Zástrčka držiaka elektród najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Číslo patentu: 254015

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚIAD PIO VVNALEZV A OBJEVYPOPIS vvníuszu ąýnoąg K AUTORSKÉMU OSVEDČENlURiešenie sa týka zástrčky držiaka elektród najmä u vysokofrekvenčných chirurgic kých prístrojov pri použití držiaka elektród k prevädzaniu chirurgických zákrokov a rieši konštrukčné usporiadanie jednotlivých dielov zâstrčky. Podstata zâstrčky je to, že v ej tele je pevne uchytená lzolačná vložka opatrená z jedného konca vnútorným osadenĺm a z druhého konca vnútorným vy« hraním. Do závitu izolačnej vložky je zaskrutkovaný banáník. Na telo zástrčky cez kruhový výstupok je pevne príchytená rozlernovanĺm odľahčovacia spona. Zástrčka držiaka elektród najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov je vhodná na pripojenie držiaka elektród určeného pre použitie elektród pri rezaní a koagulácii a tým na prenášanie vysokofrekvenčného prúdu z vysokofrekvenčnêho generátora s vyš ším výkonom.vynález sa týka zástrčky držiaka elektrôd najma u vysokoičrekvenčných chirurgických prístrojov pri použití držiaka elektród k prevádzaniu chirurgických zákrokov a rieši konštrukčné usporiadanie jednotlivých dielov zástrčky.Doposiaľ známe konštrukčné riešenia zástrčky využívajú ako jeden z prívodov vysokofrekvenčného prúdu telo zástrčky o patrené pružiacim elementom a druhý vývod menšieho priemeru taktiež s pružiacim elementom je zalisovaný v izolačnej hmote, alebo spojenie je prevedené lepením v izolačnej vložke. Uchytenie prívodného kábla je prevedené odľahčovacou sponou, ktorá je prichytená k telu zástrčky, cez podložky, zaskrutkovanou maticou.Nevýhoda takto riešených zástrčiek je v oblasti montáže, ako aj demontáže zástrčiek, čo predpokladá pri poškodení pružiacej časti menšieho priemeru vývodu vysokofrekvenčného prúdu vyzmätkovanie podstatnej časti zástrčky. Ďalšou nevýhodou je to,že pri použití skrutkového spojenia odľahčovacej spony k uchyteniu prívodného kábla, dochádza k samovoľněmu uvoľneniu tohto spojenia a tým aj k možnosti uvoľnenia prívodného kábla a prerušeniu vodivého spojenia jeho vodičov. Prerušenie vodiveho spojenia znižuje bezpečnosť pri použití, ako aj funkčnú schopnost zariadenia.Uvedené nedostatky odstraňuje zástrčka držiaka elektrôd podľa vynálezu, ktorého podstata je to, že v tele zástrčky je pevne uchytená izolačná vložka opatrená z jedného konca vnútorným osadenim a z druhého konca vnútorným vybraním. Do závitu izolačnej vložky je zaskrutkovaný banánik.Ďalej je podstatou vynálezu i to, že na telo zástrčky cez kruhový výstupok je pevne prichytená rozlemovaním odľahčovacia spona.Zástrčka držiaka elektrôd podľa vynálezu svojim konštrukčným usporiadanim zjed 4nodušuje montáž a demontáž zástrčky pri zaskrutkovani menšieho priemeru vývodu vysokofrekvenčného prúdu do izolačnej vložky a pri poškodení pružiaceho elementu tohto vývodu jeho ľahkú výmenu. Výhodou je i to, že odľahčovacia spona je pevne prichytená k telu držiaka cez jeho kruhový výstupok a tak zaručuje funkčnú schopnost zástrčky držiaka elektrôd, ako i aj celého zariadeniaPríkladné usporiadanie zástrčky držiaka elektrôd je znázornené na pripojených výkresoch.Obr. 1 znázorňuje pozdĺžny rez zástrčky držiaka elektrôd, obr. 2 je bokorys s pohľadom na uchytenie odľahčovacej spony.Zástrčka držiaka elektrôd podľa vynálezu je vytvorená z tela 1 zástrčky opatreného zo strany prívodu osadenim 9 s výstupkom 10 a zo strany vývodu kruhovým výstupkom 7 pomocou ktorého je k telu 1 zástrčky pevne prichytena rozlemovaním odlahčovacia spona 8. V tele 1 zástrčky je pevne prichytená rozlemovaním vložka 2 opatrená z jedneho konca vnútorným osadením 3, z druhého konca vnútorným vybranim 4 a závitom 5. Do závitu 5 je zaskrutkovaný banánik 6. Odľahčovacia spona B druhým koncom upevňuje kábel 11, ktorý vychádza z objímky 12 a tak zo zástrčky.Vodič 13 kábla je prichytený na banánik 6 a tienenie 14 na odľahčovaciu sponu 8.Vysokofrekvenčný prúd prechádza cez odľahčovaciu sponu 8 a telo 1 zástrčky,ktoré je zároveň jeden z prívodov tohto prúdu a druhý prívod tvorí banánik B.Zástrčka držiaka elektrôd najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov je vhodná na pripojenie držiaka elektrôd určeného pre použitie elektród pri rezaní a koagulácíi a tým na prenášanie vysokofrekvenčného prúdu z vysokofrekvenčného generátora s vyšším výkonom.1. Zástrčka držiaka elektrôd najmä u vysokotrekvenčných chirurgických prístrojov vyznačená tým, že v tele 1 zástrčky je pevne uchytená izolačná vložka (2) opatrená z jedného konca vnútorným osadením 3 a z druhého konca vnútorným vybra ním 4, pričom do závitu 5 izolačnej vložky (z) je zaskrutkovaný bananik 61. 2. Zástrčka držiaka elektrôd podľa bodu 1 vyznačená tým, že na telo 1 zästrčky cez kruhový výstupok 7 je pevne prichytená rozlemovaním odľahčovacia spona 81.

MPK / Značky

MPK: A61B 17/36

Značky: zástrčka, elektrod, vysokofrekvenčných, najmä, chirurgických, držiaka, prístrojov

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254015-zastrcka-drziaka-elektrod-najma-u-vysokofrekvencnych-chirurgickych-pristrojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zástrčka držiaka elektród najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov</a>

Podobne patenty