Azid kyseliny 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej a sposob jeho prípravy

Číslo patentu: 254049

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kováč Jaroslav, Koreňová Anna, Krutošíková Alžbeta

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

mimo mo VYNÁLEZY 45 Vydané 15 11 88 A omevv(75) Autor vynalezu KOREIĚIOVÁ ANNA RNDr., KRUTOŠÍKOVÁ ALŽBETA doc. ing. CSc.,KOVAC JAROSLAV prof. ing. DrSc., BRATISLAVARiešenie sa týka novej zlúčeniny, azídu kyseliny S-Z-nítrofenyl-2-furánkarboxy 10 vej. Podstata spôsobu prípravy spočíva V tom, že sa na 5-Z-nitrofenylJ-Z-furoylchlorid pôsobí azidom sodným v cyklickom éterí pri teplote 0 až 5 °C. Zlúčenina môže nájsť široké uplatnenie ako východisková látka pre rôzne typy heterocyklických zlúčením ako aj dísubstituovaných močovín.vynález sa týka azidu kyseliny 5-2-nitrofenyl-2-furánkarb 0 xylovej a spôsobu jeho prípravy. Uvedená zlúčenina, rozkladom ktorej vzniká reaktívny izokyanát adujúci protické činidlá, môže slúžiť ako východisková látka pre syntézu nových heterocyklických zlúčenín ~ triazolov, aziridínov, nebola doposiaľ pripravena.Azidy karboxylwových kyselín sa najčastejšie pripravujú nukleofilnou substitúoiou halogénu azidovým iónom v acylhalogeniduch Biffin M. E. C., Miller j. and Paul S. B. In The Chemistry of the Azido Group S. Patai, ed., p. 57. Wiley lnterscienceL London 1971 Moore H. W. and Goldish D. M. ln Supplement D. Chemistry of Halides and Azides S. Patai, ed., p. 322. Wiley Interscience, London 1984 Lwowski W. In Azides and Nitrenes E. F. V. Scriven, ed., p. 205. Academic Press, Lon don 1984. Najčastejšie používaným činid lom je azid sodný, používajú sa aj tetrametylguanidínium azid, tetrabutylamónium azid a trlmetylsilyl azid.Predmetom vynálezu je azid kyseliny 5-Z-nitrofenyl-Z-furánkarboxylovej vzorca IPodstata spôsobu prípravy azidu kyseliny 5- Z-nitrotenyl -Z-furánkarboxylove j vzorca I spočíva v tom, že sa na chlorid kyseliny 5-(Z-.nitrofenylł-furánkarboxylovej vzorca ll v cyklickom éteri pôsobí azidom sodným pri teplote 0 až 5 °C.Výhody spôsobu prípravy zlúčeniny podľa vynálezu spočívajú okrem iného v tom,že syntézu je jednostupňova, uskutočňuje sa V jednoduchej aparatúre s dobrými výťažkami.Azid kyseliny 5-Z-nitrofenyl-2-furánkarboxylovej má široké použitie V organickej syntéze. Adiciou amylazidov na dvojitú Väz 4bu vznikajú triazoly alebo aziridíny, termolýzou acylazidov vzniká izokyanát, ktorý môže adovat protické člnidlá za vzniku substituovaných aminov resp. močovín.Predmet vynálezu ilustrujú, ale neobmedzujú nasledovné príkladyK roztoku azidu sodného 1,26 g, 0,02 mólu vo vode 7 ml a dioxáne 7 ml sa pri teplote 5 °C prikvapkáva roztok chloridu kyseliny 5- Z-nitrofenyl -Z-furankarboxylovej 2,51 g, 0,01 molu) v dioxáne 10 ml). Reakčná zmes sa udržuje 10 min. pri 5 °C,potom sa zmes vyleje na lad a zrazenina sa odtiltruje. Výtažok 2,3 g (30,3 , t. t. 79 až 80 °C etanol. Pre C 11 I-lsN 404 2582 vy poč. 51,12 c, 2,34 °/o H, 21,69 N nájdené 50,96 °/o C, 2,19 H, 21,80 N.K roztoku azidu sodného 1,26 g, 0,02 mólu vo vode 7 rnl a tetrahydroľuráne 7 mililitrov sa pri teplote 0 °C prikvapkáva roztok chloridu kyseliny 5-2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej 2,51 g, 0,01 molu V tetrahydroturáne 10 m 1). Ďalej sa reakčná zmes spracováva ako V príklade 1.Infračervené spektrum sa nameralo na spektrofotometrl SPECORD 71 IR Carl Zeiss Iena KBr technikou 1 mg látky na 100 mg KBr. Elektrónové spektrum bolo namerané na spektrofotometri SPECORD UV VIS Carl Zeiss jena V oblasti 200 ~ 800 nm pri laboratórnej teplote.iH NMR spektrum bolo namerané na 100 MHz spektrometri IEOL FX-100 v hexadeuterodimetylsulfoxlde za použitia hexametyldisiloxánu ako vnútorného štandardu.2. Spôsob prípravy azidu kyseliny 5-(2 ~1 vyznačený tým, že sa na S-Z-nitrofenylj-Z-furoylchlorid vzorca IIpôsobí azidom sodným v cyklickom éteri pri teplote 0 až 5 °C.

MPK / Značky

MPK: C07D 307/68

Značky: 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej, spôsob, přípravy, kyseliny

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254049-azid-kyseliny-5-2-nitrofenyl-2-furankarboxylovej-a-sposob-jeho-pripravy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Azid kyseliny 5-(2-nitrofenyl)-2-furánkarboxylovej a sposob jeho prípravy</a>

Podobne patenty