Spôsob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom hliníka

Číslo patentu: 245345

Dátum: 15.12.1988

Autori: Forlani Orfeo, Notari Bruno, Ogura Tsuneo, Ancillotti Francesco

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ČESKOSLDVENSKÁ g OPIS VYNMEZU REPUBLIKA p VBERÄNEK DUŠAN ing. NĚMETH ALEXANDER ingi MIKULA BOHUMIL, KOŠICE PETROVSKÝ ANTONÍN, BRNO54 Spôsob tepelne-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcnv zo žiarupevnej chrnmniklovej zliatiny s obsahom hliníkaRiešenie sa týka spôsobu tepelne-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s vobsahvom najmenej 2 percenta hlinika, a to žíhanim V .oxidačnej a následne v ochrannej atmosfére po zabudovaní d-o pracovnej pece. valce sa žihajü v prvej etape za výhradnej prítomnosti vzduchu od 200 QC do 500 °C s výdržou 2 až 3 hodiny pri kažř dých 100 QC. V druhej etape od 5.01 - 800 °C sa žíh-ajú s obdobnou výdržou 1 až 4 hodil» ny a pri teplote 800 °C 3 až 4 hodiny. Druhá etapa prebieha za prítomnosti dusíka postupne pridávaného .od jeho podielu 0 do 100 za súčasného vytlâčanita vzduchu.vynález sa týka spôsobu tepelne-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom najmenej 2 0/0 hliníka a rieši problém zábrany nárastov a nalepenín,tzv. pick-upov na ich povrchu a tým zvýšenia kvality zušlachtovanía pásov. kovového plechu, najmä elektrotechnických ocelí.Počas priebežného tepelného spracovania,najmä elektrotechnických oceli, dochádza na povrchu transportných valcov v peci za pôsobenia spracovacích teplôt k postupnej tvorbe nárastov a nalepenín, ktoré spôsobujú na prepravovanom páse tzv. ctlaky vo forme miestnej deformácie, čo má za následok zníženie výslednej kvality plechu.Nárasty, tzv. pick-upy vznikajú najmä na valcoch zo žiarupevných chromniklových zliatín, ktoré sú pre tento účel najrozšírenejšie. Vzniklé kysličníky chrómu, niklu a prípadne ďalších legujúclch prvkov, vytvo rené na povrchu valca, reagujú a viažu naj- .kysllčníky železa o nižšej teplote tavenía, vznikajúce na spracovanom páse plechu, čo je príčinou tvorby nalepenín, tzv. kysličníkových eutektík. Existujú rôzne pokusy riešit problém obmedzovania vzniku a narastania kysličníkových eutektik na povrchu valcov. Napríklad pri valcoch z klasickej chromniklovej ocele pre spracovanie vysokokremíkových plechov je známe riešenie podla A 0 ČSSR č. 175 079, podla ktorého sa má vytvoriť na nich vrstva výhradne z kysličníkov železa, a to známym postupom žíhania valcov za prítomnosti vzduchu. Riešenie predpokladá ich väzbu na kysličníky kremíka vznikajúce na páse plechu. Skúškami bol však d-okázaný nízky podiel vytvorenia kysllčnikov železa na valci a pri praktickom prevedení riešenie neuspelo,pretože neriešilo vytvorenie chemicky stálych kysličníkov na valci, pričom je naopak potrebné vznik kysličníkvov železa na ňom obmedziť. Dalším pokusom na vytvorenie takýchto chemicky stálych ukysličnikovi na povrchu valca je podľa A 0 CSSR č. 204 755,spočívajúce v dodatočnom nástreku metalizačného povlaku z hliníka a následnom difúznom žihaní, ktoré predpokladalo väzbu medzi nástrekom .a telom valca z chromniklovej ocele. Tento pokus taktiež neuspel pre nedostatočná väzbu. Problém úspešnejšie rieši vývoj základného materiálu podľa AO ČSSR č. 231 947, a to zliatina na bázechromniklu legovaná hliník-om v rozsahu | 2,3 .až 4,0 , pri potlačení obsahu .síry, fosforu a medi. Aj táto zliatina však musí byť tepelno-chemicky upravená pre uvedený účel použitia.je tiež známe riešenie tepelno-chemickej upravy valcav z chromniklovej ocele, avšak bez prítomnosti hliníka ako legúry, určených pre spracovanie vysokokremikových transformátorových plechov. Pri ňom sa po dobu výdrže 4 hodín zohrejú valce na 800 stupňov Celzia pri udržiavaní prítomnosti vzduchu a potom sa postupne pridáva o 4chranná atmosféra až do dosiahnutia teploty 850 °C. Týmto spôsobom sa. má zabezpečit ochranná vrstva vo forme kysličníkov chrómu a niklu v rozsahu 20 až 55 0/0 a kysličnikov železa V nostávajúcom podiele. Toto riešenie nutne vykazuje obdobné nedostatky ako pri AO č. 175 079 a môže byt účinné pre spracovanie iných druhov plechu. Ostatné známe riešenia problému sa zakladajú na použití rôznych druhov materiálov a konštrukčného usporiadania transportných valcov, t. j. okrem spomínaných žiarupevných chromniklových ocelí keramické alebo ine žlaruvzdorné materiály v kombinácii s kovovými .nosnými elementami, ako napríklad v AO