Zariadenie na riadené dávkovanie liekov

Číslo patentu: 245322

Dátum: 15.12.1988

Autor: Benke István

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

t°isçlglsa°zz mm vitamin 395323 K AUTORSKÉMU OSVEDČEHIU(75) Autor vynálezu KOVAČ ANTON MUDr., KOŠICE54 zariadenie na riadené dávkovanie liekovZariadenie na riadené dávkovanie liekov sa týka zapojenia na monitorovanie a riadenie porúch acidobázickej a iónzovej rovnováhy pomocou mikropočítača.Podstata riešenia spočíva v tom, že do vstupu mikropočítača sú zapojené transku~ tanné elektródy l, 2 p 02 a pC 02 a do výstupu sú paralelne zapojené blok terapeutického dávkovača 6 a displej 5 ž. V programe mikropočítača je využitý gastroenterologický model vnútorného prostredia.Vynález sa týka zariadenia na riadené davkovanie liekov pozostávajúca z dvoch transkutanných elektród p 02 a pCO 2 pripojených na rádiometer, ktorého jeden výstup je zapojený na počítačový anaiyzátor spojený s videodisplejom.Zatiaľ sa metabolické poruchy vyšetrova 11 Astrupovým prístrojom jednorázovo krvavou metódou, napr. pri toxických dispepsiach, renalnej nedostatočnosti a iných poruchách, eventuálne sa používajú dalšie laboratórne prístroje, ktorými sa určia hodnoty ionogramu, napr. sodíka, draslika, magnézia, chloridov» či iných parametrov vnútorného prostredia.Nevýhodou uvedených je jednorázovost vyšetrenia jednotlivými prístrojmi krvavou metódou a strata času počas laboratórneho vyšetrenia.Predložený vynález rieši uvedené problémy podstatou, ktorá spočíva V tom, že na počítačový analyzátor je pripojený blok terapeutického dávkovače.Výhody tohto zariadenia spočívajú v presnom dávkovani liekov, napr. bikarbonátu,roztoku draslíka a iných substancií na základe analýzy vnútorného prostredia počítačovým analyzátorom s videodisplejom, na ktorom sú zároveň sledované hodnoty parametrov. acidobázy, iónogramu a dalšie hodnoty vyplývajúce z matematických vzťahov k uvedeným hodnotám.Na priloženom výkrese je tbloková schéma zapojenia.Zariadenie na riadené dávkovanie liekov pozostáva z transkutanných elektród, a to p 02 elektródy 1 a pCO 2 elektródy 2. Tieto elektródy 1, 2 snímajúce parcialny tlak kyslika a kysličníka uhličitého sú zapojené na rádiometer 3. Výstup z rádiometra 3 je pripojený na počítačový analyzátor 4, ktorý je spojený jedným výstupom na videodísplejä a druhým výstupom je pripojený na blok terapeutického »dávkovače 6.Pacient je monitorovaný uvedenými transkutannými elektrödami 1, 2, ktoré zosiluje rádiometer 3 a snímané údaje spracováva v programe počítačový analyzátor 4 s rozšíreným programom t. j. s rozšíreným modelom matematických vzťahov syntézy jednotlivých parametrov acidobázy, ktorými sú parciálny tlak kyslíka, kysličníka uhličitého, matematická syntéza aktuálneho pH krvi,štandardného bikarbonátu, aktuálneho bikarbonátu, totálneho C 02, hodnoty saturácie Hboz, excesu báz a na základe týchto parametrov ivztahy jednotlivých iónov draslíka, magnézia, chloridov, sodíka ako aj ďalších parametrov akými sú hufer bäzy, proteinátový anión, ió-nizovaný Vápnik a bielkoviny. Výsiedky monitoruje videodisplej 5 a automatická terapia sa prevádza týmto riadením, blokom terapeutického dávkovačaü účinných liekov.Zariadenie na riadené dávkovanie liekov pozostávajúca z dvoch transkutanných elektród p 02 a pCO 2, pripojených na rádiometer, ktorého výstup je zapojený na počítalsr vč~ový analyzátor spojený s videodisplejom,vyznačujúci sa tým, že na výstup z počítačového analyzátora 4 je pripojený blok terapeutického dávkovače 61.

MPK / Značky

MPK: A61M 16/00, A61G 11/00, A61B 6/02

Značky: riadené, liekov, dávkovanie, zariadenie

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245322-zariadenie-na-riadene-davkovanie-liekov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na riadené dávkovanie liekov</a>

Podobne patenty