Modifikovaný penetračný systém

Číslo patentu: 254031

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kudrová Ľudmila, Štepita Matej, Pavlačka Eduard, Haspra Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

onAo rno VYNALEIV 45 Vydané 15 11 88 A oauwv(751 Autor vynaiezu PAVLAČKA EDUARD ing. CSc., HASPRA JOZEF ing.,KUDROVA ĽUDMILA, PRIEVIDZA, ŠIĚPITA MATÉ ing. CSc., OSTRAVAModifikovaný penetračný systém pre penetračné roztoky na báze nenasýtene po 1 y~ esterovej živice určený pre prípravu emu 1 z« ného penetračného roztoku pre betónové podložky s výhodou pod polyesterové podlahoviny pozostávajúci z 9 D a 99 hmot. 0/0 z nenasýtenej poiyesterovej živice z 1,0 až 10,0 hmot. 0/0 a aspoň jedného emulgátora zo skupiny alkanoiaminov alebo neiónových tenzidov s HLB 7 až 17,5. Emulzný penetračný roztok sa pripravuje u spotrebiteľa pred aplikáciou, zhomogenizovaním 1 hmot. dielu modifikovaného penetračného systému s 0,8 až 1,5 hmot. dielov vody.Vynález sa týka moditikovaného systému pre penetračné roztoky, najmä V súvislosti s aplikáciou polyesterových živíc na staveb né prvky, napríklad podkladné betóny podpolyesterové podlahoviny alebo iné polyesterovými alebo alkydovými živicami povrchovo upravované stavebné dielce a pod. V praxi používaný výraz penetráciď nevystihuje však žiadny normovou nomenklatúrou definovaný jav, ale pod pojmom penetrácia sa všeobecne rozumeju všetky úpravy povrchov ukotvovaných do materiálu.V súčasnej dobe ,vyrábané penetračné roztoky sú roztoky rôznych polymérov alebo kopolymérov V organických rozpüšťadlách o sušine, obvykle 10 až 50 hmot. 0/0 účinnej látky. Účinnou látkou sú alkydové alebo nenasýtené polyesterové živice, etylénpropylénový terpolymerg chlórkaučuk a pod.V praxi bolo potvrdené, že hĺbka penetrácie roztokmi plymérov v organických rozpúštaclálch závisí od kvality, resp. hutnosti podkladného silikátového materiálu, obvykle betónu, Viskozity roztoku, teploty pri penetrácii a teplote varu požitých rozpúštadiel alebo riedidiel. V súčasnosti vyrábané penetračné roztoky o zložení napr.alebo nenasýtená polyesterová živica, ktorej nenasýtenosť je zabezpečovaná maleinanhydridom, resp. kyselinou maleinovou alebo fumarovou napriklad živica Patix 325.prenikajú do silikátových podložiek obvykle do hĺbky 1 až 5 mm. Táto skutočnosť má však vedľa zjavne pozitívnych i stránky negatívne, pretože V aorganickom rozpüšťadle rozpustený polymér vnáša do rovnake hĺbky i rozpüšťadlá. Pre ďalšiu prácu je treba,aby rozpúštadlá V podklade neboli, čiže predĺžuje sa V závislosti od teploty doba odparovania rozpúštadiel, tým i riziko požiarne, zdravotné, atď. Ešte väčšie riziko nastáva pri uzatvorení rozpúšťadiel V podklade, kde pary rozpúštadiel, resp. riedidiel systematicky a dlhodobe narúšajú vyreagovanú živicu alebo inú účinnú látku a môžu negatívne ovplyvniť kvalitu celého diela. Napr. je známe, že organické riedidlá všeobecne nereverzibilne znižujú pevnosti betónu a to tým viac, čím je betón mladší.Uvedené nedostaky ostraňuje penetračný roztok na báze vodnej emulzie nenasýtených polyesterových živíc typu olej-voda o/v pripravený pridaním vody k modifikovanému penetračnému systétmu a inenzIvnym zamiešaním.Podstatou tohto vynálezu je modifikovaný penetračný systém, pre penetračné roztokyna báze nenasýtenej polyesterovej živice,ktorý pozostáva z 90 hmot. až 99 hmot. nenasýtenej polyesterovej živice o čísle kyslosti 20 až 40 mg KOH/g a z 1,0 °/o hmot. až 10 °/o hmot. aspoň jedného emulgátora zo skupiny alkanoamínov a neiônových tenzidov s HLB 7 až 17,5, s výhodou trietanolamín a/alebo etoxylovaný oleylcetylalkohol.Použitie ďalších činidiel alkalickej povahy, ako sú napr. amoniak, hydroxidy sodný alebo draselný, schopných vytvárať s karboxylovanými skupinami nenasýteného polyesteru emulgátory in situ, tzv. polyestersoli, je menej