Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje

Číslo patentu: 254016

Dátum: 17.12.1987

Autori: Pilát Jozef, Kováčik Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vou drážkou, pričom do kruhovej drážky ješälěäřšľfiâiš POPIS vvmzzu 254 cmÚŘAD PRO VVNÁLEZY ,A OBIEVY 45 vydane 15 11 88(753 Amor vvnâlààu PILÁT JOZEF ing., KOVÁČIK PETER ing. csc., STARÁ TURÁ(54) Zásuvka mnnnopolârnej elektrñdy, najmä pre vysnkoľrekvenčné chirurgické prístrojeRiešenie sa týka zásuvky monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chi~ rurgické prístroje a rieši bezpečnost obslu~ hy pri náhodnom dotyku u týchto prístrojov. Telo zásuvky má na jednom konci vy~ tvorené kruhové osadenie spojené s kruho ~ r e///4zapadnutý nos vytvorený po obvode vnútornej diery izolačnej vložky a kruhové osade- N nie zapadá do vybrania vytvoreného taktiež po obvode vnútornej diery izolačnej vložky. V oblasti nosa a vybrania je izolačné vložka opatrená viacerými pozdĺžnymi drážkam 1.5 Zásuvka monopolárnej elektródy najmä - ž u vysokofrekvenčných chirurgických prí- ť g strojov je vhodná na pripojenie kábla, ur- v íenéhoápre použitieá elektród pr Ěezênie a O§oagu ciu a pren šajüca vyso o re venč- V I ný prúd z vysokofrekvenčného generátora s m vyšším výkonom.ř á A 9 w 25 a.äłezgisa týka zásuvky monopolárnej eektródy najmä pre vysokofrekvenčně chi. gnrgické prístroje a rieši bezpečnost obslu hy pri náhodnom dotyku u týchto prístroOV. iDoposiaľ známe riešenia zásuvky monopolárnej elektródy majú v mieste vysokofrekvenčného výstupu vo vnútornej časti lzolačnej objímky jeden z výstupov z vodivého materiálu s možnosťou ľahkého prístupu.Nevýhodou tohto riešenia je zníženie bezpečnosti obsluhy vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov pri náhodnom dotyku.Uvedený nedostatok odstraňuje zásuvka monopolárnej elektrödy podľa vynálezu pozostávajúca z objímky, tela zásuvky a izolačnej vložky, ktorého podstata je to, že telo zásuvky má na jednom konci vytvorené kruhové osadenie spojené s kruhovou drážkou,pričom do kruhovej drážky je zapadnutý nos vytvorený po obvode vnútornej diery izolačnej vložky a kruhové osadenie je zapadnuté do vybrania vytvoreného taktiež po obvode vnútornej diery izolačnejvložky. V oblasti nosa a vybrania je izolač ná vložka opatrená i pozdĺžnymi drážkami. Zásuvka monopolárnej elektrôdy podľavynálezu, použitím izolačnej vložky zasunu tej do vodivého tela zásuvky, ktorá tvori jeden zvývodov vysokofrekvenčného prúdu, zaisťuje bezpečnosť obsluhy vysokofrekvenčných chlrurgických prístrojov. Ďalšou výhodou je jednoduchá montáž tejto izolačnej vložky umožnené využitím pružnosti materiálu v oblasti upevnenia na telo zásuvky.Príkladné prevedenie zásuvky monopolárnej elektródy je znázornená na pripojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje pozdĺžny rez zásuvkou monopolárnej elektródy.Obr. 2 predstavuje detail izolačnej vložky.Obr. 3 je bokorys izolačnej vložky zo strany pozdĺžnych drážok.Zásuvka monopolárnej elektródy podla vynálezu je vytvorená z objímky 9, do ktorej je zasunuté telo» 1 zásuvky a prichytené k objírnke 9 sponou 10 a kolíkom 11. Na jednom konci má telo 1 zásuvky vytvorené kruhové osadenie 2 spojené s kruhovou drážkou 3, do ktorej je zapadnutý nos 4 vytvorený po obvode vnútornej diery 7 patriacej izolačnej vložka 5. Kruhové osadenie 2 zapadá do vybrania 6 vytvoreného taktiež pso obvode vnútornej diery 7 izolačnej vložky 5. Izolačná vložka 5 je z tejto strany opatrená viacerými pozdĺžnymi drážkamiü. Do tela 1 zásuvky je ďalej zasunutá izolácia 12 so zdierkou 13 prechádzajúcou izolačnou podložkou 14. Zdierka 13 je ukončená upevneným spájkovacím okom 15 a medzi telom 1 zásuvky a lzolačnou podložkou 14 je uložený spájkovací kontakt 16. Pre uchytenie na panel prístroja je »objímka 9 opatrená nízkou maticou 17.jeden z prívodov a vývodov vysokofrekvenčného prúdu tvorí spájkovací kontakt 16 a telo 1 zásuvky a druhý tvorí spájkovacle oko 15 a zdierka 13 izolované od seba izoláciou 12 a izolačnou podložkou 14. Vývod vysokofrekvenčného prúdu realizovaný ako telo 1 zásuvky je chránený proti náhodilému dotyku izolačnou vložkou 5.Zásuvka monopolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov je vhodná na pripojenie kábla, určeného pre použitie elektród a koaguláciu a prenášajúca vysokofrekvenčný prúd z vysokofrekvenčného generátora s vyšším výkonom.Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje,pozostávajúca z objímky, tela zásuvky a izolačnej vložky vyznačená tým, že telo 1 zásuvky má na jednom konci vytvorené kruhovê osadenie 2 spolu s kruhovou drážkou 3, pričom do kruhovej drážky 3 je zapadnutý nos 4 vytvorený po obvodevnútornej diery 7 izolačnej vložky 5 a kruhové osadenie 2 je zapadnuté do vybrania 6 vytcoreného takiež po obvode vnútornej diery 7 izolačne vložky 5,pričom v oblasti nosa 4, vybrania B je izolačná vložka (5) opatrená pozdĺžnymi drážkami (8).

MPK / Značky

MPK: A61B 17/36

Značky: chirurgické, prístroje, zásuvka, elektrody, vysokofrekvenčné, monopolárnej, najmä

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254016-zasuvka-monopolarnej-elektrody-najma-pre-vysokofrekvencne-chirurgicke-pristroje.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zásuvka monopolárnej elektródy najmä pre vysokofrekvenčné chirurgické prístroje</a>

Podobne patenty