Kontaktný chladič elektrických varných platní

Číslo patentu: 245321

Dátum: 15.12.1988

Autor: Bauer Eckhart

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO WNÁLEZY 45 Vydané 15 12 33 R OBJEVY75 Autor vynálezu MARTINKA PAVOL, PIEŠTANY54 Kontaktný chladič elektrických varných platníKontaktný chladič elektrických varných platní, pozostávajúci z chladiaceho bloku tvaru kotúča, vybaveného snímačom teploty a opatreného na svojej dolnej strane dosadacou plochou. Riešeným problémom je vytvorenie takého kontaktného chladiča, ktorý urýchli priebeh skúšok trvanlivosti neregul-ovatelných varných platni elektrických sporákov. To sa dosahuje tým, že ku chladiacemu bloku 1 je pripojená hrádza 8 pôdorysného tvaru U, ktorej oblúková časť je od chladlaceho bloku 1 oddelená medzerou 9 a ktorej otvorená časť je kolmá na smer rebier 5 chladiaceho bloku 1,ku ktorému sú v jeho dolnej obvodovej časti prlchytené aj ustavovacle segmenty 10.Vynález sa týka kontaktného chladiča elektrických varných platni, použitalného najmä pri skúškach trvanlivosti automaticky neregulovatelných varných platní elektrických sporákov, pczostávajúceho z chladiaceho bloku tvaru kotúče, vybaveného snímačom teploty a opatreného na svojej dolnej strane dosadacou plochou.Podla známeho stavu techniky býva chladiaci blok pre horeuvedený účel vyhotovený ako samostatné kotúčové teleso bez ďalších doplnkových prvkov. Chladíaci blok sa pri skúškach trvanlivosti spotrebiča cyklicky ohrieva a nechá sa voľne vychladnúť. Takto vykonávané skúšky sú často náročné a vyžadujú si aj zvýšenú starostlivosť zo strany obsluhy.Uvedené nevýhody odstraňuje kontaktný chladič podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že ku chladiacemu bloku je pripojená hrádza pôdorysného tvaru U,ktorej oblúková časť je od chladiaceho bloku oddelená medzerou a ktorej otvorená časť je kolmá na smer rebier chladiaceho bloku, ku ktorému sú v jeho dolnej obvodovej časti prichytené aj ustavovacie segmenty.Výhodou kontaktného chladiča podla vynálezu je, že umožňuje podstatne urýchliť priebeh skúšok elektrikých, automaticky neregulovatelných varných platní, pričom sa znižuje aj náročnosť na činnost obsluhy počas skúšok.Príklad vyhotovenia kontaktného chladiča podľa vynálezu je znázornený na výkrese,na ktorom obr. 1 predstavuje nárysný pohlad na chladič a obr. 2 pôdorysný pohlad s čiastočným rez-om.Kontaktný chladič pozostáva z chladiaceho bloku 1 tvaru kotúča. Tento je vo svojom jadre vybavený odporovým snímačom 2 teploty. Na svojej dolnej strane je chladiaci blok 1 »opatrený dosadacou plochou 3 preautomaticky neregulovatelnú varnü platñu 4. Na hornej strane je chladiaci blok 1 opatrený rebrami 5. Ku chladiacemu bloku 1 je pomocou troch skrutiek B s maticami 7 pripevnená hrádza B pôdorysného tvaru U. Skrutky 6 sú len čiastočne zaskrutkované do chladiaceho bloku 1 a matice 7 s hlavami skrutiek 6 zvierajú hrádzu 8, takže medzi chladiacim blokom 1 a oblúkovitou častou hrádze ll je vytvorená medzeru 9, ktorá zabraňuje prehrlevaniu hrádze 8. K dolnej obvodnej časti chladiaceho bloku 1 sú priskrutkované tri centrovacie, výškovo prestavitelné ustav.ovacie segmenty 1 D. V hornej časti hrádze B je upevnená prlečna rozperná tyč 11, slúžiaca zároveň ako rukoväť. Odporový snímač 2 je ku chladiacemu bloku 1 pripevnený pomocou dutej skrutky 12, vktorej je zasunutá izolačné vložka, cez ktorú prechádzajú prívodové vodiče odporového snímača 2, vyvedené na svorky 13 izolačných doštičiek 14, priskrutkovaných ku hrádzi ll z jej vonkajšej strany. V blízkosti izolačných doštlčiek 14 sa na hrádzi nachádza aj odlahčovacia spona 15 prívodného vodiča odporového snímača 2.Kontakný chladič je svojou dosadacou plochou 3 položený na varnú platñu 4 a udržiava predpísanú teplotu, ktora je Sledovaná snímačom 3 teploty. Rebrá 5 slúžia na rýchlejšie ochladenie chladiaceho bloku 1 a tým aj varnej platne 4 pri cyklických skúškach trvanlivosti. Tým sa zrýchli priebeh skúšky,pričom hrádze 8 bráni tepelnému ovplyvneniu susedných varných platní na sporáku.Kontaktný chladič podľa vynálezu možno použit pre skúšanie varných platní nielen u elektrických sporákov, ale aj u varičov,pripadne iných obdobných spotrebičov o luhovolnom počte varných platni, ktoré možno skúšat súbežne, pričom aj pri urýchlenom priebehu skúšok sa dosahuje vysoká presnost skúšobných výsledkov.Kontaktný chladič elektrických varných platní, pozostávajúci z chladiaceho bloku tvaru kotúča, vybaveného snímačom teploty ta opatreného na svojej dolnej gtrane dosadacou plochou, vyznačujúci sa tým, že ku chladiacemu bloku 1 je pripojená hrádze 8 pôdorysného tvaru U, ktorej oblúko vá časť je od chladiaceho bloku 1 oddelená medzerou 9 a ktorej otvorená čast je kolmá na smer rebier 5 chladiaceho bloku 1, ku ktorému sú v- jeho dolnej obvodovej časti prichytené aj ustavovacie segmenty (10).

MPK / Značky

MPK: G01K 1/18, G01K 1/16, G01K 1/12

Značky: varných, kontaktný, chladič, platní, elektrických

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245321-kontaktny-chladic-elektrickych-varnych-platni.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontaktný chladič elektrických varných platní</a>

Podobne patenty