Zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov

Číslo patentu: 254022

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kaliský Vladimír, Radler Alfréd, Černák Milan, Haviar Igor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ížjšjijłfľfjąłj POPIS VYNÁLEZU gguoąš l I( ÁUTORSKÉMU OSVEDČENIU 51 Int. cmORAD PIO WNÁLEZV A OBJEVY(751 o Autor vynúlezu CERNÄK MILAN ing., RADLER ALFRED ing. csc., HAVIAR IGOR ing., KALISKÝ VLADIMÍR ing., ZVOLEN(54) Zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarovZariadenie na odklápanie snímačov trajektórie adaptívnych zváracích systémov je určené pre zváracie priemyselné roboty a manipulátory a automatické zváracie kom~plexy. Podstata riešenia spočíva V tom, že prią i,dováraní zvarov V kritickom mieste zaria- žą/f g idenie Odklopĺ snímač trajektórie zvarov na stranu za jeho súčasného zdvíhania tak, a« by neprekážal pohybu horáka pri zváraní krítického miesta.Dosiahne sa to tým, že snímač trajektórie zvaru je v nepracovnej polohe dotláčae ný vzduchom prostredníctvom pneumatického valca. Do nepracovnej polohy je snímač vytláčaný pomocou pružiny. Zariadenie na odklápanie snímačov je možné pou~ žiť na akýkoľvek zvarovací priemysený robot vybavený adaptívnym systémom alebo V akejkoľvek zváracej linke.vynález sa týka zariadenia na odklápanie snímača trajektörie zvarov adaptívnych zváracích sytémov.Pri zváraní zvarkov robotom alebo manipulátorom elektrickým oblúkom je potrebné z technologického hladiska s určitou presnosťou stanoviť počiatok zvaru a viesť zvárací horák po trajektórii zvaru. Na snimanie trajektórii zvarov sa používajú rôzne snímače založené na rôznych fyzikálnych princípoch, ktorých snimaný bod trajektórie predbieha pri snímaní koncový bod horáka napr. taktilný snímač). Doteraz známe aplikácie takýchto snímačov sú realizované väčšinou s pevným uchytením snímača alebo na výsuvnom mechanizme.V praxi sa často Vyskytuje prípad, že je potrebné pri dováraní zvarov v stiesnených pomeroch snímač prechodne odstrániť spred horáka. Za tým účelom sú konštruované zariadenia, ktoré toto umožňujú. Jedným z nich je aj mechanické vzduchom ovládané zariadenie, ktoré v prípade potreby V smere osi horáka vytiahne snímač zo zvarovej dráhy. Uvedené zariadenie má však nevýhodu v tom, že dostupnosť zvarov v stiesnených priestoroch je závislá od výšky zdvihu snímača. S väčšou potrebnou výškou sa zväčšuje aj potrebný manipulačný priestor pre toto zariadenie. Ďalšou nevýhodou je, že posledná os kinematického reťazca je totožná s osou horáka, čo vyžaduje použiť robot so 6 ° volnosti alebo takéto zariadenie aplikovať iba pre plošné zváranie na zvarovacom automate.Uvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov adaptívnych zváracích systémov, ktorého podstata spočíva V tom, že snímač je umiestnený na nosiči, ktorého prstenec obklopujüci valec obsahuje vodiaci prvok zapadajúci do drážky valca a v spodnej časti má zuby zapadajúce do výrezov dna pneumatického valca, pričom nosič je mechanicky spojený s piestom valca, pod ktorým sa nachádza vratná pružina.Hlavné výhody takéhoto usporiadania snímača spočívajú v jeho malom manipulačnom priestore, vo výrobnej jednoduchostinena 4ročnej na veľkú presnosť, v krátkej prestavovacej dobe z pracovnej polohy snímača do odklopenej a opačne, takej, aby sa nenarušil zvárací proces. Vynález je možné aplikovať na robotoch s 5-6 ° Voľnosti, s určitými obmedzeniami i na robotoch so 4 ° voľnosti a zváracích automatoch.Na výkrese je zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov nakreslené v člastočnom pozdĺžnom reze so snímačom v odklopenej - nepracovnej polohe.Odklápacie zariadenie pozostáva z nosiv-ča 1 snímača 2, ktorý je spojený s piestom 3 vzduchového valca 4 skrutkou 5. V pracovnej polohe snímača 2 je piest 3 vzduchového valca 4 pritláčaný vzduchom do dolnej polohy. V tejto polohe je nosič 1 snímača 2 aretovaný pomocou prstence 7 nosiča 1,ktorý je opatrený po obvode niekoľkými zubmi. Tieto zuby zapadajú do výrezov dna 8 valca 4. otáčanie nosiča ,1 okolo valca 4 pri jeho súčasnom zdvihaní je zabezepečené vodiacim prvkom 9 vyčnievajúcim z prstenca 7 do drážky 10 valca 4.Tvar drážky 1 ll priamo určuje výšku zdvihu a uhol natočenia nosiča 1 snímača 2. Piest 3 je utesnený tesnením 11 a vytláčaný pružinou 6 do nepracovnej polohy. Prívod vzduchu do valca 4 je cez vzduchový kanálik 12.Zariadenie na odklápanie snímača slúžina odklopenie snímača 2 pri dováraní v kritických, ťažko prístupných miestach. V pracovnej polohe je snímač 2 pritláčaný stlačeným vzduchom a aretovaný zapadnutím zubov prstenca 7 do výrezov dna B vzduchového valca 4. V druhej nepracovnej polohe pri dováraní kritického miesta je nosič 1 zdvihnutý a odklopený stranou a udržiavaný pružinou B. V tejto polohe snímač 2 neprekáža horáku a s horákom je možné dovárať až ku kolmej stene.Konštrukcia odklápacieho zariadenia podia predkladaného vynálezu je výrobne jednoduchá a jeho aplikácia umožní dokonalejšie využiť možnosti adaptívnych zváracích systémov, najmä priemyselných robotov.1. Zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov adaptívnych zváracích systémov, vyznačujúce sa tým, že snímač 2 je umiestnený na nosiči 1, ktorého prstenec 7 obsahuje vodiaci prvok 9 zapadajüci do vodiace drážky (10) valca (4).2. Zariadenie podľa bodu 1, vyznačujúce3. Zariadenie podľa bodu 1 a 2, vyznačujúce sa tým, že nosič (I) je mechanicky spojený s piestom (3), pod ktorým je pružina 61.

MPK / Značky

MPK: B23K 9/32

Značky: zariadenie, snímača, zvárov, odklápanie, trajektórie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254022-zariadenie-na-odklapanie-snimaca-trajektorie-zvarov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na odklápanie snímača trajektórie zvarov</a>

Podobne patenty