Sposob spracovania odpadov z poplastovaného kovového ložiskového materiálu

Číslo patentu: 254038

Dátum: 17.12.1987

Autori: Gantner Ivan, Durmis Ivan, Šimko Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

§§ä,5 t§s 5 §ąä§ POPIS VY NÁlEZU 3540315 m) 11) mÚRAD PRO WNAlEzv 45 Vydané 15 11 33 A OBJINY75 Autor výnálezu DURMIS IVAN ing. CSc., GANTNER IVAN doc. ing. CSc., ŽILINA,ŠIMKO MILAN ing., DOLNÝ KUBÍN54) Spôsob spracovania odpadov z poplastovaného kovového ložiskového materiáluRiešenie sa týka spôsobu spracovania odpadov, ktoré vznikajú pri výrobe kĺzných ložísk z poplastovaného viacvrstvého kĺzneho materiálu mechanickým oddeľovaním kotviacej a kIznej vrstvy od oceľového podkiadu a následným spracovaním vznikajúcich triesok. Trieský sa potom melú, pričom vzniká systém pozostávajúci zo zmesi vláknitej vysokomolekulovej látky, bronzových,guľôčok a triesok z ocele. Rozdelené materiály sa dajú opätovne použiť alebo regenerovat.vynález sa týka spôsobu spracovania odpadov, ktoré vznikajú pri výrobe kĺznych ložísk z poplastovaného viacvrstvého kĺzneho materiálu, mechanickým oddeľovaním kotviacej aj kĺznej vrstvy od oceľového podkladu a následným spracovaním triesok.Nové typy ložísk sa vyrábajú delením a tvärnením jednostranné poplastovaného plechu. Oceľový plech tvorí podkladovú a tým aj nosnú čast ložiskového puzdra. Kĺzna vrstva je k oceľovému podkladnému plechu zakotvená mechanickým spôsobom vlisovanim plastikovaného plastu do zdrsneného povrchu oceľového plechu. Zdrsnenie sa dosahuje spečenim vrstvy bronzových guľôčok priemeru 0,1 až 0,3 mm na oceľový plech.Pri výrobe ložísk delením a tvárnením vzniká odpad v podobe plochých odrezkov nepravidelných tvarov. Doteraz navrhnuté postupy zužitkovania uvažujú s použitím to hoto-odpadu len .ako šrotu pre hutníckespracovanie v hutnictve železa. Pri tomto nastava pyrolýzny rozklad vysokomolekulovej zložky, ktorá tvorí kĺznu vrstvu. Po roztavení oceľovej zložky prechádza med z bronzu do taveníny, čo sa negatívne prejavuje na vlastnostiach vyrobeného železa. Rozkladné produkty vysokomolekulovej zložky silne znečisťujú životné prostredie a v niektorýchprípadoch vykazujú silne toxické účinky. Delenie odpadu na jednotlivé použité materiály vzhľadom na malú hrúbku vrstiev a typ vzájomného prepojenia, sa javilo ako nereálne. .Nedostatky, ktoré vyplývajú z doterajšieho spôsobu spracovania odpadov z poplastovaných ložiskových materiálov sú odstránené postupom podľa vynálezu tak, že kIzna aj kotviaca vrstva sa oddeľujú od nosného oceľového plechu trieskovým obrábaním ako hobľovaním, frézovaním alebo obrážaním. Táto sa oddeľuje vo forme triesok. Triesky sa následne melú, pričom vzniká systém, ktorý pozostáva zo zmesi vláknitej vysokomolekulovej latky, bronzových guľôčok a triesok z ocele. Z tejto zmesi sa najprv oddelia oceľové trisky pomocou magnetického separátora a zo zvyšku sa zložky separujú na zaklade rozdielnej mernej hmotnosti.Postup podľa vynálezu umožňuje účinne delit použité základné materiály z odpadu viacvrstvových kĺznych materialov používaných pri výrobe klznych ložísk, pričom sa rozdelené a získané materialy dajú obvyklým spôsobom opätovne použiť alebo regenerovat. Riešenie znamená aj zlepšenie ekonomiky výroby ložísk, ked náklady na kĺznu makromolekulovú hmotu a na bronz predstavujú významnú položku. Celkové náklady na delenie a prípadnú regeneráciu sú zreteľne nižšie, ako pri výrobe z prvotných surovín. Riešenie podľa vynälezu má aj výrazný ekologický dopad.Mechanickým oddelením kĺznej a kotviacej vrstvy