účinné. Penetračné roztoky na báze vodných emulzií nenasýtených polyesterových živic opačného typu, t. j. Vodaolej (v/o sú natoľko visközne, že sú pre penetráciu nevhodné.Vytvrdzovanie vodných polyesterových emulzií sa uskutočňuje známym spôsobom pomocou iniciačných systémov dibenzoylperoxid a dimetylanilín alebo metyletylketónperoxid-kobaltnaftenát spôsobom uvedeným V príkladoch pre pripravu penetračnych roztokov. Výhodou tohoto modifikovaného penetračného systému pre prípravu emulzných penetračných roztokov je okrem už uvedeného zvýšenia bezpečnosti, účinnosti a hygieny práce vysoká stabilita a skladovatelnost vyjadrená dobou skladovatelnosti samotnej polyesterovej živice. Príprava vlastného emulzného penetračného roztoku sa uskutočňuje pridaním vody v množstve 80 až 150 hmot. počítané na modifikovaný penetračný systém až u spotrebiteľa, pred vlastnou aplikáciou.K 25 kg nenasýtenej polyesterovej živice priprav.enej kondenzáciou 292,2 kg 1,2-propylénglykolu, 240,0 kg etylénglykolu, 532,5 kilogramov ftalového anhydridu, 352,5 kg maleinanhydridu rozpustenej v 650 kg styrénu o čísle kyslosti 30,5 mg KOH/g sa pridá 0,5 kg trietanolamínu a 0,25 kg etoxilovaného oleylcetylalkoholu Slovasol 0. K tomuto penetračnému systému sa pridá za intenzívneho miešania 25 l vody, čím Vznikne cca 50 l penetračného roztoku na báze polyesterovej vodnej emulzie typu olej~voda. Po pridaní iniciačného systému pozostávajúceho z 1 dibenzoylperoxidu a 0,2 hmot. dimetylanilínu počitané na živicu sa penetračný roztok nanáša V množstve 500 gramov/cm na podkladný betón.Hĺbka penetrácie bola 5 mm bez nebezpečia vzniku toxických Výbušných a horiavých par.Príklad 2 K 100 kg nenasýteuej polysterovej živicerénu s č. kyslosti 35 mg KOH/g obsahujúcej 2,2 kg zmesi dietanolamínu a trietanolamínu a 1,0 kg etoxilovaného oleylcetylalkoholu Slovasol O sa za intenzívneho miešania pridá 120 1 v.ody a nakonec vytvrdzovací systém pozostávajúci z 1 kg metyletylketónperoxidu a 0,5 kg naftenátu kobaltu v roztoku styrén. Po homogenizácii sa zmes nanáša v množstve 400 g/In na podkladný betón.Na penetrovaný podkladný betón neobsa« hoval po vytvrdnuti polyesterovej živice žiadne organické rozpúštadlá, penetrácia sa uskutočnila v zdravotne nezävadnom, nevýbušnom a nehorľavom prostredí.K 25 kg etyiénglykolpropyiénglykolmaleátftalátovej polyesterovej živice v roztoku styrénu o č. kyslosti 34 mg KOH/g sa zamiešania pridá 0,5 kg trietanolamínu. Vznik polyestersoli in situ účinkujúcej ako účinný einuigator sa prejaví stúpnutím viskozity živice pri Z 0 °C o 200 mPa . s.Pridaním 30 1 vody a zmiešaním vznikne 55 1 emulzného penetračného roztoku, ktorý sa po pridaní vytvrdzovacieho systému ako v príklade č. 1 nanáša na betónové podložky V množstve 4 U 0800 g/mž.K 25 kg živice charakterizovanej v príklade č. 3 sa. pridá za miešania 0,5 kg trietanolaminu a 0,8 kg neiónového emulgätora s HLB 9 Slovasol 8. K vytvorenému penetračnému systému sa pred aulikáciou pridá za miešania 25 1 vody a iniciačný vytvrdzovaci systém ako vrpriklade č. 1. Po nanesení na betónovú podložku bol emulzný systém za 80 minút vytvrdený.1. Modifikovaný penetračný systém pre penetračné roztoky na báze nenasýtenej,polyesterovej živice vyznačený tým, že pozostáva z 90 1 hmot. až 99 hmot. nenasýtenej polysterovej živice o čísle kyslosti 20 až 40 mg KOH/g a z 1,0 hmot. až 10 0/0 hmot. aspoň jedného emlugátora zo2. Modifikovaný penetračný systém podľa bodu 1, vyznačený tým, že emulgačný systém tvorí trietanolamín a/alebo etoxylovaný oleylcetyialkohol.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/62, C08L 31/06

Značky: systém, modifikovaný, penetračný

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254031-modifikovany-penetracny-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Modifikovaný penetračný systém</a>

Podobne patenty