Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(75) Autor vynálezu BAXA JOZEF doc. ing. csc. KOTEK JtRI ing. REVÚS MILOŠ ing.,POTISK JOZEF ingçGULDAN ĽUDOVJT, BRATISLAVA(541 Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účelyvynález týkajúci sa spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromätov pre gumárenské účely, alebo jeho komponentov rieši problematiku reextrakcie extraktu z olejov zo sírnuo-parafinických rôp pri teplotách 40 až 70 °C, teplotnom gradiente pri protíprúdnej extrakcii do 25 °C, extrakčným činidlom furfural, ktorý sa používa V hmotnostnom pomere extraktzfurfural 11 až 4. Pracovať sa môže s bezvodým furfuralom alebo furfuralom obsahujúcim dno 4,5 hmot. vuody.vynález sa týka spôsobu výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely.Gumárenský priemysel používa ropné oleje ako tzv. nastavovadlá, ktorými sa nahradzuje časť monomérov bez výraznejšieho zhoršenie vl.astnosti kaučukových zmesí alebo ako procesové oleje. Firemná literatúra uvádza široký sortiment olejov určených pre priemysel kaučukov, pričom ide v podstate o~ 3 typy oleje s vysokým obsahom aromátov, oleje cyklanickě a oleje alkanické. Oleje s vysokým obsahom aromätov majú pritom zvlášť veľké zastúpenie, zlepšujú spracvovatelnosť, urýchľujú vlastné spracovanie, zvyšujú pevnosť V ťahu dienových elastomérov, predovšetkým butadien-styrênových, zvyšujú odolnost voči úderom, prelamovaniu a tiež urýchľujú vulkanlzáciu. Uvádza sa, že majú mat obsah aromátov, stanovený chromatografícky nad 6 U a obsah aromatického uhlíka 0/0 CA nad 30 .V ČSSR sa vyrába takýto olej s vysokým obsahom aromátov pod označením Furex 433.jeho základné charakteristiky sú nasledulú°ehustota pri 20 °lC 1 000 ~ 1 020 kg/m kinematická viskozita pri 100 °C 12 - 20 milimetrov . s 1číslo kyslosti, max. 2,5 mgKOH/g teplota vzplanutia nad 200 °C obsah siry, max. 4,0 hmot. teplota tuhnutia, max. 10 °COleje extrakty takýchto vlastností sa nedajú ziskat zo sírno-paraflnických rôp bežnou rafinaciou furfuralom. Pre výrobuFurexu 433 sa vypracoval postup, založený na scłiladeni extraktového roztoku opúšťajúceho extraktor na teplotu približne i 50 °C,pričom sa schladený roztok extraktu r-ozdeli na 2 vrstvy pseudorafinát-ovú a reextraktovú, z ktorej sa oddestilovaním rozpúšťadla získa olej pre gumárenské účely. V danom pripade je to v podstate následná jednostupňová frakcia pri teplote nižšej ako je V hlavnom extrakčnom zariadení.Nevýhodou takéhoto spôsobu výroby olejov s vysokým obsahom aromátov je nemožnosť menit okrem teploty dalšie faktory, ovplyvňujüce extrakciu, predovšetkým pomer olej turfural a obsah vody v rozpúšťadle.Tieto nedostatky odstraňuje spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely, alebo jeho komponentov extrakciou furfuralom, ktorého podstata spočíva v tom, že extrakty z olejov zo sirno-parafinických rôp sa následne extrahujú furfuralom pri teplotách 40 až 70 °C s hmotnostným pomerom extrakt furfural 1 1 až 4 s obsahom vody vo furfurale do 4,5 0/0 hmot., protiprúdne s teplotným gradientom do 25 °C.Uvedený spôsob je teda založený na samotnej extrakcii extrakto-v z furfuralovej rafinácie olejov zo sIrno-parafinických röp za podmienok umožňujúcich upravovať kvalitu novovzniknutých produktov.V laboratóriu sa podrobil jednostupňovej extrakcii furfuralom extrakt zo stredne viskózneh-o oleja zo sirnoparafinickej ropy. Podmienky extrakcle, vlastnosti východiskového extraktu a získaných reextraktov sú uvedené v tabulka 1.extrakt 1 2 3 Teplota extrakcie, °vC - 50 50 70 hmot. pomer extrakt furfural - 1 4 1 2 1 z 4 obsah vody vo furfurale, hmot. - 0 0 4,0 viskozita pri 100 °C, mm s 1 10,46 14,55 17,02 16,47 viskozitný index -51 -171 -202 -207 hustota pri 20 °C, kg/m 5 998 1 010 1 025 1 021 teplota tuhnutia, °C 20 2 4 0 výťažok, hmot. i 100 69,0 55,3 58,5 P r i k l a d 2 lots v spodnej časti extraktora typu R 11 CPri prevádzkovej protiprúdnej extrakcii extraktu zo sírno-parafinickej ropy furfuralom s obsahom vody 0,2 hmot., pri hmotnostnom pomere extrakt furfural 1 2, tep 53 °C, teplotnom gradlente 17 °C sa ziskal reextrakt výťažku 56 hmot., vyhovujúcich vlastností oleja pre gumárenské účely. Základné charakteristiky východlskovêho extraktu a reextraktu sú uvedené v tabuľke 2.Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom furfuralom pri teplotách 40 až 70 °C s hmot aromátovw pre gumárenské účely, alebo je- nostným pomerom oxtraktzturtural 14 s ho komponentov extrakciou furfuralom, vy- obsahom vody vo furfurale do 4,5 hmot.,značený tým, že extrakty z olejov zo sírno- protiprúdne s teplotným gradientom do 25-parafinlckých rôp sa následne extrahujú stupňov Celzia.

MPK / Značky

MPK: C08K 5/01, C08L 9/06, C07C 7/10

Značky: spôsob, obsahom, účely, aromátov, vysokým, gumárenské, výroby, oleja

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245333-sposob-vyroby-oleja-s-vysokym-obsahom-aromatov-pre-gumarenske-ucely.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby oleja s vysokým obsahom aromátov pre gumárenské účely</a>

Podobne patenty