Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov

Číslo patentu: 254014

Dátum: 17.12.1987

Autor: Pilát Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

45 V a 151133 ÚŘAD mo WNÁLEZY ĺ 1 y ane54 zástrčka držiaka bipolárnej elektródy, najmä u vysukutrekvenčnýchRiešenie sa týka zásuvky bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov a rieši možnost pripojenia zástrčky kábla k bipolárnej elektróde. Telo zásuvky má na jednom konci kruhové osadenie opatrené výstupkom a vytvorenými pozdĺžnvmi drážkami a otvorom. Hrúbka steny medzi kruhovým osadením a otvorom je 5 až 7 0/0 priemeru kruhového osadenía. Do otvoru je vsunutá izolácia a oproti pozdIžnym drážkami tela zásuvky je V izolácíi vytvorené odľahčenie v otvore izolácie. Podstata vynálezu je tiež v tom, že v tele zásuvky je výstupok opatrený z obidvoch strán zrazením. V tele zásuvky je do drážky zasunutá spona obopinajúca telo zásuvky svojimi ramenami v rovine ukončenia objírnky. V tele zásuvky je upevnený kolik, ktorý je zasunutý do objímky v oblasti zosilenia objímky. Zásuvka bípolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických pristrojov je vhodná na pripojenie kábla určeného pre použitie bipoiárnych pinziet a prenášajüca vysokofrekvenčný prúd z vysokofrekvenčného generátora s nízkym výkonom.vynález sa týka zástrčky držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov pre použitie držiaka bipolárnej elektródy, kprevádzaniu chirurgických zákrokov s bipolárnou pinzetou a rieši jej konštrukčné usporiadanie.Doteraz známe riešenia zástrčky držiaka bipolárnej elektródy majú oba vývody vysokofrekvenčného prúdu zalisované v izolačnej hmote, alebo jeden z vývodov je zalisovaný v izolačnej hmote a druhý lepený v objimke. eden z vývodov predstavuje telo zástrčky, opatrené v mieste kontaktu pružiacim elementom.Nevýhoda takto riešeného nerozoberatelného spojenia oboch vývodov je to, že pri poškodení pružiaceho elementu v tele zástrčky, ako aj pružiaceho elementu druhého z vývodov sa musi pri oprave podstatnú časť zástrčky vyzmätkovat a nahradiť.Uvedené nedostatky odstraňuje zástrčka držiaka bipolárnej elektródy podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že do izolačnej objímky je nasunuté telo zástrčky, v ktorom je izolačná vložka so zaskrutkovaným banánikom, pričom táto izolačné vložka je pevne uchytená vytvoreným lemom po obvode tela zástrčky.Ďalej je podstata i v tom, že izolačná objímka je opatrená z jednej strany pozdĺžnou drážkou, do ktorej je zapadnutý nos odlahčovacej spony pevne uchytenej na tele zástrčky.Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy po» dla vynálezu svojim konštrukčným usporiadaním vylučuje možnost zmätkovania podstatnej časti zásuvky pri oprave. Telo zástrčky zasunuté do izolačnej objímky so zalemovanou izolačnou vložkou pre zaskrutkovanie banánika a pevné uchytenie odlahčovacej spony s nosom, ako aj využitie nosa odľahčovacej spony ako poistky proti o 4táčaniu sú prednosti tohto riešenia oproti iným konštrukčným usporiadaniam zástrčky držiaka bipolárnej elektródy.Príkladné usporiadanie zástrčky držiaka bipolárnej elektródy je na priložených výkresoch.Obr. 1 predstavuje pozdĺžny rez zástrčkou držiaka bipolárnej elektródyObr. 2 znázorňuje detail zasunutia nosa odlahčovacej spony.Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy podla vynálezu je vytvorená z izolačnej objímky 1, ktorá má zo strany závitu 9 izolačnej objímky 1 vytvorenú pozdĺžnu drážku 6,do ktore zapadá nos 7 odľahčovacej spony 8. Odlahčovacia spona B je pevne prichytená na telo 2 zástrčky, ktorá je vsunutá V izolačnej objimke 1. Do tela 2 zástrčky je vložená izolačnä vložka 3 a pevne uchytený lem 5 vytvorený po obvode tela 2 zástrčky. V izolačnej vložke 3 je zaskrutkovaný banánik 4. Celok vytvorený z tela 2 zástrčky, izolačnej vložky 3 a odiahčovacej spony 8 je fixovaný v izolačnej objímke 1 proti pohybu nosom 7 odľahčovacej spony 8 zapadajúcim do pozdĺžnej drážky li tela 2 zástrčky.Na izolačnú objímku 1 je naskrutkovaná rukoväť, cez ktorú prechádza kábel 11, z ktorého vodič 12 je prichytený na banánik 4 a tienenie 13 na odlahčovaciu sponu 8.Vysokofrekvenčný prúd prechádza cez odľahčovaciu sponu 8 a telo 2 zástrčky, ktoré je jeden z prívodov tohto prúdu a druhý prívod tvorí banánik 4.Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov je vhodná na pripojenie držiaka hipolarnej elektródy určeného pre použitie bipolárnych pinziet a na prenášanie vysokofrekvenčného prúdu z vysokofrekvenčného generátora nižším výkonom.1. Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov vyznačená tým, že do izolačnej objímky l je nasunuté telo 2 zástrčky,V ktorom je izolačná vložka 3 so zaskrutkovaným banánikom 4, pričom táto izolačná vložka 3 je pevne uchytená vytvo reným lemom 5 po obvode tela 2 zástrčky.2. Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy vyznačená tým, že ízolačná objímka 1 je opatrená z jednej strany pozdlžnou dražkou 6, do ktorej je zapadnutý nos 7 odľahčovacej spony 8 pevne uchytenej na tele (2) zástrčky.

MPK / Značky

MPK: A61B 17/36

Značky: vysokofrekvenčných, prístrojov, bipolárnej, elektrody, chirurgických, zástrčka, najmä, držiaka

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254014-zastrcka-drziaka-bipolarnej-elektrody-najma-u-vysokofrekvencnych-chirurgickych-pristrojov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zástrčka držiaka bipolárnej elektródy najmä u vysokofrekvenčných chirurgických prístrojov</a>

Podobne patenty