Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a sposob ich výroby

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu MIHÄLY FRANIIŠEK ing., NOSKO VLADIMÍR ing.,LEXA VLADIMIR IUDľ. ing. csc., BRATISLAVA, HEGNER PAVEL ing. CSc., ÚSTI nad LabemGABČO MILAN ing. csc., HUTÄR EDUARD ing., TEREN ÄN ing. CSc., 54 Granulované viaczložkové hnojivá a spôsob ich výrobyRiešenie sa týka granuiovanýoh dusíkato-fosforečných hnojív obsahujúcich časť fos~ forečnej zložky v-o forme fosforitu. Ďalšími zložkami hnojív sú fosforečnany amónne,jaoiyfosfaorečnany amónne a síran amónny,pričom hnojivá môžu obsahovať tiež dusičnan amónny, prírodný zeoiit, granulałčné pojivo a látky zlepšujúce ich fyzikálne-me chanické vlastnosti. Uvedené hnojivá sa vyrábajú spôsobom taveninovej granulácie zakladajúcej sa na kontinuälne vedenej neutralizácii zmesi kyselín trihydrogênfcsforečnej a sírovej koncentrovaným amoniakom a/alebo amoniakom v arnoniakátoch dusičnanu amönneno. Produkt neutralizačnej reakcie sa homogenizuje za súčasnej tvorby granúl s vratným materiálom a tuhými su~ rovinami. Proces sa vyznačuje tým, že granulácia sa uskutočňuje za prítomnosti fosforitu v množstve 5 až 60 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 V puodukte. Pre zvýšenie granulačnej účinnosti sa prípadne pridáva tiež granulačné pojivo.Napriek známym, predovšetkým ekonomickým výhodám ~ nizka cena, predstavuje celosvetové aplikácia mletých fosforitov len cca 5 0/0 z použitých iosforečných hnojív. Hlavnými nevýhodami použitia mletých fosfátov je neurčitosť ich agronomickej hodnoty a predovšetkým pnoblematická manipulácia a aplikácia jemne mletého práškového materiálu. Podľa údajov z Fertilizer Manual, Development and Transfer of Technology, Series No 13, UNIDO, New York 1980, je pre dosahnutie dobrého agronomického účinku potrebné zabezpečiť jemné mletie fosforitu tak, aby 90 0/0 hmot. častíc bolo menších ako 0,147 mm, alebo s výhodou vyššej účinnosti 80 0/) hmot. častíc menších ako 0,043 mm. je všeobecne prijatý názor,že použitie takýchto klasických mletých fosforitov je z agronomického hľadiska efektívne len na kyslých pôdach s hodnotou pH g 6, pričom dlhodobý účinok ich použitia je priaznivejší, ako ich účinok krátkodobý. Granuláciou mletých fosforitov sa vyriešili problémy súvisiace s manipuläciou a aplikáciou jemného prašného materiálu,avšak takto upravený produkt mal malú agronomickú účinnosť, pretože granuláciou sa významne zredukoval styčný povrch mletého ľosiátu s pôdnym roztok, účinkom ktorého sa mletý tosforit transformoval do foriem P 205 prístupných rastlinám. Okrem zniženia agronomíckej účinnosti je ďalšou nevýhodou granulovaných mletých fosforitov ich obtiažna granulácia bez použitia vhodného pojidla, ktoré však komplikuje proces výroby a spôsobuje, že sa táto stáva nákladnejšou. Podľa M. P. Thüringa - referát z AGRICHEM, VI. kongres Chémia v poľnohospodárstve, jún 1984, Bratislava, je výhodné uskutočňovať granuláciu fosforitov v zariadeni, ktoré pozostáva z dvoch za sebou pracujúcich častí - predbežného granulátora a zaobaľovacieho granulátora. Výhodou tohto procesu je, že granúle hnojiva sa získajú bez akýchkoľvek pojiv, okrem vody a pary. Nevýhodou je, že proces granula cie je nutné uskutočňovať dvojstupñove. Tiež aplikácia iosforitových a aktivovaných íosľoritových suspenzií nepriniesla očakávaný pokrok V rozvoji použitia mletých fosforitov, hlavne pre niektoré problémy súvisiace s agronomickou účinnosťou, skladovanim a aplikáciou. Uvedené nedostatky použitia mletých fosforitov