Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD mo vvmuezv 45 Vydané 15 11 88(751 Autor vynálezu OLEJNÍK VINCENT ing., BUTKOVSKÝ ĽUDOVIT, IUHÄS STANISLAV ing., STRÄŽSKE, OLEÁRNIK MIROSLAV, MICHALOVCE54 Spôsob sušenia kryštaljckêho hexametyléntetramínuÚčelom riešenia je zníženie materiálovej náročnosti procesu výroby kryštdického hexametyiéntetramínu a zníženie produkcie odpadných vôd z procesu. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že ako skrápacie médium a/alebo ako jeho zložka v procese mokrého odlučovania prachových podielov hexame~ tyléntetramíml unášaných sušlacim médium sa použijú štiavne kondenzáty z procesu odparovanía vodných roztokov hexametyiéntetraminu, v množstve 0,1 až 2 kg na 1 kg kryštalického hexametyiéntetraminu, v na sledovnom zložení viac ako 90 0/0 hmot. voda, 0,001 až 1 0/0 hmot. amoniak, 0 až 4 hmot. metanol a 0,005 až 7 hmot. hexametyléntetramín.- i vynąaijez .sa-ą týka spôsobu sušenia kryštal lickéhohexämetyléntetramínu, łHexametyléntetramín vzniká kondenzačnou reakciou formaldehyduva amoniaku. Používa sa najmä pri výrobe plastických látok, farmaceutických výrobkov, výbušnín a pod.Najčastejšie sa kondenzačné reakcia uskutočňuje reakciou vodných roztokov formaldehydu a amoniaku. Keďže kondenzačné reakcia amoniaku s formaldehydom je exotermicky zafarbený proces, uvedeného sa v každej technológii využíva na zníženie energetickej náročnosti celého procesu.Na získanie suspenzie kryštalického hexametyléntetramínu vo vodných matečných roztokoch sa používa krystalizačné odparovanie vodných roztokov hexametyléntetramínu, vzniknutých v procese kondenzácie. Za účelom minimalizácíe exkrementov topelnej expozície hexametyléntetramínu prebieha odparovanie pri nízkych teplotách 50 až 65 °C a zníženom tlaku. V kondenzačnej sústave odparovania vznikajú štiavno kondenzáty, ktoré okrem vody obsahujú. aj amoniak a hexametyléntetramín, strhávaný v prestrikoch z odparovacieho zariadenia. Spolu s ostatnými odpadnými vodami sa tieto kondenzáty .likvidujú na čistiarni odpadných vôd, čo je tiež jednou z nevýhod takto vedeného procesu výroby hexametyléntetramínu.Na získanie pevnej fázy zo suspenzie sa získa kryštalický hexametyléntetramín s najčastejšie využíva odstreďovanie, čím sa obsahom vlhkosti 2 až 4 hmot.Možnosti premývania a jeho vplyv na kryštalický hexametyléntetramín sú bližšie rozpísané V popise vynálezu .k AO 250 012,ktorý rieši využitie štiav-nych kondenzátov z procesu -odparovania V-odných roztokov hexametyiéntetramínu v procese oddeľovania tuhej fázy zo» suspenzie na premývannie koláča.Ďalšie znižovanie nežiadúcej vlhkosti a to pod 0,5 °/o hmot. v kryštalickom produkte sa uskutočňuje V sušiarniach rôznej konštrukcie a to najmä fluidných, bubnových,vibračných a pod.Nemenej dôležitým faktorom, okrem konštrukcie vlastného sušiaceho zariadenia, je odlučovanie jemných prachových podielov od sušiaceho média, a to nielen z hladiska ekonomického, ale aj životného prostredia. Cyklónové odlučovače sa ukázali v týchto podmienkach nepostačujúce, preto je nevyhnutné ešte dalšie odlučovanie jemných častíc hexametyléntetraminu a to bud tkaninovými rukávovými filtrami alebo podstatne účlnnejšími a bezpečnejšími tzv. mokrými odlučovačmi. Skrápaním, obvykle vodou rôznych kvalitatívnych parametrov sa získa vodný roztok hexametyléntetramínu,ktorý sa do procesu odparovania recykluje. Mokré odlučovače možno skrápat napr. studničnou alebo technologickou vodou, ktoré sú však nevýhodné, lebo znamenajú zvý 4šenú koncentráciu vápnika a horčíka V produkte a zhoršenie jeho vzhľadu, čím sa jeho použitie obmedzuje.Tieto nevýhody možno riešiť použitím parného kondenzátu, čo však znamená zvýšenie nakĺadov pri výrobe kryštalického hexametyléntetramínu.Pri štúdiu týchto problémov sa ukázalo,že riešenie prevažnej časti nevýhod vyplývajúcich z doteraz používaných skrápacíchmédií pri sušení kryštalického hexametylén tetramínu, ako aj zníženie znečisťovania odpadných vôd z tejto výroby, možno dosiahnut postupom podľa predmetného vynálezu.Podstatou tohto vynálezu je spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu,oddeleného od suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním vodných roztokov hexametyléntetramínu, pripravených kondenzačnou reakciou formalínových roztokov a amoniaku.Za sušiacim zariadením kryštalického hexametyléntetramínu je zaradené mokré odlučovanie unášaných prachových podielov hexametyléntetramínu, kde sa na skrápanie používajú štiavne kondenzaty, ktoré vznikajú kondenzáciou pár z procesu odparovania vodných roztokov hexametyléntetramínu, prebiehajúceho pri teplote 50 až 65 °C za zníženého tlaku.Podstatnou zložkou štiavnych kondenzátov je voda, a to viac ako 90 °/o hmot., ale obsahujú tiež 0,001 až 1 hmot. amoniaku, 0 až 4 hmot. metanolu a 0,005 až 7 0/0 hmot. hexametylěntetramínu.V závislosti od účinnosti cyklönovýchodlučovačov, ako aj samotného mokrého odlučovania sa na produkciu 1 kg hexametyléntetraminu spotrebuje 0,1 až 2 kg štiavnych kondenzátov, pričom V procese mokrého odlučovanie vzniknutý vodný roztok hexametyléntetramínu sa recykluje do procesu. Postup podľa vynálezu má celý rad technicko-ekonomických výhod. znížia sa predovšetkým náklady na likvidáciu štiavnych kondenzátov na čistiarni odpadných vôd,znížia sa materiálové náklady výroby, resp. straty hexametyléntetramínu, pretože parný kondenzát sa nahradil odpadným štiavným kondenzátom z odparovania vodných roztokov hexametyléntetramínu.Najdôležitejšie výhody ilustrujú aj nasledujúce príkladyNa kondenzačnú reakciu pri výrobe kryštalického hexametyléntetramínu vstupuje 4750 kg 37 °/o-ného formalínu a 637 kg 100 percentného amoniaku. Získa sa 5387 kg vodného roztoku o koncentrácii 25 hmot. hexametyléntetramínu, ktorý sa vedie na kryštalizačné zahusťovanie, kde sa získa 75 °/o-ná suspenzia, pričom 2125 kg štiavnych kondenzatov s obsahom 1,3 . 10 kg amoniaku/kg, 5,5 . 10 kg hexametyléntetramínu/kg, ktoré vykazuje chemickú spotrebu kyslíka 21 . 10 kg O 2/kg odchádza do odpadných vôd a následne prechádza cez čistiareň odpadných vôd, kde sú čistené s nákladmi 1,4 Kčs/kg chemicky viazaného kyslíka. .Po odstredení sa získa 1 275 kg hexametyiéntetramínu s obsahom vlhkosti 2 hmot. Po vysušení na obsah vlhkosti 0,3 °/o hmot. sa získa 1 250 kg kryštalického hexametyiéntetramínu, pričom sa na mokrých odlučovačoch zaradených na fluidnu sušia~ reň a cyklón spotrebuje 550 kg parného kondenzátu.Za analogických podmienok ako v prík 1 a~ de 1 sa pripraví suspenzia hexametyientetramínu, ktorá sa po odstredení pevnej fázy suší za analogických podmienok ako v prí~ klade 1, kde sa však na skrápanie mokrých odlučovačov použije 550 kg štiavnych kondenzátov, získaných pri odparovaní vodných roztokov hexametyiéntetramínu, charakterizovaných po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke v príklade 1. Získa sa 1 254 kg kryštalického hexametyiéntetramínu analogických kvalitatívnych parametrov, ako podľa príkladu 1.1. Spôsob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu oddeleného zo suspenzie získanej kryštalizačným zahusťovaním vodných roztokov hexametyléntetraminu, pripravených kondenzačnou reakciou formalínových roztokov a amoniaku, kde je zaradené mok» ré odlučovanie unäšaných prachových podielov hexametyiéntetramínu zo sušiaceho zariadenia, vyznačujúci sa tým, že ako skrápacie médium a/alebo ako jeho zložka v procese mokrého odlučovania pracovných podielov hexametylentetramínu sa použiještiavny kondenzát z odparovania vodných roztokov hexametyléntetramíntt.2. Spôsob podľa bodu 1, vyznačujúci sa tým, že v procese mokrého odlučovania prachových podielov sa na 1 kg kryštalického hexametyiéntetramínu spotrebuje 0,1 až 2 kilogramy štiavnych kondenzátov obsahujúcich viac ako 90 0/0 hmot. vody, 0,001 až 1 perc. hmot. amoniaku, 0 až 4 hmot. metanolu a 0,005 až 7 0/0 hmot. hexametylén~ tetraminu.

MPK / Značky

MPK: C07D 471/18

Značky: sušenia, spôsob, krystalického, hexametyléntetramínu

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254040-sposob-susenia-krystalickeho-hexametylentetraminu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob sušenia kryštalického hexametyléntetramínu</a>

Podobne patenty