Aviváž pre syntetické vlákna

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

751 Autor vynálezu MIKQLA MARIÁN ing VAŠKO LADISLAV ing MAURITZ JURAJ ing KMET ULIÁN ing. ČEMA IÁN ing., HUMENNÉ(54) Aviváž pre syntetické vláknaÚčelom aviváže je zabezpečiť rozhodujúce vlastnosti pre bezporuchové textilné spra~ covanie syntetických vlákien, najmä vlákien tvarovaných noyvýmí postupmi, napríklad agregovaným systémom s tvarovaním horúcim vzduchom. Toho sa dosahuje použitím zmesi .obsahujúcej mastiacu zložku na báze minerálneho oleja, kohéznu a antistatickú zložku spolu s emulgačným systémom. Táto zmes zaručuje pri aplikácii na syntetické vlákna,zvlášť polyavmidove kábliky trojrozmerne oblúčkované zlepšené .antistatické a klzné vlastnosti a vyššiu súdržnosť kapilár v multifibrilárnom systéme.vynález sa týka aviváže pre syntetické vlákna zvlášť trojrozmerne tvarované so zlepšenými autistatickými a klznými vlastnosťami a zvýšenou súdržnosťou kapilár.Úlohou avivážé je dávať syntetickému vläknu po zušlachťovacom procese také vlastnosti, ktoré zaručia jeho bezchybne spracovanie v textilu-om priemysle. Pri povrchovej úprave syntetických vlákien sú aplikované rôzne produkty, ktorých účinnosť z hľadiska klzných a antistatických vlastnosti často nedosahuje textilným spracovatelom požadovanú úroveň. Pri vláknach tvarovaných novými postupmi, napriklad agregovaným systémom s tvar-ovaním horúcim vzduchom sa dosahuje nového tvar-ovacieho efektu trojrozmerné oblúčkovanie U týchto vlákien vystupuje do popredia otázka súdržnosti kapilár v stuhe vlákna, vzhľadom na vyššie zobjemnenie vlákna a vyššie spracovatelské rýchlosti, oproti klasickému mechanicky tvarovanému vlákno. Pre textilnú aplikáciu syntetických vlákien sú tieto vlastnosti často rozhodujúce. Na zabezpečenie všetkých požadovaných vlastností je potrebné vytvoriť zmes viacerých produktov, z ktorých každý prispieva špecifickým účinkom,ale sám osebe nasplña všetky kritéria kladené na konečný produkt.Väčšina doteraz známych aviváží spĺňa vždy len určitú časť požadovaných vlastností, napríklad je špeciálne antistatická, alebo špeciálne zabezpečujúca hladkosť vlákna, alebo kombináciu vlastností nezabezpečuje na požadovanej úrovni. Pre spracovanie trojrozmerne tvarovaných vlákien je potrebné, aby aviváž zabezpečovala antistatickú úpravu, hladkosť potrebnú pre dobrý priebeh textilnej operácie, napríklad všívania kobercov, a súčasne súdržnosť jednotlivých kapilár v stuhe vlákna. Pre tento účel bola vyvinutá taká kombinácia zložiek, ktorá zabezpečuje všetky tieto vlastnosti na požadovanej úrovni.Predmetom vynálezu je aviváž pre syntetické vlákna na báze minerálneho voleja, polyetylénglykolu a emulgačného systému známeho pod obchodným označením Slovasol PD, vyznačená tým, že jej zložky sú 5 až 25 hmot. dielov minerálneho oleja s kinematick-ou viskozitou pri 20 °C 30 až 60 mm..s 1 a teplotou tuhnutia -30 °C až 0 °C, 5 až 25 hmot. dielov polyetylénglykolu o molekulovej hmotnosti 300 až 1500 a 50 až 90 hmot. die-lov zmesi alkylpolyglykoléteru, kde alkyl je o počte atômov uhlíka 12 až 15 a stupeň etoxylácie je 4 až 6 mólov etylén-o 4xidu na mól alkoholu a alkylfenolpolyglykoléteru, kde alkyl je s počtom uhlikov 9 a stupeň etoxylácie e 4 až 8 molov etylenoxidu na mól fenolu, v hmot. pomere 3 z 1 až 2 1. Táto zmes zaručuje pri aplikácii na syntetické vlákna, zvlášť polyamid-ové kábliky trojrozmerne tvarované, zlepšené antistatické a klzné vlastn-osti a vyššiu súdržnosť kapilár v multifibrilárnom systéme.15 hmot. dielov minerálny olej s kinematickou viskozitou pri 20 °C 46 - 55 mmz.. s 1 a teplotou tuhnutia do -6 °C75 hmot. dielov zmes alkylpolyglykoléteru a et-oxylovaných alkylfenolov - obchodné označenie Slovasol PD.Používa sa vo forme 5 až 15 0/0 vodnej emulzie, výhodne 10 0/0, pre avivážovanie polyamidových káblikov po povrchovom farbení systémom space dyeing. Po aplikácii zaručuje zlepšené antistatické a klzné vlastnosti vlákna.20 hmot. dielov minerálny ~olej s kinematickou visk-ozitou pri 20 C 32 - 37 mm 2..s 1 a teplotou tuhnutia pod -25 °»CPoužitie ako v príklade 1. Okrem zlepšených antistatických a klzných vlastnosti zvyšuje súdržnosť fibril v stuhe vlákna, čo je výhodné pre ďalšie spracovanie, napriklad všívanie kobercov.5 hmot. dielov minerálneho oleja ako v príklade 170 hmot. dielov zmes alkylpolyglykoléteru a etoxylovaných alkylfenolov - obchodné označenie Slovas-ol PD.Použitie ako v príklade 1. P-o aplikácii zaručuje zlepšené antistatické vlastnosti a spracovatelsky výhodnú súdržnosť fihril v stuhe vlákna.Avlváž pre syntetické vlákna na báze minerálneho oleja, polyetylénglykolu a emulgačného systému, vyznačená tým, že jej zložky sú, 5 až 25 hmot. dielov mínerálneho oleja s klnematickou viskozitou pri 20 °C 30 až 60 mm 2.s 1 a teplotou tuhnutia 30 °C až 0 °C, 5 až 25 hmot. dielov polyetylénglykolu o molekulovej hmotnosti 300 až 1500a 50 až 90 hmot. dielov- zmesi alkylpolyglykoléteru, kde alkyl je o počte atómonv uhlíka 12 až 15 a stupeň etoxylácie je 4 až 6 m 6 lov etylénoxidu na mól alko-halu a alkylfe nolpolyglykolêteru, kde alkyl je s počtom uhlíkov 9 a stupeň etoxilácie je 4 až 8 mól-ov etylénoxidu na mól fenolu, v hmotnostnom pomere 3 1 až 2 1.

MPK / Značky

MPK: D06M 15/327, D06M 13/10

Značky: syntetické, vlákna, aviváž

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245329-avivaz-pre-synteticke-vlakna.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Aviváž pre syntetické vlákna</a>

Podobne patenty