Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚIAD no VVNÁlEZV ) A omg/y 45 vydane 15 12 88Autom vynálezu FUZY STEFAN ing. CSU. ČERNÄKOVÄ ĽUDMILA ing BENJSKA JOZEF prof. ing. DrSc ŠTAUDNER EMIL doc. ing. CSc. ORLIK IVO ing., BRATISLAVARiešenie sa týka kaučukwových zmesí na báze syntetického butadíénstyrénového kaučuku.Kaučukové zmesi obsahujú okrem plnív a základných vulkanizačných prísad 5 až 15 hmot. dielov olíg-omérneho polystyrénu s na« Viazanýmí koncovými dialkylditíokarbamidovými skupinami s priemernou číselnou molekul-Dvou hmotnosťou polystyrénu pod 5 000, vzhľadom na kaučukov-ú zložku.vynález sa týka kaučukovvých zmesí na báze syntetického butadiénstyrénového kaučuku.Do kaučuk-ových zmesí sa pridávajú rôzne prísady ako napr. zmäkčovadlá, plnivá,mastivá, stabilizátory, sietovadlá, urýchlovače vulkanizacie a pod. Robí sa to predovšetkým za účelom ovplyvnenie ich spracovatelských vlastností, resp. ovplyvnenie vlastností ich vulkanizát-orov.V posledných rokoch bolo publikovaných viacero prác, z ktorých vyplýva, že technologické vlastnosti kaučukových zmesí ako i úžitkové vlastnosti ich vulktanizátorov môžu byt kladne ovplyvňované prídavkom oligomérnych polysteyrénov s rôznymi reaktívnymi skupinami, napr. amíno skupinami, halogénovými, pripadne hydroxylovými skupinami. V periodickej ako i patent-ovej literatúre nie sú zatial popísané modifikačné postupy, ktoré by využívali aplikáciu oligoInérnych polystyrénov s koncovými sírnymi funkčnými skupinami.Uvedený nedostatok odstraňujú kaučukové zmesi podľa vynälezu na báze syntetického butadiénstyrénového kaučuku, pozostávajúce z plnív a základných vulkanizačných prísad, ktorých podstata spočíva v tom, že obsahujú 5 až 15 hmot. dielov oligomérneho polystyrénu s naviazanými koncovými dialkylditiokarbamidovými skupinami s priemernou číselnou molekulovou hmotnosť-ou polystyrénu pod 5000, vztiahnuté na kaučukovú zložku.Na tento účel môžu byt v.yužité ollgomérne polystyrény s NN-dimetylditiokarbamidovými skupinami na koncoch reťazca, ktoré sa pripravujú blok-ovou alebo roztokovou polymerizáciou v prítomnosti tetrametyltluramdisulfidu (TMTD) podľa AO 231235. Uvedené polystyrény pôsobia v kaučukových zmesiach ako modifikujúce prísady s kombinovaným účinkom. V štádiu prípravy, resp. spracovania kaučukových zmesí pri teplotách nad 130 °C kladne ovplyvňujú ich spracovatelské vlastnosti tým, že znižujú ich vlskozitu. Pokles viskozity Mooneylww,prídavkom určitého hmotnostného množstva oligornérneho polystyrénu je zrovnatelný s poklesom viskozity zmesi pridavkom rovnakého hmotnostného množstva komerčného zmäkčovadla Triumf.Oligomérny polystyrén s N,N-dimetylditiokarbamidvovými skupinami ovplyvňuje aj ďalšiu technologickú vlastnosť zmesi akou je vulkanizácia. Počas vulkanizácíe sa prejavuje reaktivita koncových skupin v urýchlení vulktanízácie, teda v systéme pôsobí ako samotný urýchľovač TMTD. To umožňuje znižiť spotrebu bežných urýchlovačov. zvlášť TMTD, alebo ich využít v kombinácii s inýIIĺ urýchlovačmi, predovšetkým sulfénamidového typu. Oligomérny polystyrén pôsobí v procese spracovania kaučukovej