odstraňuje vynález. Predmetom vynálezu sú granulované dusíkato-fosforečné hnojivá obsahujúce 5 až 15 hmot. celkového dusíka, ktorý je v amoniakálnej forme, alebo V amoniakálnej aj nitrátovej forme. I-Inojivá ďalej obsahujú 18 až 52 hmot. 0/0 celkového P 205 a vyznačujú sa tým, že z celkového obsahu P 203 je vo forme iosforitov 5 až 60 hmot. , vo forme fosforečnanov amónnych 35 až 91,5 hmot. a vo forme kondenzovaných fosforečnanov amónnych 3,5 až 53 hmot, .Hnojivá ďalej obsahujú 3 až 32 hmot. síranu amónneho a pripadne tiež dusičnan amónny, mletý prírodný zeolit ako plnivo a vodu a pojivo vo forme sulfitového výluhu,alebo zahustených sulfitových výpalkov.Predmetom vynálezu je dalej spôsob výroby dusikato-fosiorečných hnojív, ktorý umožňuje efektívne zapracovanie fosforitov do produtku a tým i ich ekonomické v-yužitie v poľnohospodárskej praxi. Spôsob sa zakladá na kontinuálne vedenej neutralizácii zmesi trihydrogénfosforečnej kyseliny a kyseliny sírovej koncentrovaným amoniakom a/alebo amoniakom v amoniakátoch dusičnanu amönneho, pričom produkt neutralizačnej reakcie majüci charakter taveninovo-paro-plynnej zmesi sa kontinuálne granuluje s tuhými surovinami a vratným materiálom. Spôsob sa vyznačuje tým, že k zabudovaniu fosforitu do granúl hnojiva dochádza po kontakte taveninovej časti reakčného produktu neutralizačnej reakcie s časticami fosforitu a tým ku tvorbe granulačných zárodkov, pričom hmotnostný pomer P 205 V tavenine a vo fosforite je 0,05 až 1,50.Fosforit je s výhodou vyššej agrochemickej a tiež granulačnej účinnosti upravený mletím na veľkost častíc - 80 0/0 hmot. častíc je menších ako 0,20 mm. Do procesu granulácie sa pre formulácia charakterizované nedostatkom kvapalnej fázy pridáva tiež pojivo vo forme sulfitového výluhu a/alebo zahustených sulfitových výpalkov.Uvedené granulované hnojivá svojim granulometrickým zložením a svojimi fyzikálno-chemickými vlastnosťami zabezpečujú dobrú manipulovateľnost a rovnomernú aplikovateľnost na pôdu. Podstatnou výhodou vynálezu je možnosť použitia v hnojivách zapravených fosforitov aj na pôdach s hodnotou pH 6. Po rozpustení granúl hnojiva v pôde reagujú prítomné kyslé zložky hnojiva, predovšetkým anióny S 042 a H 2 PO 4, prednostné v styku s existujúcimi časticami mletého fosfátu, za tvorby foriem P 205 využiteľných rastlinami. Svojím zložením a obsahom fosforu vo forme fosforitov,foforečnanov amönnych a polyfosforečnanov amönnych zabezpečujú granulované dusíkato-fosforečné hnojivá, ktoré sú predmetom vynálezu, vysokú krátkodobú i dlhodobú agronomickú účinnost ich fosforečnej zložky pre širokú škálu poľnohospodárskych plodín V rôznych pôdnych a klimatických podmienkach, pri zachovaní ekonomických výhod použitia klasických mletých fosforitov.Pri výrobe NP granulovaných hnojív sa pridavok mletých fosforitov, vo vhodnom množstve, do procesu taveninovej granulacie priaznivo prejavuje na znížení recyklážneho pomeru a tým zlepšení ekonomiky ich výroby. Pre formulácia s nedostatkom kvapalnej fázy pre optimálnu granuláciu sa do procesu s výhodou pridáva pojiv.o.Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a spôsob ich výroby ozrejmujú, ale nijako neobmedzujú predmet vynálezu nasledujú~ ce príklady.Do modelového rúrového reaktora sa kon~ tinuálnym spôsobom dávkovali nasledovné suroviny7,5 kg/h koncentrovaného plynného amoniaku,38,5 kg/h extrakčnei trihydrofosforečnej kyseliny obsahujúcej 53,2 hmot. 0/0 P 205,7,5 kg/h 92,1 0/0 kyseliny sírovej.V reaktore vznikajúca neutralízačna zmes sa rozstrekovala do» modelového granulátora bubnového typu, do ktorého sa súčasne dávkovali tieto ďalšie suroviny25 kg/h Íosforitu S obsahom 32,4 hmot, 0/0 P 205,20,5 kg/h dusičnanu amónneho,10,0 kg/h mletého prírodného zeolitu a 3,0 kg/h sulfitového výluhu, ako pojiva.Granuláciou vznikol produkt nasledovného priemerného zloženia13,2 hmot. celkového dusíka,28,2 hmot. celkového P 205,29,0 hmot. z celkového P 205 vo forme fosforitu,4,6 hmot. 0/0 z celkového P 205 vo forme kondenzovaných fosforečnanov amónnych,66,4 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov. amónnych,20,4 hmot. 0/0 dusičnanu amónneho,9,3 hmot. 0/0 siranu amonneho.Do procesu sa spôsobom zhodným s prí~ kladom 1 dávkovali nasledovné suroviny14,5 kg/h koncentrovaného plynného amo~ niaku,82,0 kg/h extrakčnej H 5 P 04 obsahujúcej 54,2 hmot. 0/0 P 205, 12,0 kg/h 93,8 0/0 H 2 SO 4, 13,0 kg/h mletého fosforitu s obsahom 32,7 hmot. 0/0 P 205 granulometrického zloženia,80 0/0 hmot. častíc menších ako 0,20 mm.Granuláciou vznikol produkt nasledovného priemerného zloženia11,7 hmot. 0/0 dusíka,48,3 hmot. 0/0 celkového P 205,8,8 hmot. 0/0 z celkového P 205 v.o forme fosfátu,9,8 hmot, z celkového P 205 vo forme kondenzovaných fosforečnanov amónnych,81,4 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych,15,1 hmot. 0/0 síranu amónneho.Do procesu sa spôsobom zhodným s príkladom 1 dávkovali nasledovné suroviny11.0 kg/h koncentrovaného Nl-ls, 23,5 kg/h 92,1 0/0 H 2 S 04, 26 kg/h extrakčnej H 5 P 04 obsahujúcej 50,3 hmot. 0/0 P 205, 45 kg/h fosforitu s obsahom 32,4 hmot. 0/0 P 205, 4,0 kg/h zahustených sulfitových výpalkov, Granuláciou spôsobom zhodným s príkla dom 1 sa získal produkt nasledovného priei8,7 hmot. 0/0 celkového dusíka, 27,3 hmot. 0/0 celkového P 205, 53,0 hmot. 0/0 z celkového P 205 vo forme fosforítu, 26,3 hmot. 0/0 z celkového obsahu P 205 vo forme kondenzovaných fosforečnanov amónnych, 20,7 hmot. z celkového obsahu P 205 vo forme fosforečnanov amónnych, 29,1 hmot. 0/0 siranu amonneho.1. Granulované dusíkato-iosforečné hnojivá obsahujúce 5 až 15 hmot. 0/0 celkového dusíka, 18 až 52 hmot. 0/0 celkového P 205 vyznačujúce sa tým, že z celkového obsahu P 205 je vo» forme fosforitov 5 až 60 hmot. 0/0,vo forme fosforečnanov amónnych 35 až 91,5 hmot. 0/0, vo forme kondenzovaných fosforečnanov amónnych 3,5 až 53 hmot. 0/0,ďalej obsahujú 3 až 32 hmot. 0/0 sĺranu amónneho a/alebo dusičnan amonny, mletý prírodný zeolit, v.odu a pojivo vo forme su 1 ~ fitového výluhu a/alebo zahustených sulfitových výpalkov.2. Spôsob výroby granulovaných dusíkato«-fosforečných hnojív obecného zloženia podla bodu 1, zakladajúci sa na kontinuálne vedenej neutralizácii zmesí trihydrogénfosforečnej a sírovej kyseliny koncentrovaným amoníakom a/alebo amoniakátom dusičnanu amőnneho, pričom produkt neutralizačnej reakcie majúci charakter, taveninovo-paro-plynnej zmesí sa kontinuálne granuluje s tuhými surovinami a vratným materiálom,vyznačuiüci sa tým, že k zabudovaniu fosforitu do granúl hnojiva dochádza po kontakte tavenínovej časti reakčného produktu neutralizačnej reakcie s časticami fosforitu až do tvorby granulačných zárodkov, pričom hmotnostný pomer P 205 v tavenine a vo fosforite je 0,05 až 1,50.

MPK / Značky

MPK: C05B 7/00, C05C 3/00

Značky: výroby, spôsob, dusíkato-fosforečné, hnojiva, granulované

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254029-granulovane-dusikato-fosforecne-hnojiva-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Granulované dusíkato-fosforečné hnojivá a sposob ich výroby</a>

Podobne patenty