ČSSR č. 163 975. Tieto materiály s výheodnými povrcho-vými vlastnosťami sa však nedajú použiť pre výrobné problémy vylupovanie a praskanie materiálu a náročnosť pri uchytení na uvedené kovové nosné elementy, a to z titulu nedostatočne súdržnosti, tepelných spádov .alebo nedostatočnej odolnosti voči mechanickým razom. Uvedené nedostatky odstraňuje .a vytýčený problém rieši spôsob tepelne-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom najmenej 2 percenta hliníka, a to žihaním v oxiclačnej a následne v ochrannej atmostére po zabudovaní do pracovnej pece podľa vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa valce žíhajú v prvej etape za výhradnej prítomnosti kyslíka zo vzduchu v rozmedzí od 200 do 500 °C. Pri tejto prvej etape sa žiha s výdržou 2 až 3 hodiny pri každých 100 °C postupného zvyšovania teploty. Ďalej sa valce žíhajú bezprostredne v druhej etape v rozmedzí od 501 do 800 °~C za prítomnosti dusíka o rosnom bode najvyššie do ~ 30 °C v pracovnej atmosfére postupne pridávaného v rozmedzí podielu od 0 do 100 za súčasného vytláčania vzduchu, pričom sa žiha s výdržou 1 až 4 hodi ny pri každých 100 C postupného zvyšova nia teploty. Nakoniec pri teplote 800 °C za výhradnej prítomnosti dusíka sa žíha s výdržou 3 až 4 hodiny.Výhody spôsobu podľa vynálezu sú hlavne v tom, že sa na povrchu valcov vytvoria chemicky stále kysličníky chrómu, niklu a hlavne hliníka, ktorý je legujúcilm prvkom základného materiálu, t. j. s teplotnou a chemickou odolnosiou voči kysličníkom a kovovým časticiam nachádzajúcim sa na povrchu tepelne spracovaných pásov a bráni sa tak tvorbe nalepenin a nárastov na ich povrchu a tým otlakov .a deformácií spracovaného plechu. PredIži sa tým životnosť valcov bez potreby renovácie ich povrchuPríklad uskutočnenia spôsobu podla vynálezuZákladné vybavenie 100 ks pecných valcov, o velkosti napríklad 120 x 2100 mm,sa zabudiuje do rekryštalizačnej pece pre spracovanie dynamoplechov o pracovnomobjeme 120 m 5. Pecné valce majú chemické zloženie na báze 23,54 0/0 chromu, 21,08 0/0 niklu. 1,24 0/0 kremika a 3,62 0/0 hliníka. Vstupný a Výstupný uzáver sa p~ootvorí na štrbinu 50 x 1 250 mm. Pri dosiahnutí teploty 200 WC, nastavenej termostatom, zotrvá ohrev v peci 2 hodiny, potom sa nastaví tep~ lota 300 WC a po jej dosiahnutí trvá ohrev rovnako 2 hodiny. Takto sa postupuje až po teplotu 500 °C, pri ktorej už ohrev ,trvá 4 hodiny, stále za prítomnosti vzduchu a pri otvorených uzáveroch. Pri nastavení teploty 600 °C ohrev trvá 2 hodiny za súčasného prívodu dusíka o rosnom bode -40 °C vmnožstve 50 m 5.h 1 a pri otvorenom výstupnom uzávere, ktorým je vzduch postupne vytlačený. Pri nastavení teploty 700 °C žíhanie trvá 2 hodiny, pričom pri jej dosiahnutí sa uzatvárajú výstupné aj vstupné uzávery vzduchu. Pri nastavení teploty 800 C sa zvýši prívod dusíka na 100 In 5.h 1 a s výdržou po dobu 3 hodin na tejto žíhacej teplote. Po ukončení žíhanía sa pec pripraví na povrchovú úpravu plechov. Pre~dpokla« daná životnost je 2 sa ñnásobná voči valcom neupraveným týmto spôsobom alebo valoom z iných materiálov.Spôsob tepelne-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom naj~ menej 2 percenta hliníka, a to žíhaním v oxidačnej a následne v. ochrannej atmosíe re po zabudovaní do pracovnej pece, vyzna~ čujúci sa tým, že sa valce žíhajú v prvej etape za výhradnej prítomnosti kyslíka zo vzduchu V rozmedzí od 200 do 500 QC s výdržou 2 až 3 hodiny pri každných 100 C po stupného zvyšovania teploty, ďalej v druhej etape za prítomnosti dusíka o rosnom bode najvyššie do -30 C postupne pridávaného v rozmedzí podielu až do 100 v pracovnej atmosfére za súčasného vytláčania vzdu~ chu, a to v. rozmedzí od 501 do 800 °C s výdržou 1 až 4 hodiny pri každých 100 C postupného zvyšovania teploty, pričom pri teplote 800 IC za výhradnej prítomnosti dusíka sa žíha s výdržou 3 až 4 hodiny.

MPK / Značky

MPK: F27B 9/30, C21D 9/56

Značky: pecných, žiarupevnej, hliníka, transportných, zliatiny, tepelno-chemickej, valcov, chromniklovej, povrchu, spôsob, obsahom, úpravy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245345-sposob-tepelno-chemickej-upravy-povrchu-transportnych-pecnych-valcov-zo-ziarupevnej-chromniklovej-zliatiny-s-obsahom-hlinika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob tepelno-chemickej úpravy povrchu transportných pecných valcov zo žiarupevnej chromniklovej zliatiny s obsahom hliníka</a>

Podobne patenty