Zmesný rozpúšťadlový systém pre organické syntézy

Číslo patentu: 245347

Dátum: 15.12.1988

Autori: Eberle Jürg, Staub Theodor, Urech Pierre

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PIO WNMEZV 45 Vydané 15 12 88 A OBJEVV(751 Autor vynálezu MASLONKA F RAVNTIŠEK ing IVANKO IVAN ing., PRIEVIDZA,BOCAN FRANTISEK ing., BRATISLAVA54 Zmesný rnzpůšťadlnvý systém pre organické syntézyZmesný rozpúšťadlový systém pre organické syntézy V rozsahu teplôt 20 až 120 °C,pozostáva z halogenovaných uhľovodíkov nasýtených alebo nenasýtených s počtom uhlíkov V nlolekule až 4 so špecifíckou hmotnosťou 1,1 až 1,65 g.m 5 a z organických rozpúštadiel parafínického typu s počtom uhlíkov v molekule 2 až 8, cykloparaflnického, anotmatického typu s počtom uhlĺkov v molekule až 8 alebo z organických heterozlúčenín s bodom varu do 160 °~C, ktoré dávajú spolu zmes o špecifickej hmotnosti väčšej ako 1,0 g . cm.vynález sa týka zmesného rozpúšťadlového systemupre organické syntézy v rozsahu teplôt 20 až 120 °C. vv oblasti organickej syntézy i- v spotrebiteľskej aplikácii »organických látok sa používa rad organických kvapalín ako rozpúšťadlá,pričom presný výber látok k predpokladaným účelom je daný ich fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami.Sú to hlavne teplota varu a merná hmotnosti, teplota vzplanutia, teplota vznietenia,rozpustnost vo vode, tvorba azeotropických zmesí s vodou, atďPríkladom takéhoto použitia je použitie chlórbenzénu pri organických syntézach v laboratóriu, ale i v prevádzkovo-m merítku,napr. pri výrobe 2,6-dichlór-tl-izopropylamíno-1,3,ľ 5-triazínu. Chlórbenzen pôsobí ako vhodné rozpúštĺadlo- pre látky stupujüce do reakcie .a vzhľadom na schopnost tvoriť aze otropickú zmes s vodou, je ho možné lan ko destiláciou vodnou parou z reakčnej zmesi vyizolovať, aby sa mohol spätne použit.Pre použitie takýchto látok sú vedla funkčných vlastností dôležité určujúce aj ďalšie tzv. technicko-bezpečnostné parametre použitých látok, .ako napr. teplota vzplanutia,resp. trieda nebezpečnosti, rozpustnost vo, vode a merná hmotnost vzhladom k vode.U chlórbenzénu je výhodné, že je tažší ako voda a tým je spôsobené, že sa v systéme chlórbenzén-voda neuplatñuje jeho odparovanie, lebo ho zakrýva voda a tvorí azeotrop s vodou, v zmysle kategorizácia horlavých kvapalín patri do II. triedy nebezpečnosti.Použitie iných vhodných rozpúšťadiel pre takéto prípady napr. xylénu, toluénu a radu ďalších je menej vhodné, pretože sú lahšie ako voda a ako také plävajú na vode a uplatňujú v plnej miere svoj parciálny tlak pár, čo spôsobuje nebezpečie tvorby výbušných zmesí.I keď je chlórbenzén relatívne dobre dostupný a nie velmi drahý, je ho možné nahradiť. je to potrebné hlavne V prípadoch,ked sú dodávatelske ťažkosti a má to význam aj z cenového hladiska.Zmesný rozpúštadlový system pre organické syntézy v rozsahu teplôt 20 až 120 C pozostáva z halogénovaných uhľovodíkov nasýtených alebo .nenasýtených s počtom uhlíkov V molekule až 4 so špecifickou hmotnosťou 1,1 .až 1,65 g.cm 3 a z organických rozpüšťadiel paraiinického typu s počtom atómov uhlíka 2 .až 8 v .imolekule parafinického, aromatického typu s počtom uhlíkovV molekule .až 8 alebo z organických heterozlúčenín s teplotou varu do 160 °C, ktoré dávajú spolu zmes o špecifickej hmotnosti väčšej ako 1,0 g . cm.V predloženom vynaleze sa nahradzuje chlórbenzén zmesným rozpúštadlom - tetrachlóretylén-toluén alebo tetrachlóretylén-xylén, prípadne inými zmesaąmi halogénových uhľovodíkov s vysokou špecifickou hmotnosťou a organickými rozpúštadlami nerozpustnými vo v.ode, ktoré majú nižšiu špecifickú hmotnost ako voda a majú vhodné vlastnosti. Takéto zmesi majú pre použitie výhodné vlastnosti, pretože spĺňajú funkčné požiadavky, z hľadiska technologickej praxe majú rovnake vlastnosti, ako napr. chlórbenzén a z hladiska ochrany proti výbuchu a požiaru majú vlastnosti dokonca výhodnejšie, pretože v prevažnej miere majü takéto zmesi vyššiu teplotu vzplanutia a iniciačná energia prípadných výbušných zmesí je v dôsledku prítomnosti vyššie halogenizovaných zlúčenín pomerne vysoká. i Súčasne je výhodne aj to, že vo vodnom prostredi je zabránene vyparovanie horiavej zložky a tvorbe výbušných zmesí so vzduchom.Látky toléun, xylén, tetrachóretylén vytvárajú s vodou azeotropické zmesi, takže v prípade použitia týchto» zmesných nozpúštadiel je zabezpečená aj vzájomná izolácia vody z nevodného prostredia .a izolácia rozpúštadla z vodného prostredia.Použitie zmesí rozpúšťadiel pre organické syntézy napra 2,6-dichlór-tł-izopropylamíno-1,3,5-triazínu v zložení 30 9/0 hmot. tetrachlóretylénu, 70 hmot. toluenu.Zmes 30 tetrachlóretylénu a 70 0/0 zmesí nehalrogenových rozpúšťadiel uvedených v príklade v~ pomeroch 10 až 30 0/0 každej zložky. Použitie ako v príklade 1.Zmesný r-o-zpúšťadlový systém pre vorgranické syntézý v rozsahu teplôt 20 až 120 °C,vyznačujúcí sa tým, že pozostáva z halozgénovvaných uhľovodíkov masýtených alebo ne« nasýtenýcł s počtom uhlíkov v. molekule až 4 so špecifickou hmotnosťou 1,1 až 1,65 g..cm 5 a z organických rozpúštadiel para fínického typu s počtom uhlíkov v molekule 2 .až 8, cykloparafinického, aromatického typu s počtom uhlíkov v molekule až 8 alebo z organických heterozlúčenín s te«p~ lotou varu do 160 °C, ktoré dávajú spolu zmes o špecifickej hmotnosti väčšej ,ako 1,0 gramov . om.

MPK / Značky

MPK: C07D 251/00

Značky: systém, zmesný, syntézy, rozpúšťadlový, organické

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245347-zmesny-rozpustadlovy-system-pre-organicke-syntezy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmesný rozpúšťadlový systém pre organické syntézy</a>

Podobne patenty