zmesi iba ako dočasné zmäkčovadlo, priaznivo ovplvňuje niektoré fyzikálne-mechanické vlast 4nosti plnených i neplnených vulkanizátov,pretože vo vulkanizáte pôsobí .ako aktívne plnivo. Zvyšuje hodnoty modulov, pevnosti v ťahu .ako i tvrdosti. Tento účinok sa prejavuje prechodom cez maximum, t. j. v určitej koncentračnej »oblasti sa dosahujú najvyššie hodnoty fyzikálne-mechanických vlastností. Pri aplikácii bežných typov- zmäkčevadiel nastáva zníženie hodnôt uvedených mechanických vlastností vulkanizátuov.Krútiaci moment SBR kaučuk-ov (syntetických butadiénstyrénových kauőukov meraný na plastografe Brabender pri 140 °C vykazoval po piatich minútach homogenizácie hodnotu 25,3 Nm. V prítomnosti 13 hmot. percent oligvomérneho polystyrénu sa znížil na hodnotu 19,1 Nm. Množstvo energie spotrebovanej na homogenizâciu kaučukovej zmesi sa znížilo o cca 28 . Úspora sa odčítala z plastogranov menaních na prístroji Brabender.Krútiaci moment SBR kaučuku mertaný na plastografe Brabender mal po piatich minútach ho-mogenizácie pri 160 °C hodnotu 22,8 Nm. V prítomnosti 20 hmot. oligomérneho polystyrénu mal hodnotu 10 Nm. Množstvg/ spotrebovanej energie sa znížil-o o cca 56 0.Viskozita ML 13 ° 14 SBR zmesí plnených 50 hmot. díelmi sadzí Nigros-K bez oligomérneho polystyrénu bola 49,8 °ML. V prítomnosti 5 hmot. dielov oligomérnehno polystyrénu b-ola 45,4 °ML. Optimum Vulkanizacie SBR zmesi bez polystyrénu sa na základe údajov z reaometra Monsanto pri 150 stupňov Celzia dosiahlo za 30,5 minúty a v prítomnosti 5 hmot. dielov polystyrénu za 25 minút.Fyzikálne-mechanické vlastnosti SBR vulkanizätorov obsahujúcich 5 hmot. dielov polystyrénu boli M 100 6,1 MPa, M 300 28,5 MPa, pevnosť v ťahu bola 44,7 MPa, tvrdost bola 70 °lRHD. Fyzikálne-mechanické vlastnosti SBR vulkanizátorov bez oligomérneho polystyrénu boli M 100 5,3 MPa, M 300 27,8 MPa, pevnosť v ťahu b-ola 38,4 MPa,tvrdosť bola 69 °IRHD.Visk-ozita ML 13 ° 14 SBR plneného 15 hmot. díelmi S 102 a 15 hmot. díelmi kaolínu bez oligomérneho polystyrénu je 20 °ML. V prítomnosti 15 hmot. dielov oligomérneho polystyrénu sa viskozita ML 13 ° 1 znížila na 16 °ML. Optimum vulkanizácie SBR zmesi bez oligomérneho polystyrénu sa dosiahlo za 565 B minút. Za prítomnosti 1 v 5 hmot. dielov oli- Fyzikálno-mechanické vlastnosti SBR vulkai gomérneho polystyrénu za 31 minút. nizátov trbsahujúcich 15 hmot. dielov oligoFyzikálne-mechanické vlastnosti SBR vu 1 ~ mérneho polystyrénu boli M 100 1,2 MPa,kanizátov neobsahujúcich polystyrén boli M 300 2,9 MPa, pevnosť v ťahu b-ola 9,7Kaučukové zmesi na báze syntetickêhuo bu- viazanými koncovými dialkylditiokarbamítadlänstyrénověho kaučuku pozostávajúca z dovýml skupinami s priemernou molekuloptlnív a základných vulkanízačných prísad, v~ou hmotnosťou polystyrénu pod 5000,vyznačujúce sa tým, že obsahujú 5 až 15 vzhľadom na kaučukovú zložku.hmot. dielov oltgomérneho polystyrénu s na

MPK / Značky

MPK: C08L 9/06

Značky: zmesí, kaučukové

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245332-kaucukove-zmesi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kaučukové zmesi</a>

Podobne patenty