Sposob prípravy acetyldigoxinu

Číslo patentu: 254050

Dátum: 17.12.1987

Autori: Khandlová Alžbeta, Proksa Bohumil, Fuksa Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu FUSKA JÁN ing. DrSC., BRATISLAVA, PROKSA BOHUMIL ing. CSO., HLOHOVEC, KHANDLOVÁ ALŽBETA, UR pri BratislavaRiešenie sa týka spôsobu prípravy acetyldigoxínu tak, že sa do tekutého média ob~ sahujúceho zdroj uhíka a dusíka naočktlje kultúra Penicillium vermiculatum Dang. CCM F-276 alebo Aspergilłus niger CCM F-330, potom sa pridá 10-60 mg lanatozidu C na 100 m 1 pôdy a nechá sa kultívovať pri 26 až 30 °C po dobu 8 až 24 hodín. Filtrát vyfermentovanej pôdy sa extrahuje chlorovanymi uhlovodíkmi, s výhodou chloroformom, extrakt sa zahustI a získaný pevný produkt sa prečistí rekryštalizáciou zo zmesi rozpúšťadiel chloroform benzén. Filtrátpôdy možno extrahovať tiež estermi kyseliny octovej s výhodou octanom etylnatým.v ~ vynález sa týka spôsobu prípravy acetyl digoxinu selektívnou mlkrobiálnou deglukozidáciou lanatozidu C pomocou mikroorga nizmov Penicillium vermiculatum Dang. CCM F-275 alebo Aspergillus niger CCM F-330.V predkladanom riešení sa uvádza spôsob prípravy acetyldigoxinu, ktorého podstata spočíva v tom, že sa do živnej pôdy obsahujúcej zdroj uhlíka, organického a anorganického dusíka, naočkovanej kultúrou P. vermiculatum pridá lanatozid C 100 až 500 mg . L 4 rozpustený V polárnom rozpúšťadle, s výhodou v dimetylformamide a kultivuje sa 8-24 hodin pri teplote 26-30 stupňov Celzia za stáleho miešania a prevzdušñovania. Po transformácii sa filtrát pôdy, ktorá obsahuje acetyldigoxin extrahuje chloroformom, získaný extrakt sa po vysušení, za zniženého tlaku zbaví rozpúštadla a surový produkt sa rekryštalizuje zo zmesi rozpúštadiel benzén etanol 3 1. Na extrakciu látky z filtrátu možno takisto použiť dalšie chlorované uhlovodíky s počtom uhlíkov 1 ~ 5 s výhodou dlchlórmeián alebo estery kyseliny octovej s výhodou octan etylnatý.Acetyldigoxin je biela kryštalická látka,u ktorej boli namerané nasledujúce hodnoty t t. 203-206 °C (rozklad), pre sumárny vzorec C 43 HseO 15 823,0, vypočítaná C 62,75 perc. H 8,08 , nájdené c 62,59 0/0, H 7,96 . IČ KBr v cm 3410, 2966, 2943, 1741,1720, 1631, 1457, 1347. Kryštalická látka poskytla pri tenkovrstevnej chromatografii na Silutole v sústavách benzén etanol z t voda 30 10 0,3 jednu škvrnu s hodnotami R, 0,41 a v sústave octan etylnatý metanol voda 79 19 11 škvrnu s R 0,85. Dôkaz aglykonu sa robil po hydrolýze získanej látky s kyselinou sírovou. Pri tenkovrstevnej chromatografii na Silutole v sústave benzén octan etylnatý 1 1 poskytla látka jednu škvrnu s R, 0,28 a v sústave octan etylnatý taktiež jednu škvrnu s R, 0,11, ktoré boli identické so škvrnami získanými rovnakým postupom zo štandardu acetyldigoxin.u.V pokusoch použité kmene P. vermiculatum aj A. niger transformujú pridaný lanatozid C velmi selektívne, bez ďalších sprievodných metabolitov takmer kvantitatívne za B~ 24 hodin.V nasledujúcich príkladoch sú uvedené spôsoby transformácie lanatozidu C na acetyldigoxin.Do 25 varných baniek o objeme 500 ml pripraví sa pôda nasledujúceho zloženia g . L 4 glukóza 20, kvasničný extrakt 5,sójové múka 5, NaCl 5, KH 2 PO 4 5, vodovodná voda 1 liter, pH 6,5-7,0. Pôda sa sterilizovala 15 minút pri 120 °C a po ochladení sa naočkovala 15 ml vegetativneho inokula Pe 4nicillium vermlculatum. Kultivácia pri teplote 28 °C .na rotačnej trepačke s 220 ot .. min 1. Po 24 hodinovej kultivácii