Stavebnicová kuchynská linka

Číslo patentu: 245318

Dátum: 15.12.1988

Autori: Dietz András, Jákfalvi Elemér

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

75 , Autor vynálezu STREQANSKY MICHAL, DUBOVANY, KUSOVSKA ĽUDMILA,HORNA STREDAStavebnicové kuchynská linka, pozostávajúca z pevnej častí tvorenej pracovnou doskou, uloženou na aspoň jednej pevnej spodnej skrinke a výsuvnej častí, tvorenej po jaz-dnou skrínkou, umiestnenou v Zasunuf - nL j l 3 tom stave pod pracovnou doskou. Riešenýn ľ j problémom je rozšírenie použiteľnosti časti kuchynskej linky aj na iné domáce činnosti, j q čo sa dosahuje tým, že jej pojazdná skrinka 1 1 9 je na svojej zadnej hornej hrane opa- L trená otočným závesom 11 so sklopnou premosťovacou doskou (10). NL j j jVynález sa týka stavebnicovej kuchynskej linky, pozostávajúcej z pevnej časti tvorenej pracovnou doskou, uloženou na aspoň jednej pevnej spodnej skrinke a výsuvnej časti,tvorenej pojazdnou skrinkou, umiestnenou v zasunutom stave pod pracovnou doskou.Podľa známeho stavu techniky má výsuvná časť - pojazdná skrinka - takejto stavebnicovej kuchynskej linky zadnú stenu pevne spojenú s pojazdnou skrinkou, alebo nemá ani zadnú, ani bočné steny. Pri jej vysunutí sa preto celková užitočná pracovná plocha linky môže zvýšiť len o pôdorysnü plochu pojazdnej skrinky.Uvedenú nevýhodu odstraňuje stavebnicevá kuchynská linka podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jej pojazdná skrinka je na svojej zadnej hornej hrane opatrená otočným závesom so sklopnou prem-osťovacou doskou. AVýhodou stavebnicovej kuchynskej linky podľa vynálezu je, že vyklopením jej sklopnej premostĺovacej dosky do Vodorovnej polohy sa zväčší užltočná pracovná plocha linky o časť, odpovedajúcu dĺžke sklopnej dosky. Zároveň sa rozšíri použiteľnosť kuchynskej linky ako celku z pôvodného centra na pri-pravu jedál a umývanie riadu aj pre niektoré iné činnosti, ako napr. žehlenie, šitie,prípadne i stolovanie. Okrem toho je výhodne, keď premostovacia doska pojazdnej skrinky je na jej voľno-m konci pomocou pridržného mechanizmu prichytená k pevnej časti linky. Tým sa dosiahne stabilita sklopnej premosťovacej dosky v jej Vodorovnej polohe bez iných podpier, konzol, nôh a pod.Príklad vyhotovenia stavebnicovej kuchynskej linky podľa vynálezu je znázornený na výkrese, kde je linka zobrazená v priestorovom pohľade.Stavebnicová kuchynská linka pozostáva z pevnej časti 1, tvorenej pracovnou doskou 2, do ktorej je vsadený umývací drez 3. Pracovná doska 2 je uložená na prvej pevnej spodnej skrinke 4, vedla nej usporiadianej druhejpevnej spodnej skrinke 5 a na »okraji umlestnenej tretej pevnej spodnej skrinke 6, pričom medzi druhou pevnou spodnou skrinkou 5 a treťou pevnou spodn-ou skrinkou B je pod pracovn-ou doskou 2 vytvorený voľný priestor 7 pre výsuvnú časť B, tvorenú pojazdnou skrinkou 9 a sklopnou premosiíovacou doskou 1 D. Táto je k pojazdnej skrinke 9 pripojená pomocou o-točného závesu 11, umiestneného na jej hornej vodorovnej hrane.Premosťovacia doska 1 U je na jej voľnom konci pomocou prídržného mechanizmu 12 prichytená k pevnej časti 1 linky. Pridržný mechanizmus 12 môže byt vyhotovený ako zásuvná vidlica a pod. Pojazdná skrinka 9 je v danom prípade opatrená aj bočnou výsuvnou doskou 13, v ktorej je uchytená pohonná jednotka 14 kuchynského robota. Kuchynskú linku dotvára je horná pevná časť 15, ktorá je v danom prípade samostatná a možno ju upevniť ku stene miestnosti.Pojazdná skrinka 9 môže mat funkciu mechanického centra, ako je to v danom prípade, môže tiež slúžiť s príslušnými konštrukčnými úpravami ako servírovací stolík,alebo môže slúžiť tiež ako odkládací priestor. Pri vyklopení sklopnej dosky 1 U do vodorovnej polohy vytvorí viacüčelovú pracovnú plochu. Volný priestor 7 pre pojazdnü skrinku 9 môže byt vytvorený v ktoromkolvek mieste pod pracovnou doskou 2 linky, aj na okraji linky, s výnimkou miesta pod drezom 3.1. Stavebnicová kuchynská linka, pozostávajúca z pevnej časti, tvorenej pracovnou doskou, uloženou na aspoň jednej pevnej spodnej skrinke a výsuvnej časti, tvorenej pojazdnou skrinkou, umiestnenou v zasunutom stave pod pracovnou doskou, vyznačujúca sa tým, že pojazdná skrinka 9 je na svojej zadnej hornej hrane opatrená otoč ným závesom 11 so sklopnou premosťovacou doskou 10.2. Stavebnicová kuchynská linka podľa bodu 1, vyznačujúca sa tým, že nsklopná premosťovacia doska 10 pojazdnej skrinky 9 je na jej volnom konci prichytená pomocou prídržného mechanizmu 12 k pevne časti 1 linky.

MPK / Značky

MPK: A47B 45/00

Značky: linka, kuchyňská, stavebnicová

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245318-stavebnicova-kuchynska-linka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Stavebnicová kuchynská linka</a>

Podobne patenty