Spôsob prípravy kvasničnej biomasy z 1, 6-anhydro-.beta. -D.,glukopyranózy

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

emo mo vvNALEzv 1451 Vydané 15 12 as A OBJEWAutor vynálezu KOCKOYÁ-KRATOCHVÍLOVÄ ANNA RNDr. DrSc IjRMOYA MÁRIA RNDr. csc. KOŠÍK MARTIN doc. ing. Use. STURDIK ERNEST ing. asc BIELY PETER RNDr. Csc., BRATISLAVA54 Spôsob prípravy keasniěne biomasy z 1,B-anhydra-ý-D-glukopyranôzy1 3 Riešenie sa týka spôsobu prípravy kvasničnej biomasy z 1,6-xanhydro-p-D-glukopyranózy. Podstata spôsobu prípravy kvasničnej biomasy z 1,6-xanhydropD~glukopyranózy spočíva v t-o-m, že sterilné tekuté kultivačné médium obsahujúce 2,0 až 6,0 0/0 hmot. 1,6-yanhydro-,p-Dąglukopyryanôzy sa zaočkuje 46 až 50 h kultúrou kmeňa Aureohasidium pullulans CCY 27-1-14 alebo CCY 27-1-22 alebo CiCY 27-1-32 alebo~ CCY 76-1-1 .alebo CCY 103 a kultivácia sa robí pri teplote 25 až 28 stupňov Celzia za premiešavania po dobu 2 až 7 dní. vynález má použitie V poľnohospodárstve, potravinárskom, chemickom -a farmaceutickom priemysle.,vynález sa týka spôsobu prípravy kvasničnej biomasy z 1,G-anhydro-p-D-glukopyranozy.LES-Annydro-,ťi-D-gluukopyranöza levoglukozán sa doteraz nevyužívala na produkciu mikrobiálnej biomasy preto, lebo bežne používané kvasinky ako napr. Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces vini a Candida utilis pravdepodobne nesyntetizujú k-onštitutivne alebo inducibilné enzýmy potrebné pre metabolizmus levoglukozánu A, Kockavá-Kratochvílová Kvasinky a kvasinkovíté mikroorganizmy, Bratislava, Alfa, 348 rok 198211. Preto sa pre výrobu kvasničnej biomasy používajú melasy obsahujúce ako hlavnú cukuornú zložku sacharözu D, Haľama Technická mikro-biológia, Bratislava, SNTL,201 1967. Avšak levoglukozán pridávaný do kultivačného prostredia vo forme kryštalickej látky je využívaný pre rast Aureobasidium pullulans a iných kvasiniek a kvasinkovítých mikroorganizmov ako sú napr. Wingea robertsii, Arthroascus javanensis,Cephaloascus albidus, Candida ingens, Wickerhamia fluorescens, Debaryomyces cantarellii, Lodderomyces el-ongisporus, Pachysolen tannophilus, Leucosporidium scottii, Trichosporon beigelii, ako aj dalších mikroorganizmov produkujúcich enzým jS-glukozidázu.Kmeň Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 bol izolovaný z kvetov rastliny .Crathaegus oixyacantha z Devínskej Kobyly. Kmene Aureobasidium pullulans rastú vo forme hýf s blastokvonidiami, ktoré majú dĺžku 6 až 16(priemer 4,45 m~. Tvorí hýfy dvoch druhov. vzdušné tenké o priemere 4 až 6 m a submerzné hrubé o priemere 6,6 m. Dlžkový pomer blastokonidií je 2,73 a kvocient povrchu vioči objemu buniek je 1,12. BlastokónIdie sú vretenovitého tvaru, ktoré pučia bilaterálne a monompolárne tvoriac tak sekundárne blastodonídie, ktoré sú menšie ako primárne blastokonídie jA. Kocková-Kratochilova, M. Černáková, E. Sláviková Fólia Micnobíol. 25, 56 (1.98011. Kmeň ~ClCY 27-1-14 patrí do skupiny kmeňov, ktoré utilizujú D-xylózu, L-arabinózu, maltózu, sacharöził,laktózu, celobiózu, trehalózu, rafinózu, melezitôzu, rozpustný škrob, kyselinu D-glukurônovú a D-gaiakturonovú, kyselinu dusičnú a L-lyzín. Kmeň CCY 27-14 utllizuje atmosférický dusík. Rastíe dobre na sulfitovom výluhu. Kmeň CCY 27-1-14 produkuje enzýmy ako napr. ureäzu EC 3.5.3.1), extracelulárnu ribonukleázu, deoxyribonukleázu, arylesterázu EC 3.1.1.2), endo-1,4-.