebo pevných chlorovaných organických odpadů</a>

Podobne patenty