Rozoberateľný nesúosý záves

Číslo patentu: 245327

Dátum: 15.12.1988

Autor: Ritter Gerhard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD FIO VVNÁLIIV A gumy 45 Vydané 15 12 88(75) Autor vynúlezu SIEKEL ANTON ing., MARTINRozoberateľný nesüosý záves možno použit u konštrukcií, kde z výrobných alebo konštrukčných dôvodov nemožno použit dvojdielny záves bežnej konštrukcie, ale funkcia odklápania musí byť zachovaná.vynález rieši rozoberateľný nesúosý záves pre kryty, veka a karosérie.Na kryty, veka a iné časti strojov sa používajú pre odklápanie závesy, ktoré ak sú dvojdielne, musia byť súosé. K tomu je potrebné z konštrukčného hľadiska dostatok miesta pre záves a náročné výrobné zariadenie pre dosiahnutie súososti.Uvedené nedostatky rieši rozoberateľný nesúosý záves, ktorého podstata spočíva v tom, že jeden čap závesu je uchytený v gumovej vložke, ktorá dovoľuje vychýlenie na strany a druhý čap závesu je pomocou puzdra uchytené v pružnej prichytke, ktorá dovoľuje vychýlenie puzdra do osi vytvorenej gumovou vložkou. Oba čapy závesu môžu byť namontované i súose. Takto prevedený záves sa dá rozoiberať bez použitia naradia.Uvedené riešenie spočíva v tom, že gumová vložka dovoľuje vymedziť nesúososť voči druhej časti závesu a tým dovoľuje celý záves previesť nesúose. Tým sa dosiahne jednoduchšia výroba, pretože sa nepotrebu 4je dosiahnut súososť oboch častí. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že konštrukčné riešenie možno previesť tam, kde z priestorových dôvodov nemožno «oba čapy závesu navrhnúť súosé, aie funkcia zavesu je zachovaná tak, ako u zavesu súosěho.Na pripojenom výkrese je na obrázku č. 1 znázornený príkład použitia nesúosého závesu z konštrukčných dôvod-ov a na obr. 2 je rez A-A z obr. 1.Kryt 1 má na ľavej strane čap 5, na ktorom je nasunuté puzdro 7 rez A-Aj .a celý je vložený v pružnej príchytke B, ktorý je uchytený na ráme 2 stroja. Pravý čap 4 je vsunutý do gumového puzdra 3 uchyteného pevne na rám 2 stroja. Pružnosť gumového puzdra 3 dovoľuje os otáčania natočiť tak,aby pri preklápani krytu 1 funkcia odklapania ostala zachovaná ako pri súosom závese.Uvedené riešenie možno použiť u poľnohospodárskych a lesných traktorov.Rozoberateľný nesúosý záves, vyznačujúci sa tým, že jeden diel závesu má na jednej strane čap 4, ktorý je vsunutý do pružnej vložky 3, ktora je pevne uchytená na rám 2 stroja a druhý diel má čap 5 s nasu nutým puzdrom 7, vložený do pružnej príchytky 6 uchytenej na ram 2 stroja, pričom jednotlivé časti môžu byť ľubovoľne presunuté na jednu alebo druhú stranu.

MPK / Značky

MPK: B62D 25/10

Značky: nesúosý, rozoberateľný, závěs

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245327-rozoberatelny-nesuosy-zaves.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozoberateľný nesúosý záves</a>

Podobne patenty