§-D-g 1 uk~anázu EC 3.2.1.4 a endo-lgł-B-D-xylanázu (EIO 3.2181. Enzým monofenol-monooxigenázu EC 1.14.18.1 produkuje len v stopových množstvách, takže za daných kultivačných podmienok fermentačné médium nečernie od produkcie melamínu, ako je to u niektorých iných kmeňov tohoto druhu. Kmeň .CCY 27-1-14 produkuje polýsacharid pululän a rastie prevažne vo forme kvasinkvovitých bu 245339Kmeň CCY 27-1-22 rastie prevažne vo forme myceliárnej. Tvorí polysacharid pululán. Kmeň CCY 27-1-32 vytvára čierny pigment melanín uložený hlavne V chlamydospórach. Súčasne produkuje aj pululän. Kmeň CCY 76-1-1 tvorí hýfy s vysokým obsahom tukov a ďalej syntetizuje heteropolysacharid so značným obsahom D-xylózy. Nesyntetizuje melanin. Kmeň CCY 103 rastie vo forme retiazkovitých buniek a hromadi glykogén a trehalóizu. Netvori melanIn .a nerastie v hyfálnej forme.Podstata spôsobu prípravy kvasničnej biomasy z 1,S-anhydro-,p-D-gluk-opyranözy v sterilnom tekutom kultivačnom médiu spočíva v tom, že sterilné tekuté kultivačné médium obsahujúce 2,0 až 6,0 hmot. LB-anhydro-ý-D-glukopyranózy sa zaočkuje 46 až 50 h kultúrou kmeňa Aureobasidium pullulans CECY 27-1-14 alebo CICY 27-1-22 alebo CCY 27-1-32 alebo CCY 76-1-1 alebo CCY 103 a kultivácia sa robí pri teplote 25 až 28 ic za premiešavania po dobu 2 až 7 dni.Výhodou navrhovaného spôsobu prípravy kvasničnej biomasy z levoglukozánu ako jediného zdroja uhlíka a energie s .použitím kmeňov kvasinkovitého mikroorganizmu Aureobasidium pullulans je, že sa takto využíva substrát vznikajúci z celulózového odpadu. Ďalšou Vyhodou je, že Aureobasidium pullula-ns má také morfvogenetické a biochemické vlastnosti, ktoré spolu s jeho jednoduchou kultiváciou a produkciou dostatočného množstva biomasy sú rozhodujúcimi fakbormi pre priemyselné uplatnenie spôsobu prípravy biomasy.48 h kultúrou kmeňa Äureobasidium pullulans CCY 27-1-14 (kmeň je uložený v Ceskoslovenskej zbierke kvasiniek a kvasinkovitých mikroorganizmov, Chemický ústav, Centrum chemického výskumu SAV, Dúbravská cesta 9, 842 38 Bratislava sa zaočkuje sterilne tekuté kultivačné médium obsahujúce 2,0 °/o hmot. kryštalického levoglukozänu,1,0 až 2,0 9/0 hmot. síranu -amönneho, 0,02 až 0,05 °/o hmot. síranu horečnatého, 0,1 až 0,25 hmot. dihydrofosforečnanu draselného, 0,025 ml suspenzie mikroelementov suspenzia mikroelementov obsahuje 0,1 hmot. heptahydrátu síranu železnatêho, 0,016 0/0 hmot. tetriahydrátu síranu mangánatého,0,0072 hmot. tetrahydrátu molybdenanu amónneho, 0,0352 0/0 hmot. dekahydrátu tetrabórátu dvojsodného, 0,006 hmot. pentahydrátu síranu mednatého, 0,124 hmot. heptahydrátu síranu amónneho) a 0,1 ml roztoku vitaminov (roztok vitamínov obsahuje0,1 hmot. 1,2,3,54,6 cyklohexándexolu myo-inozitolu), 0,04 °/o hmot. kyseliny pyridín-B-karboxylovej kyseliny nikotínovej), 0,04 hmot. kyseliny 4-amínobenzoovej, 0,0002 hmot. S-Z-oíuroimidazolidíno 4,5-ctiol-Z-yljpentánovej kyseliny, 0,04 0/0 hmot. D- -N,N 2,4-dihydroxy-3,3-dimety 1 butyryl-jdz-amínopropionâtií vâpenatého pantotenätu VápenatéhoL 0,04 0/0 hmot. 3-hydroxy-4,5-bishydroxymetyl-2-metylpyridínu jpyridoxínu), 0,02 hmot. 3-4-amino-Z-metyl-pyrimidyl-5-metyl