Zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov

Číslo patentu: 254012

Dátum: 17.12.1987

Autor: Chmúrny Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

onAn rno vvNAuzv 451 Vydané 15 11 88 A omvv(751 Autor vynálezu CHMÚRNY MIROSLAV ing. CSC., BRATISLAVA(54) Zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokovZariadenie pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov, je vytvorené tak, že v nzavretej tlakovej komore opatrenej regulačnými ventilmí pre vstrekovanie elektrolytu a vypúšťanie splodín rozkladu je uložený otáčavý hríaclel s kovovými doskovými kotúčami opatrenými ihlanovitými otvormi, ktoré pri otáčaní medzi pólmi stacionárnych permanentných magnetov unäšajú elektro» lyt v magnetickom poli, pričom sa generuje elektrický prúd v elektrolyte, mikrotlaky V ihlanovitých otvoroch, ultrazvuková kmíty a povrchová elektrízácia mikrokvapiek elektrolytu, čím dochádza k vyššej účinnosti rozkladu vodného elektrolytu. Pri použiti elektrolytu s práškovým vuhikom sa získa okrem 02 a H 2 i CH 4 a CO. Použitelnosť je pri šetrení energie najmä pohonných hmôt V prevádzke spaľovacích motorov a iných tepelných prevádzok ako zdroj palivovej zmesi alebo jej prídavku.-Vynález ,sa týka zariadenia pre rozkladDoposiaľ známe zariadenia elektrolýzerov1 rozkladajú vodu na elektródach elektrolý zera privadzanými elektrickým prúdom podla rovnice 2 H 20 z 2 H 2 -j- 02 a na rozkládli molu vody ,36 g sa spotrebuje 571,5 Kj ekvivalentov elektrického prúdu. V praxi sa zriedka používa elektrolytického rozkladu vody pre jej vysokú energetickú náročnosť. Kyslík alebo vodík možno tiež získat príslušnými chemickými reakciami z látok, ktoré tieto prvky obsahujú, vynaložením príslušného ekvivalentu energie. Kyslík vo velkých množstvách sa získava najmä skvapalňovaním vzduchu, z ktorého frakčinou destiláciou savoddeluje od dusíka, alebo spôsobom priameho oddelovania zo vzduchu. iVodík pre chemický priemysel sa najčas. tejšie získava chemickým rozkladom meta nu.Podstata zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov je v tom, že v uzavretej tlakovej komore opatrenej regulačným vstrekovacím ventilom pre vstrekovanie vody, alebo jej zmesí a roztokov a vypúšťacím regulačným ventilom pre vypúšťanie splodín rozkladu vodného elek jtrolytu je j uložený. otáčavý hriadeľs ko na ich bočných stenách ihlanovitými otvovými doskovými kotúčami opatrenými vormi, umiestnenými medzi póimi stacionárne uložených permanentných magnetov a zásobným priestorom pre vodný elektrolyt a splodiny jeho rozkladu.Hlavná výhoda prevedenia zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov,podľa vynálezu spočíva v tom, že rozkladá disociované molekuly vody na kyslík a vodĺk s vyššou účinnosťou ako doposial známe elektrolýzery vody, tým, že potrebný elektrický. prúd sa generuje priamo vo vodnom elektrolyte. Účinnosť rozkladu sa u 4mocňuje najmä faktormi vysokých lokálnych mikrotlakov, kavitačno-ultrazvukových kmitov a povrchovej elekt-rizácie mikrokvaplek elektrolytu. Možnosť použitia vodného elektrolytu s práškovým uhlikom najlepšie vo váhovom pomere 6 1, 2 H 2 O C,umožňuje okrem kyslíka a vodíka získať v splodinách rozkladu i metan a kysličník uhoľnatý. Ďalšou výhodou je nezložitosť prevedenia, použiteľnosť pri šetrení spotreby energie najmä pohonných hmôt v prevádzke spaľovacích motorov a iných tepelných prevádzok, ako zdroj palivovej zmesi alebo jej prídavku.Príklad prevedenia zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesi a roztokov podľa vynálezu je zobrazený na výkrese v osovom reze.V uzavretej tlakovej komore 4 opatrenej regulačným vstrekovacím ventilom 1 pre vstrekovanie vody alebo jej zmesí a roztokov a vypüšťacím regulovatelným ventilom 2 pre vypúšťanie splodín rozkladu je uložený otáčavý hriadel 7 s kovovými doskovými kotúčami B opatrenými na ich bočných stenách ihlanovitými otvormi 8, umiestnenými medzi póimi Stacionárne uložených permanentných magnetov 5. Pre zásobný vodný elektrolyt a splodiny rozkladu slúži priestor 3. .Pri otáčaní hriadeia sa elektrický prúd potrebný pre rozklad disocíovaných molekúl vody generuje priamo vo vodnom elektrolyte jeho pohybom v magnetickom poli. Unášanie vodného elektrolytu v magnetickom poli zabezpečujú rotujúce doskové kotúče opatrené na bočných stenách otvormi ihlanovitého tvaru, v ktorých so zvyšovaním obrátok hriadela s kovovými doskovými kotúčami sa vytvárajú lokálne vysoké mikrotlaky vodného elektrolytu, umocnené tlakom vznikajúcich produktov rozkladu vodného elektrolytu v regulovatelnom uzavretom objeme zariadenia.Zariadenie pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov, vyznačený tým, že v uzavretej tlakovej komore 4 opatrenej regulačným vstrekovacím ventilom lj pre vstrekovanie vody alebo jej zmesí a roztokov a vypúštacim regulačným ventilom 2 pre vypúšťanie splodín rozkladu vodného e lektrolytu je uložený otáčavý hriadel 7 s kovovými doskovými kotúčami 6, opatrenými na ich bočných stenách ihlanovitými otvormi Bj umiestnenými medzi pömi Stacionárne uložených permanentných magnetov 5 a priestorom j 3 pre vodný elektrolyt a splodiny jeho rozkladu.

MPK / Značky

MPK: C25B 1/04

Značky: molekúl, zariadenia, roztokov, rozklad, vody, zmesí

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-254012-zariadenia-pre-rozklad-molekul-vody-jej-zmesi-a-roztokov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenia pre rozklad molekúl vody, jej zmesí a roztokov</a>

Podobne patenty