Vzájomný styk železobetónových priečkových dielcov

Číslo patentu: 254023

Dátum: 17.12.1987

Autori: Búš Vladimír, Hadriová Mária

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

175) Autor vynalazu HADRIOVÁ MÁRIA ing., BÚŠ VLADIMÍR ing. CSc., BRATISLAVA(54) vzájomný styk železobetónových priečkovýoh dielcovStykované železobetónové priečkové dielce majú v horných rohoch zabudované oceľové tyče profilu U, na ktorých sú prívaroné oceľové platne, situované v strede hrúbky priečkových dielcov. Vlastný styk zabez~ pečuje dvojica oceľových pásikov, privare~ ných k oceľovým tyčiam profilu U a oceľo~ vým platnlam. Oceľové pásiky sú vo vodo- à rovnej rovine. 22 5vynález rieši vzájomný styk železobetonových priečkových dielcov, schopný preniest ohybový moment od horizontálneho zaťaženia vetrom.Doteraz známe vzájomné styky priečkových dielcov podmieňujú pripojenie každého priečkového dielca s stropnú konštrukciu pevnýrndalebo posuvným prípojom. Sú známevtiež styky pórobetónových dielcov,vytvárané prostrednictvom kovových hmoždiniek a tmelu, pričom dielce sú kotvené o stropnú konštrukciu prostredníctvom priebežnej kovovej profilovej tyče profilu U. Iné známe styky železobetónových priečkevých dielcov sú vytvárané zvarením prečnievajúcej výstuže a kotvením každého dielca o stropnú konštrukciu.Nevýhodou týchto známych vzájomných stykov priečkových dielcov je, že podmieňujú aj ich prípoje k stropnej konštrukcii, kto re vyžadujú veľkú prácnosť a nemožno ichvyhotoviť pred realizáciou stykov.Nevýhody doteraz známych vzájomných stykov pričkových dielcov sú odstránené u styku podľa vynálezu, u ktorého sú priečkové dielce opatrené v hornom rohu kusom oceľovej profilovej tyče profilu U, zapusteným šikmo a spojeným s trojuholníkovou.oceľovou platnou, umlestnenou v strede hrúbky priečkového dielca v zvislej rovine podstata vynálezu spočíva v tom, že k oceľovým platniam je kolmo k ich lícnym plocham prlvarená ve vodorovnej rovine z oboch strán dvojica oceľových pásikov.Styk podľa vynálezu jednoduchým spôsobom eliminuje vplyv výrobných a montáž 4nych toleranclí. Výhodou vynálezu je lepšie využitie vlastností materiálu a zjednodušenie montáže pri realizácii montovaných železobetónových priečok v skeletových sústavách.Príklad prevedenia vynálezu je znázornený na výkresu, kde obr. 1 predstavuje pohľad na styk železobetónových pričkových dielcov a na obr. 2 je zvislý rez stykom železobetónových priečkových dielcov.Priečkový dielec 1 je v horných rohoch ukočený zakotvenou šikmou oceľovou profilovou tyčou 3 profilu U. Stojina profilovej tyče 3 je situovaná v rovine kolmej na licové plochy priečkového dielca 1 a zviera s vodorovnou rovinou uhol 45 °. Na oceľovej profilovej tyčí 3 profilu U je privarená oceľová platňa 2 v strede hrúbky priečkového dielca 1 vo zvislej rovine. Vlastný styk priečkových dielcov 1 spočíva v privarení dvojice oceľových pásikov 4, ktoré sú situované ve vodorovné rovine a privarené k oceľovejplatni 2 a oceľovej profilovej tyčí 3 profilu U.Dvojica oceľových pásikov 4 je schopná preniesť ohybový moment od horizontálneho zaťaženia a posunom polohy oceľových pásikov 4 smerom hore alebo dole je možno vylúčiť vplyv výrobných a montážnych tolerancií. Posun vo vertikalnom smere o 1 cm predstavuje V horizontálnom smere 2 centimetre. Styk nezasahuje do škäry medzi priečkou a stropnou konštrukciou 5,čím uľahčuje utesnenie škáry, nie je citlivý na tolerancie v hrúbke priečky.vzájomný styk železobetónových priečkových dielcov, opatrených kusom oceľovej profilovej tyče profilu U, zapusteným šikmo v rohu priečkového dielca, na ktorý je priVarená oceľová platňa, umiestnená v stredehrúbky priečkoveho dlelca v zvislej rovine,vyznačujúci sa tým, že k ocelovým platniam 2 je kolmo k ich lícnym plocham privarená z oboch strán a vo vodorovnej rovine dvojica ocelových pásikov 41.

MPK / Značky

MPK: E04B 2/82

Značky: vzájomný, železobetonových, dielcov, priečkových

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254023-vzajomny-styk-zelezobetonovych-prieckovych-dielcov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vzájomný styk železobetónových priečkových dielcov</a>

Podobne patenty