Brzda závesných mobilných zariadení

Číslo patentu: 245348

Dátum: 15.12.1988

Autori: Legille Edouard, Colosio Cesare

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úhAD PRO WNALEzv A QBJEVy 45 vydane 15 12 83175 Auzàr vynatezu KOVALÍK MARIAN ing CEREY LADISLAV, PRIEVIDZA54 Brzda závesných mobilných zariadeníNávrh rieši brzdu závesných mobilných zariadení určených na používanie najmä na úklonných dráhach v stiresnených banských podmienkach. ehm podstatou je, že brzdný valec má operné veká opatrené na obvode symetrícky proti sebe dvojítými okami abo»pínajúcvmí pružinu nasunutú na brzdnom 5 3 valci, pričom v. dvojitý/ch sokách upevnené ~ páky sú tvarovo prispôsobené pružine a nepresahujü jej obrys v pozdĺžnej osi.vynález sa týka brzdy závesných mobilných zariadeni určených na používanie najmä na üklonných dráhach v stiesnených banských podmienkach.Brzdný mechanizmus závesných mobilných zariadení, napr. lokomotív, tahačov a podobne je riešený obyčajne na mechanickohydraulickom princípe. Brzdná sila je vyvíjaná pružinou cez pákový mechanizmus na čeľuste .a hydraulika alebo vzduch odbrzďuje. Doposiaľ známe konštrukcie majú riešené upevnenie pák brzdným valcom v koncoch mimo valca. Nevýhodou uvedenej konštrukcie je rozmernost zariadenia v smere osi valca, ktorá je limitujúcim činiteľom šírky závesných zariadeni. Nevýhodou je tiež zložitý tvar pák. Uvedené riešenia pre vyššie brzdné sily sú rozmerné, čim je zhoršená prejazdnnosť závesných mobilných zariadení cez výhybky, ako aj stiestnené miesta závesnej dráhy.Uvedené nedostatky sú odstránené brzdou závesných mobilných zariadení podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v. tom,že brzdný valec má oporné veká, -opatrené na obvode symetricky proti sebe dvojitými okami smerujúcimi do stredu a obopínajücimí pružinu nasunutú na brzdu-om valci,pričom v dvojitých okách upevnené páky sú tvarovo prispôsobené pružine a nepresahujú jej obrys V pozdĺžnej osi.Nový účinok brzdy podľa vynálezu je najmä v skrátení rozmeru v ose valca a pre 4sunutí pák z kritického miesta .a tým rozšírenie možnosti využitia v prevádzke v stiesnených banských podmienkach. Výhodou je tiež, že brzda sa stala kompaktnejšia a vprevádzke menej zraniteľné. Uvedené má za následok zvýšenie životnosti a spoľahlivosti. Ďalšou výhodou je tiež zníženie hmotnosti oproti predchádzajúcim typom pre rovnakú brzdnú silu.Na pripojenom výkrese je príkladné vyhotovenie brzdy závesných mobilných zariadeni podľa vynálezu. Na obr. 1 je čelný pohlad na brzdu a na obr. 2 bokorys.Brzda podla vynálezu pozostáva z dvojitej čeľuste 2, pritlačneh-o brzdnébo čapu 3,pak 4 spojených s brzdným čapom 3, čapom 5 a so závesným zariadením 1 čapom B a čapom 7 s brzdným v-alcom 8 s opernými- vekami 9, medzi ktorými je uložená pružina 11. Piestnica 12 brzdného valca 8 je upravená na prívod tlakovej kvapaliny.Privodom tlakovej kvapaliny cez piestnicu 12 do brzdného valca 8, ktorý prekoná silu pružiny 11, a cez prevod pak 4 pôsobením na brzdný čap 3 sa oddiali čeluste 2 od stojiny závesnej dráhy 13. Pri uvádzaní brzdy do činnosti je postup opačný. Uvoľnením tlakovej kvapaliny z brzdného valca 8 pružina 11 predopätá medzi opornými vekami 9, s dvojitými okami 1 U, pôsobí silou cez páky 4 a brzdný öap 3 na čeluste 2,ktoré pritlačí k stojine závesnej dráhy 13.Brzda závesných mobilných zariadení tvorená najmä čelusťami, brzdnými čapml, pakovým prevodom s brzdným valoom a pružinou, vyznačurjúca sa tým, že brzdný valec 8 má oporné veka 9, opatrené na obvode symetricky proti sebe dvojitými okami10 smerujúcimi do stredu a obopínajúcimi pružina 11 riasumitü na brzdnom valci 8, pričom v dvojitých okách 10 upevnené páky 4 sú tvarovo prispôsobené p.ružine 11 a nepresahujú jej obrys v pozdĺžnej osi.

MPK / Značky

MPK: B61H 7/12, E21F 13/00

Značky: brzda, mobilných, zariadení, závěsných

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245348-brzda-zavesnych-mobilnych-zariadeni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Brzda závesných mobilných zariadení</a>

Podobne patenty