Farebníkový aparát

Číslo patentu: 245328

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Klaus

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD FRO WNÁLEZV ,A (WWW 45 Vydane 15 12 88(75) Autor vynalezu KVASNA DRAI-IOŠ ing., PREŠOVÚčelom je rovnomerné nanášanie farby na tlačovú f-ormu v požadovanej hrúbke.Uvedeného účelu sa dosiahne pomocou n 1 e« chanizmu automatickej regulácie hrúbky farbového sloja, dvojicou navaľovacích valcov 7, spojených s automatickým pol-ohovacim zariadením 6 a jedným prítlačným valcom s automatickým prítlačným zariadením 91. Napínaníe tenkého, pružnoelastickěho pása(l) sa uskutočňuje pomocou mechanizmu automatického napínania 51.Okrem polygrafického priemyslu je možné uvedeného vynálezu použit aj v ďalších odvetviach priemyslu, kde dochádza k potláčaniu rôznych druhov materiálov.Vynález sa týka farebníkověho aparáta s tenkým, pružnoelastickým pásom. .Doposiaľ sú známe farebníkové aparáty s velkým počtom valcov, skomponovaných do rôznych sústav rozotieracich a rozvádzacích valcov, pomocou ktorých sa odstraňuje tzv. farbový reliéf na navaľovacích valcoch. Sú známe farebníkové »aparáty s jediným navalovacim valcom, ktorý má rovnaký priemer, ako formový valec. Taktiež sa používa aj protichodné otáčanie jednotlivých valcových dvojíc. Známe sú aj farebníkové aparáty s pružnoelastickým pásom, v ktorých sa farba podáva na tlačovú formu v širokom a nepretržitom, automaticky regulovanom,páse.Podstatou navrhovaného farebníkového aparátu s tenkým, pružnoelastický/m pásom je rovnomerne nanášat farbu na tlačovú formu V požadovanej hrúbke a vyznačuje sa tým,že tenký, pružnoelastický pás -obopína mechanizmus automatickej regulácie hrúbky íarbového sloja a v .osi regulácie, ktorého sa nachádza farebnica, mechanizmus automatického napínania a dvojicu navalovacich valcov s automatickým, prítlačným zariadením, pričom k vonkajšej strane tenkého,pružnoelastického pása, prilieha zhutňujúci valec. iNavrhovaným farebníkovým aparátom sa dosiahne automatické a rovnomerné nanášanie farby na tlačovú formu. V danom aparáte sa môže nanášat farba pomoc-ou jedného, dvoch alebo troch nanášacích valcov,prípadne sa môžu tieto tri navalovacie valce úplne odtiahnút od tlačovej formy. Zabezpečuje sa vysoká citlivosť farebnika k zmenám v systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja. Na stabilizáciu práce farebníka, po prevedených zmenách V systéme automatickej regulácie hrúbky farbového sloja, je potrebný minimálny čas. Odstra 4ňuje sa nežiadúci efekt farboveho reliéfu na navaľovacích valcoch. Farebníkový aparát má minimálnu energetickú náročnosť,jednoduchú konštrukciu, ktorá umožňuje jeho ľahkú obslułrovatelnost.Na pripojenom výkrese je znázornená principiálna schéma farebnikového aparáta, podľa tohoto vynálezu..Hrúbka farbového sloja na tenkom, pružnoelastickom páse 1 sa nastavuje pomocou mechanizmu automatickej regulácie hrúbky farbového sloja valce 4, pričom pevne umiestnená farebnica 2 so svojou kalibr-ovanou lištou, leží v osi regulácie hrúbky farbového sloja a tým sa znižujú hydrostatické a hydrodynamické sily vo farebnici 2. Farbový sl-oj na tenkom, pružnoelastickom páse 1 sa zhutñuje zhutňovacĺm valcom 3 a ďalej postupuje do kontaktnej zóny dvoch navaľovacich valcov 7 a prítlačného valca s automatickým prltiačným zariadením 9 a form-ovým valcom 11. Poloha všetkých troch valcov je automaticky riadená, ako aj automatická regu 1 áci.a hrúbky tarbového sloja a napínanie tenkéhov, pružnoelastického pása 1, pomocou mikropočitača. Automatickým polohovacim zariadením 6 je možné dosiahnút, prekonávajú odpor kompenzačnej pružiny 10, kontakt jedného prítlačného valca alebo dvoch navalovacích valc-ov 7, jedného navalovacieho valca 7 a prítlačného valca, ako aj všetkých troch valcov, cez tenký,pružnoelastický pás 1 s formou form-ového valca 11. Napínanie tenkého, pružnoelastického pása 1 sa uskutočňuje pomocou mechanizmu automatického napínania 5. Tenký,pružnoelastický pás 1 je vedený vo farebníku pomocou vodiacich dvojíc B.Farebníkový aparát podľa tohoto vynálezu má uplatnenie vo všetkých hárkových,kotúčových ofsetových strojoch a v kníhtlačových kotúčových, ro-tačných strojoch.Earebnik-ový aparát s tenkým, pružnoelastickým pásom, vyznačujúci sa tým, že tenký, pružnoelastický pás 1 obopína valec 4, v ktorom je usporiadaný mechanizmus automatickej regulácie hrúbky farbového sloja a v osi mechanizmu automatickej regulácie sa nachádza farbenica (2), dále obo pína mechanizmus automatického napínania 5 a dvojicu navalovacích valcov 71 s automatickým polohovacím .zariadením 6,prítlačný valec s .automatickým prítlačným zariadením 9, pričom k vonkajšej strane tenkého, pružnoela-stického pása 1 prilieha zhutňujúci valec 31.

MPK / Značky

MPK: B41F 31/14

Značky: farebníkový, aparát

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245328-farebnikovy-aparat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Farebníkový aparát</a>

Podobne patenty