Farebníkový aparát s bodovým podávaním farby

Číslo patentu: 245331

Dátum: 15.12.1988

Autor: Sineger Eleonora

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ztwrsrsr POPIS VYNÁLEZU 393.ÚRAD PIO WNÁLÍIY . A Dum 45 Vydane 15 12 88í 75) Autor vynálezu KVASNA DRAHOŠ ing., PREŠOVÚčelom je zabezpečovať rovnomerne nanášanie farby .na tlačovú formu. Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou planžetového cylíndra 3, cez ktorý sa pretláča farhový sl-oj, ktorý vzniká na farebníkovom valci 2, pomocou zónových prvkov 12, ovládaných pomocou mikromotorov 13, na pružnoelastický pás 5 navaľovacieho val« ca 4, Takto vzniknutý bodový farbový sl-oj sa rozmazávacím nožom 6 formuje do jednoliateho, farbového sloja v požadovanej hrúbke. Farbový reliéf, ktorý vzniká na navaľovactxm valci 4 sa likviduje stieracim nožom 9. Napínanie pružnoelastického pása 5 sa uskutočňuje pomocou napínacieho zariadenia (16).Okrem polygrafickéh-o priemyslu je možné vynálezu použit aj v ďalších odvetviach, kde sa potláčaajú rôzne druhy materiálov.vynález sa týka farebníkového aparáta s bodovým podávaním farby na navalovaci valec.Doposiaľ sú známe farebníkové aparáty s velkým počtom valcov, skomponovaných do rôznych sústav rozotieracich a rozvádzacích valcov, pomocou ktorých sa odstraňuje tzv. farbový reliéf na navalovacich valcoch. Sú známe farebníkové aparáty s jediným navaľovacím valcom, ktorý má rovnaký priemer, ako formový valec. Taktiež sa používa aj protichodné otáčanie jednotlivých valcových dvojíc. Známe sú aj farebníkové aparáty s pružnoelastickým pásom, v ktorých sa farba podáva na tlačovú formu v širokom,nepretržitom a automaticky regulovanom pase.Podstatou navrhovaného farebníkového .aparáta s bodovým podávanim farby je rovnomerne nanášat farbu na tlačovú formu a vyznačuje sa tým, že farebníkový valec, ku ktorému priliehajú zónové prvky a ktoré sú spojené so zodpovedajúcim mikromot-orom,sa automatickým prítlačným zariadením, pritläča cez veľmi tenký, planžetový cylinder k navalovaciemu valcu, ktorý je obopnutý pružnoelastickým pásom, pričom k tomuto z vonkajšej strany, prilieha rozmazävaci nôž a stierací nôž. Napinanie pružnoelastického pása sa uskutočňuje pomocsou napínacieho valca a napínacieho zariadenia.Navrhovaným farebníkuovým aparátom sa dosiahne nanášanie farby v bodových porciách na navalovacom valci, ktoré sa rozmazávajú a takým spôsobom dochádza k formovaniu jednoliateho farbového sloja v potrebnej hrúbke, ktorý sa prenáša na formu formového valca. Vo farebníku sa reguluje hrúbka farbového sloja na farebníkovom valci automaticky. Odstraňuje sa efekt farboveho reliéfď na navalovaconí valci.Na pripojenom výkrese je znázornená principiálne schéma tarebnikového aparáta s bodovým podávaním farby.Farba sa vyvádza z farebnice 1 farebníkovým valcom 2, ktorý je potiahnutý tenkým, kalibnovaným, pružnoelastickým poťahom. Farebníkový valec 2 musí zodpovedaťprísnym požiadavkám geometrickej formy a drsnosti povrchu.Hrúbka farbového slo-ja sa automaticky reguluje pomocou zónových prvkov 12, z ktorých každý má svoj vlastný ovládací mikĽOIIIOÍDI 13. Farebnikový valec 2 sa pritláča automatickým prítluačným zariadením 14 bezprostredne cez tenký, planžetový cylinder 3,ktorý je vymenitelťný, k navaľovacíemu valcu 4. Tento planžetlový cylinder 3 má po svojom obvode s veľkou hustotou, umiestnené,striedavo v radoch, otvory presnej geomet rickej formy. Farbový sloj sa pomocou tla- , krovéh-o úsilia pretlača cez otvory planžetového cylindra 3 na pružnoelastický pas 5 navalovacieho valca 4. Takto vzniká na navalovacom valci 4, bezprostredne po jeho prechode kontaktnou zónou s planžetovým cylindrom 3, farbový sloj vo forme jednotlivých bodov. Farbový reliéf, ktorý vzniká -na farevbniukovom valci 2, sa likviduje tým,že tento sa zlleva s ostatnou farbou vo farebnici 1. Takto vzniknuté jednotlivé bodové porcie farby, nachádzajúce sa na pružnoelastickom páse 5 navalľovacieiro valca 4 sa rozotierajú rozotieracím nožom 6, čím sa formuje jednoliaty farbový sloj, potrebnej hrúbky. Tento farbový sloj sa ďalej, navalovacim valcom 4, navaluje na formu 7 formového valca B.Vznikajúci reliéf na navalovacom valci 4 sa likviduje stieracim nožom 9, ktorý sa pritláča k vodiacemu valčeku 1 D. Farb-ový reliéfny sloj sa stiera do prídavnej farebnice 11. Po odstránení farbového reliéfneho sloja stieracím nožom 9 sa pružnoelastický pas 5 dostáva do kontaktnej zóny navalovacieho valca 4 a farebníkového» valca 2 s planžetovým cylindrom 3, vždy čistý. Napínanie pružnoelastického pása 5 sa uskutočňuje napínacím zariadením 16, ktoré pôsobí na napínaci valec 15.Tento vynález možno uplatniť v härkových,kiotúčových, otsetových strojoch, knihtlačových rotačkäch, ako aj všade tam, kde dochádza k potláčaniu jednotlivých druhov materiálov.Farebníkový aparát s farebníkovým valc-om, pružnoelastickým pásom a bodovým podávaním farby, vyznačujúci sa tým, že farebníkový valec 2 prilíeha cez tenký, planžetový cylinder 3 k navalovaciemu valcu 4, pričom k farebníkovému valcu 2, ktorý je spojený s automatickým prítlačným zariadením 14, priliehajú zónové prvky 12so zodpovedajúcim mikromotorom 13, navalovací valec 4 je spolu s vodiacim valčekom 10 a napínacim valcom 15, ktorý je spojený s napínacím zariadením 16,obopnutý pružnoelastickým pásom 5, pričom k napínaciemu valcu 15 prilieha rozmazávací nôž 6 a k vodiacemu velčeku 10 prilieha stierací nôž 9.

MPK / Značky

MPK: B41F 31/14

Značky: farby, aparát, podávaním, bodovým, farebníkový

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245331-farebnikovy-aparat-s-bodovym-podavanim-farby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farebníkový aparát s bodovým podávaním farby</a>

Podobne patenty