Spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(191 i i 51 Int. 01.4 c 07 c 59/54 22 Prihläsené 28 01 35 C 07 C 57/04 21 PV 555-351 40 Zverejnené 13 11 85 UMD PIO WNAlEZY (451 Vydané 15 12 sa A onmvv 75 Autor vynálezu ČUČIAKOVÄ ALŽBETA ing., ŽILINA MAŠEK AN ing., BRATISLAVAŘEPIŠ AROMÍR ing. GREçNAR MILAN ing. KALAB vçADIMiR jang. C 50,CHOVANEC FRANTISEK CUCIAK JOZEF SKACANIOVA ZUZANA,ŽILINA BICEK DUŠAN ing GABARIK MILAN ing., ŠAĽA54 Spôsob inhibície pulymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátuRiešenie sa týka spôsobu inhlbovania polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe me~ tylmetakryiátu z acetonkyanhydrínu .a kyseliny sínovej a nasledujúcej esteriľikácie metanolo-m. Ako inhibítor sa bud do amidâcie,alebo do esterifikácie či d-o obidvoch stupňov pridáva na vstupný acetónkyanhydrin 0,005 až 0,5, s výhodou 0,05 0/0 hmot. látky zvolenej zo súboru zahŕňajüceho N-izopropyl-Nídifenyl-p-fenylendiarnín, 4-aminodifenylamín a destilačné zbytky získané oddes~ tiićivanim d-amínodiienylamínu z reakčnej zmesi ziskanej reakciou ll-amínodifenylamĺnu s acetónom a vrodíkom. Týmto spôsobom ínhíbovania sa zníži obsah organických nečistôt v surovom produkte o 40 . Súčasne sa slepší kvalita odpadových síranových lúhiov a využijú odpady z výroby antioxídantu CD.Predmetom vynálezu je spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu reakciou acetónkyanhydrinu s kyselinou sírovou a metanolom.Pri synteze metylmetakrylátu z acetónky 4anhydrínu a kyseliny sírovej prebieha v prvom stupni dehydratáclou kyselinou sírovou tvorba amidu kyseliny sírovej podľa rovnice 1z ktorého V ďalšom stupni sa hydrolýzou vo vodnom prostredí tvorí prechodne kyselina metakrylová a následnou esterifíkáciou metanolom vzniká metylmetakrylát podľa rovnice 2Látky, ktoré vznikajú v oboch stupňoch sú náchylně k polymerizäcii a je preto nutné túto polymerizáciu inhibovaif. V praxi sa používajú ako inhibítory na inhibovanie najrôznejšie anorganické a organické inhibítvory alebo ich kombinácie. Patria sem napr. z anovrganických, ktoré sa používajú prevažne k inhibovaniu v amidácii Cut soli, soli Cr 2 O 7 alebo Mn 04.Z organických inhibitorov sú to pyrokatechín, hyvdrochinon, fenotiazín, tanín, destilačné zbytky z výroby fenolu, ťulven, metylenová modrá, tiomočovina, N,N-dinaftyl-p-fenylendiamín, pš-naftol, fenylhydrazin, owaininofenol a pod. Používajú sa väčšinou v množstve, ktoré sa nepriaznivo prejaví bud tým, že znečistujü výsledný produkt pri jeho izolacii destiláciou (napr. fenotlazín),bud zostávajú v odpadových síranových lúhoch. Z týchto lúhov získaný kryštál síranu amónneho je znečistený týmito inhibítormi a naviac sa nimi zanašajú kryštalizačne aparáty, zvlášť trubky odpariek.Postupom podľa vynáiezu sa inhibícía polymerizácie reakčnej zmesí pri výrobe metylmetakrylátu reakciou acetónkyanhydrínu s kyselinou sírovou a metanolom prevádza tak, že sa do amidácie acetônkyanhydrínu.a/alebo do esteritikácie amidačnej zmesi metanolom pri-dáva na vstupujúcl acetónkyanhydrin 0,005 až 0,5, s výhodou 0,05 hmot. látky zvolenej zo- súboru zahŕňajúcehuo N-izopnopyl-Nľdifenyl-p-iľenylendiamín, 4-amíoodifenylamín a destilačné zbytky získané ooddestilovaním -i-aminodiiřenylamínu z reakčnej zmesi získanej reakciou 4-amínodifenylaminu s acetónom a vodíkom.Výhodou tohoto- postupu inhibovania v porovnaní s doterajším je okrem už uvedenejnízkej koncentrácie asi Z-krát vyššia účinnosť, Tá sa zvyšuje synergickým pôsobením