Roztokové alebo suspenzné kvapalné hnojivo obsahujúce močovinu

Číslo patentu: 254041

Dátum: 17.12.1987

Autori: Teren Ján, Gabčo Milan, Hutár Eduard, Kopčanová Ľudmila

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0 mm mo VYNALEZV 45 Vydané 15 11 88Autor vynálezu TEREN ÄN ing. CSc., BRATISLAVA, 2540454 Roztokuvê alebo suspenzné kvapalné hnnjivo obsahujúce močovinuRiešenie sa týka roztokoveho alebo suspenzného kvapalného hnojiva obsahujúceho močovinu. Kvapalné hnojivá obsahujú 6,0 až 58,5 hmotnostných percent močoviny,CONH 22, pričom na každý hmotnostný diel močoviny obsahujú 5 . 10 až 8 . 10 hmotnostných dielov fosforečno-sirnej zlúčeniny charakterizovanej obecným vzorcom I-NHz a/alebo fenoxyskupina -OH 5 Cs. Kvapalné hnojivo podľa riešenia sú agrochemicky účinnejšie než obdobné hnojivá,ktoré neobsahujú niektorú z fosforeč-no-sirnych zlúčením I, pričom pri ich použití sa významne zvyšuje účinnosť a využiteľnosť amidického dusíka obsiahnutého v kvapalnom hnojive.Vynález sa týka roztokového alebo suspenzného kvapalného hnojiva obsahujúce Iíiočovinu.Rastliny V priemere využívajú sotva polovicu z aplikovaného množstva dusíka V 0 forme hnojív Zostávajúce časť dusíka reprezentuje straty, ktoré vznikajú predovšetkým pri denitrifikačných pochodoch,vyplavovaní a volatilizácii amoníaku.Trendy V používaní priemyselných hnojív ukazujú, že podiel dusíkatých hnojív obsahujúci močovinu sa neustále zvyšuje. Z uvedených dôvodov sa významne zvyšuje naliehavosť znižovania strát dusíka z hnojív pripravovaných na báze močoviny.Straty dusíka spôsobované v konečnom stupni volatilizáciou amoniaku vznikajú pri použití močoviny a priemyselných hnojív obsahujúcich močovinu V dôsledku pomer ne rýchlo prehiehajúcej hydrolýzy močoviny podľa značne zjednodušenej reakčnej schémyHydrolytický rozklad močoviny je kataĺy Hzovaný enzýmom ureáza, spôsobuje zvyšo vanie pH a jeho dôsledkom je prehlbovanie volatilizácie amoniaku. Straty dusíka z hnojív obsahujúcich močovinu môžu byt preto osobitne vysoké pri aplikácii hnojív len na povrch pôdy bez jeho zaorania, čo je však zvlášť nevýhodné napríklad vzhľadom na progresívne sa rozvíjajúce spôsoby poľnohospodárskej výroby zakladajúce sa na redukovaných orebných postupoch.Hlavne v poslednom období sa pozornosť výskumných pracovníkov na celom svete upriamuje na štúdium látok, ktorých aplikácia by zvýšila účinnosť a využiteľnost amidického dusíka v priemyselných hnojivách. Popri viacerých jednoduchších zlüčeninách typu anorganických soli - CuSO 4 . 5 H 2 O,tetraboritan sodný, NaF GEISSLER, P. R. a spol. US pat. 3523 018 sa hlavne v ostatných rokoch pozornost výskumu čoraz viac orientuje na overovanie inhibičnej účinnosti i zložitejších zlúčením anorganického a hlavne organického charakteru. PETERSON,A. F. a WALTER, C. R. patentovali pre uvedený účel použitie pyridin-S-suliónovej kyseliny US pat. č. 3 547 614. SOR, K. vo svojom US pat. č. 3 388 989 doporučili použitie celého radu rôznorodých zlúčenín formaldehyd, zlúčeniny bóru a fluóru s katiónom ťažkého kovu, ktorého atómová hmotnosť je väčšia ako 50 a pod.) a v US pat. číslo 3505 599 uvádza použitie viacerých zlúčenín bóru. IASCHE, K. so spolupracovníkmi patentovali pre inhibovanie hydrolytického rozkladu močoviny použitie monofenyldiamínu kyseliny fosforečnej Patent NDR č. 128 315. BALESS, A. V. a MILLNER, D. E. majú svojim US pat. č. 4242 325 chranenévyužitie triamidu kyseliny fosforečnej. Použitie viacerých amidov kyseliny fosforečnej, kyseliny amínobenzênboritej a aminofenolov si v uplynulom období patentovo chránila fa. ALLIED Corp. USA patenty 4 462 819, 4 517 002, 4 517 003, 4 517 004,4 517 005, 4 517 007, 4 518 413, 4 528 020 Europa patenty č. 119 487, 119 494, 119 495. Inhibovainie ureázy použitím sodných, mednatých, manganatých a zinočnatých soli ditiokarbamovej kyseliny je predmetom NDR pat. č. 157 611. Inhibítor na báze komplexov fenyiesteru diamidu kyseliny fosforečnej je obsahom NDR pat. 215 075. Ďalší patent NDR(č. 3319 345 popisuje dusíkaté hnojivo s dlhodobým účinkom pozostávajúce z močovinoformaldehydovej disperzie, dikyandiamidu a polyméru vinylalkoholu, alebo aldehydu karboxylovej kyseliny. Patent NSR č. 3 322 724 chráni hnojivá na báze močoviny obsahujúce ako stabilizujúce aditívy deriváty bromo-nitro alkánov.Teraz sa zistilo, že zvýšenie účinnosti a využiteľnosti dusíka v kvapalných hnojivách obsahujúcich močovinu možno dosiahnuť používaním roztokových a suspenzných kvapalných hnojív v zmysle tohto vynälezu.Podstata vynálezu spočíva V tom, že roztokové alebo suspenzné kvapalné hnojivá obsahujúce 6,0 až 58,5 hmotnostných percent močoviny -CONH 22, obsahujú na hmotnostný diel močoviny 5 . 