J -5- Z-hydroxyetyll-4-metyltiazolu ĺtiamínu). pH kultivačného média sa upraví hydroxidom sodným na 5,0 až 6,5. Kultivácia mikroorganizmu prebieha po do-bu 2 až 7 dní pri teplote 25 až 28 C na rotačnej trepačke (2,5 Hz). Výtažok kvasničnej biomasy dosiahol 0,9 hmot. sušiny, čo predstavuje 45 hmot. 1,6-anhydro-ý-D-glukopyranozy. Kvasničná biomasa s obsahom 37 hmot. bielkovín, 3 Ú/o hmot. ribonukleovej kyseliny, 0,4 hmot. deoxyribonukleovej kyseliny a 59,6 0/0 hmot. ostatných bunke-vých zložiek vztiahnuté na sušinu sa separuje od kultivačneho média centrifugáciou alebo fíltrácíou.Postupuje sa ako V príklade 1 s tým rozdielom, že sa použije 3,0 hmot. kryštalio-ký levoglukozán a ako zdroj dusíka 0,1 9/0 hmot. dusičnan draselný a takéto kultivačné médium sa zaočkuje 48 h kultúrou kmeňa Aureobasidium pullulans CCY 27-1-22 uloženého v tej istej zbierke ako kmeň CCY 27-1-14. Pri použití dusičnanu draselného ako zdroja dusíka sa zvýši produkcia blastokonídií a potlačí tvorba hyf, takže kulúra má kvasinkovitý charakter. Výtĺažok kvasničnej biomasy dosahuje 1,5 hmot. sušiny, čo odpovedá 50 hmo. LG-anhydro-gi-D-glukopyranózy.Postupuje sa ako v príklade 2 s tym rozdielom, že kultivačné médium obsahujúce 4,0 hmot. kryštallcký levogluk-ozán sa zaočkuje 46 h kultúrou kmeňa Aureohasidium pullulans CCY 27-1-32 uloženého v tej istej zbierke ako kmeň CCY 27-1-14. výťažok kvasničnej biomasy dosahuje 2,1 hmot. sušiny.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použije 5,0 hmot. levoglukozán a ako zdroj vitamínov 1,0 hmot. kukuričný výloh a taketo kultivačné médium sa zaočkuje 50 h kultúrou kmeňa Aureobasídium pullulans CGI 76-1-1 uloženého- v tej istej zbierke ako kmeň CCY 27-1-14. Výťažok kvas-ničnej biomasy predstavuje 3,0 hmot. sušiny.Postitpuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že sa použije 6,0 0/0 hmot. kryštalický levoglukozán a ako zdroj vitamínov 0,3 percenta hmot. kvasničny extrakt a takéto kultivačné médium sa zaočvkuje 50 h kultúrou kmeňa Aureobasidium pullulans CCY 103 uloženého v tej istej zbierke ako kmeň CCY 27-1-14. výťažok kvasničnej biomasy dosahuje 2,9 0/0 hmot. sušiny.vynález môže nájsť uplatnenie pre krmoVinárske účely ako zdroj surového proteínu pre výživu zvierat alebo pri získavaní rôznych biofaktorov z kvasničnej biomasy, ako sú napr. enzýmy a polysacharidy využiteľné v potravinárskom, chemlckom a farmaceutickom priemysle.Spôsob prípravy kvvasničnej biomasy z 1,6 ~-anhydro-js-D-glukopyranózy v sterilnom tekut-om kultivačnom médiu vyznačujúci sa tým, že sterilné tekuté kultivačné médium obsahujúce 2,0 až 6,0 hmot. LB-anhydrro-jő-D-glukopyranózy sa zaočkuje 46 až 50 hkultúrou kmeňov Aureobasidium pullulans CCY 27-1-14 alebo CCY 27-1-22 alebo CGY 27-1-32 alebo CCY 76-1-1- alebo CCY 103 a kultivácia sa robí pri teplote 25 až 28 C za premiešavania po dobu 2 až 7 dní.

MPK / Značky

MPK: C12N 1/16

Značky: přípravy, 6-anhydro-.beta, kvasničnej, biomasy, spôsob, d.,glukopyranózy

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245339-sposob-pripravy-kvasnicnej-biomasy-z-1-6-anhydro-beta-dglukopyranozy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy kvasničnej biomasy z 1, 6-anhydro-.beta. -D.,glukopyranózy</a>

Podobne patenty