Rozprestieracie miešadlo

Číslo patentu: 245324

Dátum: 15.12.1988

Autor: Moskovszky Erno

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD PRO VYNALEZY 45 Vydané 15 12 33 A OBJEVY(751 Autor vynalezu MICHALKOVA ANA ing., BRATISLAVARozprestieracie miešadla na kontinuálne premiešavanie, dávkovanie a rozprestieranie suspenzných, kvapalných aj sypkých hmôt v priemysle i v. poľnohospodárstve potrebuje veľmi málo energie a vykonáva tri fúnkcie, a to miešanie, dávkovanie aj rozprestieranie poľnohospodárskych hnojív na povrchu i pod povrch pôdy, okrem toho urovnáva a valcuje pôdu.Podstata rozprestieracieho miešadla spočíva vo valci, ktorý sa voľne oclvaľuje po povrchu plochy, kde sa má rozprestrieť miešaná hmota, pričom vo vnútri valca sú korečky, ktoré ju premiešavajú a cez uosu valca dávkujú.Rozprestieracie miešadla sa uplatní hlavne v poľnohospodárstve, no jeho použitie je širšie a možno ho použiť v stavebníctve aj vpriemysle.V poľnohospodárstve, ale i v iných priemyselných odvetviach sa na miešanie a rozprestieranie na veľkých plochách používali rozmetadlá. Zvlášť miešadla a zvlášť rozprestieradlá a rozmetacie zariadenia. To malo nevýhodu v tom, že si vyžadovalo veľkú spotrebu energie a nedalo sa používať suspenzií, ktoré majú tendenciu k usadzovaniu sa na dne nádoby. Zariadenie je drahé a náročné na údržbu.Predmetom vynálezu je jednoduché zariadenie na miešanie a rozprestieranie sypkých,suspenzných i tekutých hnojív a materiálov,ktoré šetrí energiu. Zariadenie je lacné a nenáročné na obsluhu i údržbu. Ďalšia velká výhoda zariadenia je V tom, že rozprestieranie premiešavaného hnojivá, či materiálu možno ukladať na povrch i pod povrch pôdy a pôdu urovnáva - valcuje.Predmet vynálezu je schematicky znázornený na výkrese, v ňom obr. 1 predstavuje prlečny rez a obr. 2 pozdlžny rez.Rozprestieracie miešadlo pozostáva z nádoby 2 odvaľujúcej sa po ploche, na ktorú rozprestiera rozmiešanú hmotu. V poľnohospodárstve je to pôda. Valcová nádoba 2 je umiestnená na horizontálnom hriadeli 10,okolo ktorého sa otáča a s ktorým je pevne spojená trübka 5. Trúbka 5 spolu s horizon9 s nálevkou 4 tvoria jeden celok upevnený v- ráme stroja 1 a vyústujúci v rozprestieraciu trübku 7, alebo pod pôdu v radlícu 6. Horizontálny hriadel 10 je upevnený v ráme stroja 1 a upevnený skrutkou 8. Vo vnútri nádoby 2 sú umiestnené korečky 3, ktoré v dolnej časti nádoby uaberajú rozmiešanú suspenziu a v hornej častí nádobu ju vylievajú do nálevky 4. Nádoba 2 má na čelnej strane plniaci otvor 11. i . .Rozprostieracie miešadla ťahané traktorom, alebo iným ťahačom za rám stroja sa naplní pevnými tekutými komponentmi, ktoré sa majú rozmlešať a rozprestrieť. Váha miešadla spočíva napôde, alebo ploche, pričom sa nádoba 2 po nej odvaľuje, otáča. Pri otáčani sa obsah rozmieša a korečky 3 ju vynášajü zo spodnej časti nádoby do hornej,kde ju vylejú do nálevky 4, pričom rozmiešaná zmes vlastnou váhou tečie cez vertikálnutrúbku 9 a trúbku 5 do rozprestierača 7, alebo radlice li. Množstvo rozmiešanej zmesi sa reguluje smerom šipiek posüvaním hriadeľa vertikálnou trúbkou 9 a nálevkou 4 v trúbke 5 v ráme stroja 1, kde sa upevňuje skrutkou B. Keď je nálevka 4 V strede korečko-v 3 dávkuje miešadlo najviac, a čím viac sa posúva ku kraju korečku, dávkuje menej.Rozprestieracie miešadla suspenzných, tekutých, sypkých hmôt a hnojív, zvlášť používaných v poľnohospodárstve, tvorené rotujúcou nadobou, vyznačený tým, že na vnútornej stene rotujúcej nádoby 2, opatrenej plnlaclm otvorom 11, sú vytvorené ko rečky 3 a na horizontálnom hriadeli 10 rotujúcej nádoby 2 je uložená trúbka 5,do ktorej zasahuje Vertikálna trubka 9,opatrená nâlevkou 4, pričom trübka 5 prechádza-v rozprestierač (71, alebo radliCU BJ- , v

MPK / Značky

MPK: A01C 15/12

Značky: miešadlo, rozprestieracie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245324-rozprestieracie-miesadlo.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rozprestieracie miešadlo</a>

Podobne patenty