104 až 8 .. 104 hmotnostných dielov fosforečno-sírovej zlúčeniny charakterizovanej obecným vzorcom IDusíkato-iosforečno-sírne kvapalné hnojivá podľa vynálezu sú agrochemicky účinnejšie než obdobné typy kvapalných hnojív neobsahujúce uvedený tostorečno-sírny aditív I. Prídavok tohto aditívu tiež významne znižuje koróznu agresivitu kvapalných hnojív.Nasledujúce príklady ilustrujú, avšak neobmedzujú predmet vynálezu.V 3 m 5 základného dusíkatého roztoku typu 30-0-0 sa pred jeho aplikáciou za miešania rozpustilo 20 kg triamidu kyseliny tiofosforečnej, PSNH 23. Získalo sa tak 3929 kilogramu dusíkato-fosforečno-sírneho kvapalného hnojiva, ktoré obsahovalo 41,98 NI-I 4 NO 3, 32,53 C 0 NH 22, 0,51 PSNH 25 a 24,98 Ú/o vody.V takto pripravenom kvapalnom dusíka Itom hnojive teda na 1 hmotnostný diel močoviny pripadalo 1,57 . 104 PSNH 23. Kva~ palné hnojivo obsahovalo 7,35 hmot. 0/0 N 7,35 hmot. N 15,35 hmot. O/oamidického N 0,33 hmot. P 205 a 0,15 hmot. 9/0 S. Kvapalné hnojivo sa vyznačova« 10 zvýšenou stabilitou amidického dusíka voči hydrolytickej degradácii katalyzovanej enzýmom ureäzou a v porovnaní s bežne použivaným dusíkatým roztokom typu 30-0-0 sa vyznačovalo nízkou koróznou agresivitou voči uhlikatej konštrukčnej oceli.K 1,5 m 5 1872 kg pri teplote 25 °C dusíkato-sírneho suspenzného hnojiva typu 29-0-0-48 stabilizovaného 2 hmot. natrifikovaného bentonitu sa za miešania pridalo 5,5 kg monofenyldiamidu kyseliny tiofosforečnej, PSOH 5 C 6 NH 22. Uvedeným spôsobom sa dosiahlo, že suspenzné hnojivo obsahovalo na 1 hmotnostný diel močoviny 5,36 . 103 hmotnostného dielu PSOl-I 5 C 6 NHzlzSuspenzné hnojivo bolo špecifikované týmito fyzikálno-chemickými konštantami- merná hmotnost pri 25 °C 1 249 kg . m- pH neriedenej suspenzie 7,0- dynamická viskozita pri 0 °C 1 200 CP 1,2 Pa . s- dynamická viskozita pri 27 °C 400 cP 0,4 Pa . sV záujme určenia účinnosti triamidu kyseliny tiofosforečnej PsjNl-lzls na inhibova 8nie enzymatickej hydrolytickej degradácie amidického dusíka Inočoviny ureázy bol urobený presný laboratórny pokus, pri ktorom sa používala degradovaná černozemná pôda 0-20 cm charakterizovaná takto- obsah organického uhlíka metódou podľa Ťurina, 1,31 °/o Cox~ aktivita ureázy g amoniakálneho dusíka uvoľneného z 1 gramu pôdy, do ktorej bolo vnesených 1 000 ppm močovinového dusíka) 165 g/24 hod, 30 °C.Pôda bola volne vysušená na vzduchu a presitovaná cez 2 mm sito.činnost bola posudzovaná metódou podľa DOUGLASa a BREMNERa DOUGLAS, L. A. - BREMNER, j. M. Soil B 101. Biochem. 3, s. 309-315, 1971, pričom percento inhibičnej účinnosti bolo určené výpočtom podľa vzťahuN 0 množstvo amoniakálneho dusíka v kontrolnej vzorke bez prídavku skúšanej látkyN, množstvo amoniakálneho dusíka vo vzorke s prídavkom testovanej latky.Pri aplikácii 250 ,ug PS(NHz 3 spolu s 5 miligramy amidického dusíka v 2,5 cmñ vodného roztoku na 5 g vyššie špecifikovanej pôdy sa analýzou pôdy temperovanej v Erenmayerovej banke po dobu 24 hodín na teplotu 30 °C určilo, že inhibičná účinnosť testovanej dusíkato-fosforečno-sírnej zlúče~ niny bola 72,6 0/o.Roztokové alebo suspenznê kvapalné hnojivo obsahujúce 6,0 až 58,5 hmotnostných percent močoviny, CONH 22 vyznačujúce sa tým, že na hmotnostný diel močoviny obsahujú 5 . 10 až 8 . 10 hmotnostných dielov fosforečno-simej zlúčeniny charakterizovanej obecným vzorcom I

MPK / Značky

MPK: C05C 9/00

Značky: kvapalné, hnojivo, obsahujúce, močovinu, roztokové, suspenzné

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254041-roztokove-alebo-suspenzne-kvapalne-hnojivo-obsahujuce-mocovinu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Roztokové alebo suspenzné kvapalné hnojivo obsahujúce močovinu</a>

Podobne patenty