vedľajších produktov, ktoré sú prítomné vI destilačných zbytkoch z uvedenej syntézy priemyselne vyrábaného antioxidantu CD, t. j. N-izopruopyl-N-difenyl-p-fenylendiamínuTieto zbytky sú ináč nežiadúcim odpadom a likvidujú sa spaľovaním.Surový ester vyrábaný s inhibítorom podľa vynálezu-má napr. v porovnaní s bežne používaným fenotiazínom o 40 nižší obsah chromatograficky stanovených vedlajších produktov.Obsah organických nečistôt v roztoku kyslých síranových lúhoch odpadajúcich z esterifiiçáoie poklesne .pri používaní inhibítorov podľa vynálezu v porovnaní s inhibícíou s fenotiazínom v. priemere o 15 0/0 aobsah pevných polýmérnych látok 0.50 . Taktiež kvalita kryštálu síranu amónneho získaného z týchto -lúh-ov neutralizácíou amoniakom sa zlepší, a to obsahom dusíka z~ 20,7 °/ona 21,2 0/0. iDo amidačnej zmesi kontinuálne pripravenej z 95 hmot. dielov acetônkyanhydrínu a 165 hmot. dielov kyseliny sírovej sa pri 80 °C pridáva 0,05 hmot. diela destilačných zbytkov z výroby 4-.amínodifenylamínu ako medziproduktu pri výrobe antioxidanta CD. Zmes sa vyhreje na 135 °C pri zádrži 30 min. Po následnej esteriťlkácii 60 hm-ot. dielov metanolu a BB hmot. dielov vody sa získa 100 g surového metyimetakrylátu s obsahom 3,62 hmot. 0/0 organických nečistôt. Pri rovnakom pokuse s fenotiazínom je obsah nečistôt v surovom esteri 5,92 hmot. .Amidačná zmes sa pripraví so 490 hmot.dielov acetônkyanhydrínu a 442 hmot. dielov kyseliny sírovej a po reakcii pri 135 °C sa prevedie esterifikňcia s 300 hmot. dielov metanolu a 310 hmot. dielov vody, do ktorej sa pridáva ako inhibítor destílačné zbytky z výnoby 4-aminodífenylaminu ako roztok v surovom esteri v množstve 0,05 hmot. percenta na násadu acetónkyanhydrínu. Získa sa 500 hmot. dielov surovéhuo esteru s obsahom 3,2 hmot. 0/0 organických nečistôt.Amidačná zmes sa pripraví podľa prikladu 1 a do esterífikácie prevedenej podľa prikladu 1 sa pridáva 0,1 hmot. dielov N-izopno pyl-Nídifenyl-p-fenylendiamínu. Získa sa surový ester s obsahom 3,15 hmot. 0/o organic. kých nečistôt. Obsah mganických nečistôt v kyslých síranových lühvoch po esterifikácíi v porovnaní s pokusom inhibovaným fenotiazínom poklesne o 15 , t. j. na 3,05 hmot. 0/0. Obsah polymérnych látok klesne o 50 na 0,52 hmot. 9/0.Amidačná zmes sa pripraví podľa príkladu 1 rovnako aj esterífikácia, do ktorej sa pridáva 0,2 hmot. diela él-amĺnodifenylamínu. Získa sa Surový ester s obsah-om 3,7 hmot. percenta organických nečistôt.Spôsob inhibícle polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu reakciou acetónkyanhydrínu s kyselinou sirovou a metanolom pomocou zlúčením na báze p-fenyléndiamínu, vyznačujúci sa tým, že sa do amidácie acetónkyanhydrínu a/alebo do esterifikácle amidačnej zmesi metanolom prldá~ va na vstupujúci acetónkyanhyrín 0,005 až0,55, s výhodou 0,05 °/o hmot. látky zvolenej zo súboru zahŕňajúceho N-izvopropyl-N-difenyl-p-fenylendiamin, 4-amínodífenylamín a destilačně zbytky získané ~oddesti 1 ovanim 4-amínodifenylamínu z reakčnej zmesi ziskanej reakciou Ił-amínodifenylaminu s acetónom a vodíkom.

MPK / Značky

MPK: C07C 57/04, C07C 69/54

Značky: zmesí, spôsob, metylmetakrylátu, reakčnej, polymerizácie, výrobe, inhibície

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245334-sposob-inhibicie-polymerizacie-reakcnej-zmesi-pri-vyrobe-metylmetakrylatu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob inhibície polymerizácie reakčnej zmesi pri výrobe metylmetakrylátu</a>

Podobne patenty