sa získa oceľový podkladovýplech, ktorý možno spracovať ako šrot pri hutnlckom spracovaní železa, bez toho, že by vznikli exhaláty znečistujúce životné prostredie a nastalo nežiadúce znehodnotenie tavby nadmerným obsahom medi. Získané triesky majú tvar fólií, šupín alebo krátkych vlákien, na ktorých je uchytena vrstva bronzových guľôčok. Mletím nastane oddelenie bronzovej kotviacej vrstvy od kĺznej vrstvy. Následnými separačnými metódami oddelí sa vysokomolekulová zložka tvoriaca kĺznu vrstvu od bronzových guličiek. Oba produkty predstavujú využiteľné sekundárne suroviny. Ich vrátením do výrobného procesu nastáva zvýšenie ekonómie výroby jednostranne poplastovaného logiskového materiálu.Delenie zmesi kĺznej a kotviacej vrstvy možno realizovať napr. osievaním alebo pomocou metód založených na rozdielnej mernej hmotnosti komponentov, napríklad v zmesi s kvapalinami pomocou sedimentácie alebo v zmesi s plynným nosičom v cyklonových separátoroch.KIzna vrstva ložiskového materiálu, ktorú tvorí zmes olova a polytetrafluoroetylénu PTFE a kotviaca vrstva s hrúbkou 0,3 milimetru, ktorú tvoria guličky z cínového bronzu, je odstraňovana z pásu ložiskového materiálu o ploche 122,2 cm a hmotnosti 240 g frézovaním pomocou vertikálnej .frézy pri posuve 0,1 až 0,2 mm/ot.Takto sa získa kĺznej a kotviacej vrstvy zbavený oceľový podkladný plech o uvede nej ploche a hmotnosti 220 g a 17,3 g triesok. Triesky sa podrobia mletiu v laboratórnej trecej miske po dobu 15 minút pri teplote miestnosti. získaná zmes sa rozdelí na laboratórnych sltách. Získa sa 6,35 bronzových guľôčok a 0,843 °/o PTFE obsiahnutého v kIznom materiále. Zo spracovania triesok získaná kIzna vrstva obsahujúca PTFE má tvar krátkovláknitého materiálu.Odpad poplastovaného feromagnetického ložiskového materiálu v podobe odrezkov nepravideľného tvaru dĺžky 50 mm, šírky 15 mm a hrúbky 2,4 mm sa upne na stôl horizontúlnej obražačky pomocou magnetického upinacvieho stola. Obražaním sa z povrchu odpadu odstraňuje kIzna aj kotviaca vrstva. Získané produkty boli spracované podľa postupu uvedeného V príklade 1. Izolované triesky sa po mletI podroblli predčisteniu v magnetickom separátore. Vysokomolekulová zložka obsahujúca klznu vrstvu má tvar šupinkovitého materiálu.10 g zostávajúce zmesi klzneho a kotviaceho materiálu sa vsype do 100 ml nasýteného vodného roztoku ZnCl 2, ktorého mer 2540385 i 6 ná hmotnosť pri tepšote 100 °C je 2 311 kg . do roztoku sedimentuje 8,5 g bronzových. m. Na hladine roztoku plávajú nečisto» gulôčok tvoriacich kotviacu vrstvu.ty kĺzneho materiálu v množstve 1,05 g aSpôsob spracovania odpadov z popiasto- klzna vrstva a zdrsnená časť podkladového vaného kovového ložiskového materiálu de~ plechu, získané triesky sa následne Inelú a lením kotviacej a kĺznej vrstvy od podkla~ zo vzniknutej zmesi sa najskôr oddelia oce« dového materiálu vyznačujúci sa tým, že od ľové častice pôsobením magnetického poľa nosného plechu sa trieskovým obrábaním, a zostávajúce zložky sústavy sa separujü na ako hobľovaním, frézovanim alebo obráža~ základe rozdielnej mernej hmotnosti.ním, oddeľuje vo forme triesok kotviaca a

MPK / Značky

MPK: B02C 23/08

Značky: ložiskového, materiálů, kovového, odpadov, poplastovaného, spôsob, spracovania

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254038-sposob-spracovania-odpadov-z-poplastovaneho-kovoveho-loziskoveho-materialu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sposob spracovania odpadov z poplastovaného kovového ložiskového materiálu</a>

Podobne patenty