sa do každej banky pridalo 30 mg lanatozidu C rozpusteného V 0,3 ml dimetylformamidu. Celkom sa v pokuse použilo 720 mg lanatozidu C. Transformácia sa ukončila v 20. hodine kultivácie, kedy bol pridaný substrât takmer kvantltatívne transformovany. Mycélium použitého mikroorganizmu sa oddelilo filtráciou, získaný filtrát 1,900 ml, pH 6,1, sa extrahoval trikrát za sebou chloroformom v pomere 2 1, za neustáleho miešania po dobu 15-20 minút, pri laboratórnej teplote. Získané extrakty sa spojili,bezvodým síranom sodným vysušili a za zniženého tlaku zahustili. Po zahustení a ochladení na 4 °C sa vylúčil acetyldigoxin, ktorý sa oddelil filtráciou a premyl dietyléterom. Po pridaní dietyléteru, ktorý sa získal po premyti prvého podielu surového produktu k matečným lúhom, vypadla ďalšia časť acetyldigoxinu. Získané surové produkty sa spojili a rekryštalizovali zo zmesi rozpúštadiel chloroľorm benzén 1 3. Celkom sa získalo 420 mg čistého acetyldigoxinu, čo predstavuje výťažok 62 vzhťadom na použitý substrát.V pokuse sa použila pôda rovnakého zloženia ako v pokuse 1. Po 24 hodinovej kultivácii sa do pôdy pridalo 60 mg lanatozidu C na 100 ml pôdy. Transformácia sa ukončila v 24 hodine. Čiry filtrát 1,800 ml, pH6,2 sa trikrat za sebou extrahoval ootanometylnatým v pomere 2 1. Spojené extrakty po vysušení bezvodým síranom sodným sa zahustili a po ochladení na 4 °C sa vylúčil acetyldigoxin. K matečným lúhom sa pridal dvojnásobný objem díetyléteru, čím sa získal ďalší podiel acetyldigoxinu. Surove produkty sa rekryštalizovali zo zmesi octan etylnatý benzén 3 1. Celkom sa získalo 510 mg čistého acetyldigoxinu, čo predstavuje 63,7 °/o výťažok, vzhľadom k použitému substrátu.Postup biotransformácle lanatozidu C bol rovnaký ako je uvedený v príklade 1, ale vytvorený acetyldigoxln sa extrahoval dichlórmetánom. Výťažok vzhľadom k použitému substrátu bol 57,2 .Postup biotranstormácie bol rovnaký ako je uvedený v príklade 1, ale ako mikroorganizmus sa použil kmeň Aspergillus niger CCM F-330. Výťažok acetyldigoxinu vzhladom k použitému substrátu bol 48,7 .1. Spôsob prípravy acetyldigoxínu vyznačujúci sa tým, že sa do tekutého média obsahujúceho zdroj uhlíka, organického a an~ organického dusíka naočkuje kultúra Penicillium vermiculatum Dang. CCM F-276 alebo Aspergillus niger CCM F-330, pridá sa 10 až 60 mg lanatozidu C rozpusteného v polárnom rozpúšťadle na 100 ml pôdy, zmes sa kultivuje pri teplote 26 až 30 °C za stáleho miešania a vzdušnenia po dobu 12 až 24 h, prefiltruje sa, získaný filtrát sa extrahuje organickými rozpúšťadlamí, extrakt sa po vysušení zahustí a zvyšok sa kryštalizuje.2. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci satým, že ako polárne rozpúšťadlo na rozpustenie lanatozidu C sa použije dimetylformamíd.3. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že fílträt po kultívácii sa extrahuje chlorovanými uhľovodíkmi s počtom uhlíkov 1 až 4, s výhodou chloroformom, alebo estermi kyseliny octovej s alkoholmi s počtom uhlíkov 1 až 3, s výhodou octanom etylnatým.4. Spôsob podľa bodu 1 vyznačujúci sa tým, že zvyšok po odparení extrahovadla sa kryštalizuje zo zmesi chloroform - benzén,alebo octan etylnatý - benzén.

MPK / Značky

MPK: C12P 19/44

Značky: přípravy, acetyldigoxinu, spôsob

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254050-sposob-pripravy-acetyldigoxinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob prípravy acetyldigoxinu</a>

Podobne patenty