Zariadenie na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého

Číslo patentu: 245317

Dátum: 15.12.1988

Autori: Beck Iván, Biró Imre, Cvetkov Slaveo, Russell Roy Robert Baird

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚŘAD PRO VYNÁLEZV A OĚHEVY75 Autor vynálezu ORAVEC VjLIAM ing., STARÉ. ĽUB(JVŇA ČaRNAJ PEVTER RNDr. csc.,KOŠICE RURA JOZEF PITONAK JAN, NOVA ĽUBOVNA(54) Zariadenie na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravéhovynález sa tý-ka zariadenia na sušenie liečivých rastlín, pracujúceho- na princípe komorového sušenie prúdom teplého vzduchu. Pozostáva zo sušiacej komory, V ktorej sú na držiakoch a pružnom tesnení uložené ko- Obľĺ 1 še korytkovitého tvaru s perforovanými výklopnými dnami. Sušiaca komora je opatrená teplovzdušným agregátom, manipulačnou plošínou a dvíhacím zariadením.vynález sa týka zariadenia na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého,pracujúceho na princípe komorového sušenia prúdom teplého vzduchu.Na sušenie liečivých rastlín kvetových,vňaťových alebo koreňových sa doteraz stavajú halové sušiarne, kde sa liečivé rastliny sušia na regáloch teplým vzduchom. sú známe taktiež vedla seba umiestnené sušiarenské boxy s hustými roštovými dnami, do ktorých podroštových priestoroch sa vháňa teąpilý vziduoh. Iiné konštrukcie sušiarni, alko Inapriklad bubnové, turbínové, valcové a tunelové sa pre špecifické požiadavky na sušenie liečivých rastlín nepoužívam. Doteraz známe sušiarne majú tú nevýhodu, že vyžadujú veľkú prácnost. Do jednotlivých boxov alebo paliet sa ručne ukladajú, urovnávajú aj vyberajú liečivé rastliny. Viacnásobnou ručnou manipuláciou aj fyzickou prítomnosťou človeka V sušiarenskom boxe dochádza k nežiadücemu mechanickému poškodeniu liečivých rastlín. Dochádza napriklad k rozpadävaniu kvetných úborov, tým k znižovaniu akosti, prípadne znehodnoteniu drogy. Naviac, takéto sušiarne neumožňujú efektivne ziskat semená liečivých rastlín pre osivové účely.Uvedené nevýhody sú odstránené vynálezom, ktorého podstata spočíva v» tom, že zariadenie na sušenie je zostavené z pevnej časti sušiacej komory, v ktorej sú na držiakoch a pružnom tesnení uložené aspoň dva koše korýtkovitého tvaru s výklopnými dnami. Sušiaca komora je opatrená teplovzdušným agregátomy manipulačnou plošlnou a dvíhacím zariadením.Toto zariadenie na sušenie umožňuje podstatnú úsporu pracovných sil, pri zvýšení výkonu, zlepšuje pracovné podmienky, umožňuje efektívne sušenie pre osivové účely a pri technológii sušenie nedochádza k rozpadu kvetných úborov, Na výkrese je znázornený jeden priklad jeho vyhotovenia. Obr. 1 znázorňuje zariadenie so sušiacou komoro-u v priečnom reze a obr. 2 znázorňuje v axonometrickom pohľade jeden kôš s výklopnými dnom.Sušiaca komora 1 je murovaná, s keramickým obkladom. Vo vnútri komory 1 je osem držiakov 2. Na nich sú uložené dva rovnaké koše 4 korytkovitého tvaru. Uložené koše 4 uzatvárajú sušiaci priestor sušiacej komory 1 vzduchotesne tak, že vrchným rámom dosadajú na pryžové tesnenie 3, ktoré je upevnené po celom vnútornom obvode sušiacej komory 1. Medzi košami 4 je tiež pryžové tesnenie 3. Do sušiaceho priestoru sušiacej komory 1 je zaústený teplovzdušný agregat 6 s ventilátorom. Súčasťou zariadenia na sušenie je konštrukcia konzoly 9 s kladkostrojom H a manipulačná plošina 7. Prázdne koše sa naplñajú na manipulačnej plošine 7. Po urovnaní drogy sa koše 4 osadia kladkostrojom 8 do sušiacej komory. Po vysušení sa kladka-strojom 8 vyberú koše 4 a vyprázdnia sa do obalu pripraveněho na manipulačnom priestore 7. Vyprázdnenie koša 4 sa vykoná otočením záklopky 10 a následným otvorením výklopného dna 5. Plochu výklopněho dna 5 tvori sito.Sušiareñ je možné využiť okrem sušenie rumančeka pravého aj na sušenie kvetných,vňatových aj koreňových liečivých rastlín.Zariadenie na sušenie liečivých rastlín,najmä rumančeka pravého, vyznačené tým,že pozostáva zo sušiacej komory 1, v ktorej sú na držiakoch 2 a pružnom tesneni 3 uložené aspoň dva koše 4 korytkov-i tého tvaru s perforovanými výklopnými dnami 5, pričom sušiaca komora 1 je opatrená teplovzdušným agregátom 6, manipulačno-u plošinou 7 a dvihacím zariadením 81.

MPK / Značky

MPK: F26B 3/06

Značky: rastlín, rumančeka, zariadenie, sušenie, najmä, pravého, liečivých

Odkaz

<a href="https://skpatents.com/3-245317-zariadenie-na-susenie-liecivych-rastlin-najma-rumanceka-praveho.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na sušenie liečivých rastlín, najmä rumančeka pravého</a>

Podobne patenty