Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond

Číslo patentu: 245330

Dátum: 15.12.1988

Autori: Gál Melinda, Andrási Ferenc

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO vvNALEzv A OBJEVY(75) Autor vynálezu ŠNAPKO PETER ing SLOBODNÍK VILIAM ing., BANSKA BYSTRICA54 Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sandUzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond, slúžiaci k spojeniu dvojdielneho krytu a k súčasnému upevneniu meraciehĺo hrotu sondy. Podstata riešenia spočíva vtom,že obidve časti krytu meracej sro-indy sú opatrené tvarovo zhodnými výstupkami. Na výstupkoch je vytvorené tvarové vybratie, do ktorého sa pri uzatváraní krytu zasunie uzamykací kolik, ktorým je opatrený merací hrot sondy. Týmto riešením sa dosiahne sp-ojenie oboch častí krytu sondy ako aj upevnenie meracieho hrotu sondy. Prínos riešenia spočíva v tom, že obidve časti krytu môžu byt riešené ak-n tvarovo zhodné, čím sa znížia náklady na výrobu nástrojov na zhotvowvenie krytu a vylúči sa nutnosť riešiť v-yhovujúce mechanické spojenie meracieho hrotu so sondou.vynález rieši uzatváraní zámok, najmä pre kryty meracích sond, slúžiacich k spojeniu dvojdielneho krytu a k súčasnému upevneniu meracieho hrotu sondy.V súčasnosti je riešené uzatváranie dvojdielnych kryt-ov, najmä u meracích son-d,skrutkovými spojmi. Pri takomto spôsobe spojenia krytov. sú vo väčšine prípadov obidve časti krytu riešené ako tvarovo odlišné diely, čo zvyšuje náklady na výrobu z dôvodu výroby dvoch lisovacich nástrojov. Ďalšou nevýhodou je, že prechod skrutky vnútor.ným priestorom sondy vyžaduje priestorovo näročnejšiu, komplikovanejšíu, konštrukciu elektroniky sondy ako aj dosky plošného spoja, pretože miesta prechodu skrutiek priestorovo obmedzujú vnútorný zastavaný priestor sondy. V pripade, že spojenie dvojdielneho krytu je riešené rôznymi tvarovými výstupkami, toto spojenie sa časom tlvoľňuje a nezaručuje dostatočnú pevnosť spojenia krytov. Trvalé spojenie krytov, napriklad lepením, nie je žiadúce, nakoľko v prípade poruchy je potrebné mat prístup k elektr-onike sondy. Naviac realizačné náklady potrebné na výrobu sondy sú ovplyvnené aj potrebou spojenia meracieho hrotu so sondou. Toto spojenie je vo väčšine pripadov realizované závitovým spoj-om, resp. trvalým spojením hrotu s doskou plošného spoja elektroniky sondy.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond, podľa vynálezu, ktorý umožňuje spojenie dvojdielneho krytu a súčasné upevnenie meracieho hrotu sondy. Podstata vynálezu spočíva v tom, že uzatvárací zámok pozostáva z tvar-ovo zhodných výstupkov a uzamykacieho kolika, pričom najmenej dvoma výstupkami je opatrená vnútorná časť vrch ll 245330nej časti krytu, ako aj vnútorná časť spodnej časti krytu. Výstupky sú opatrené tvarovým vybratim za účelom uzamknutia zámku pri zasunutí uzamykacieho kolika, ktorým je opatrený merací hrot sondy.Uzatvárací zámok, podla vynálezu, umožňuje riešiť obidve časti krytu ako tvarovo zhodné diely, dalej umožňuje pri uzatvorení krytu súčasné upevnenie meracieho hrotu sondy. V prípade potreby zásahu do vnútorných časti sondy je dvojdielny kryt možné otvoriť jednoduchým povytiahnutím meracieho hr-otu, čím sa uzamykaci k-olik uvolni z tvarových vybratí výstupkov a tým sa umožní otvorenie krytu. Uzatváraci zámok podľa vynálezu umožňuje aj operatívnu výmenu meracieho hrotu sondy a zvyšuje priestorovú využiteľnost vnútorného priestoru sondy atď.Na pripojenom nákrese je znázornený jeden príklad uzatváracieho zámku podľa vynálezu.Uzatvárací zámok, .najmä pre kryty meracích sond, pozostáva z dvojice výstupkov 211,212, ktorými je opatrená vnútorná časť vrchnej časti krytu 21, ďalej z dvojice výstupkov 221, 222, ktorými je opatrená vnútorná časť sp-odnej časti krytu 22 a z uzamykacieho kov líka 11, ktorým je opatrený merací hrot 1. Výstupky 211, 212, 221, 222 sú vytvorené tak,že pri uzatvorení krytu pozostávajúceho z vrchnej časti krytu 21 a spodnej časti krytu 22 je tvarové vybratie 3, ktoré je vytvorené na výstupkoch 211, 212, 221, 222, v rovine s osou uzamykacieho kolika 11, ktorým je opatrený merací hrot 1.Uzatvárací zámok, podľa vynálezu, je všeobecne využiteľný pre uzatváranie rôznych druhov krytov., v obalovej technike a pod.Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond, slúžiaci k spojeniu dvojdtelneho krytu a k súčasnému upevneniu meracieho hrotu sondy, vyznačujúci sa tým, že uzatvárací zámok je tvorený výstupkami 211, 212,221, 222 .a uzamykacím kolíkom 11, pričom výstupkami 211, 212 je opatrená z vnútor nej strany vrchná čast krytu 21 a výstupkaml 221, 222 je opatrená z vnútornej strany spodná časť krytu 22, výstupky 211,212, 221, 222 sú opatrené tvarovým výbratim 3 pre uzamykaní kolika 11, s meracím hrotom 1, 1 list výkresov

MPK / Značky

MPK: G01N 27/00

Značky: meracích, zámok, najmä, krytý, uzatvárací

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245330-uzatvaraci-zamok-najma-pre-kryty-meracich-sond.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uzatvárací zámok, najmä pre kryty meracích sond</a>

Podobne patenty